Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 oktober 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 05/05/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020031455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de toekenning van een forfaitaire bedrag aan de personen die lijden aan aangeboren misvormingen die het gevolg zijn van het innemen van geneesmiddelen met thalidomide door de moeder tijdens de zwangerschap. - Duitse vertaling type wet prom. 07/04/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020043235 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde schenkingen van niet-voedingsmiddelen aan de meest behoeftigen van btw vrij te stellen. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015707 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van € 1.962.000 voor de werking van de Centrale Raad der Niet-Confessionele Levensbeschouwelijke Gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020015720 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 31 augustus 2020, wordt de heer Frédéric BOILEAU, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Midd Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 16/07/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020031402 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de attesten voor de belastingvermindering voor premies voor een rechtsbijstandsverzekering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043309 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige statutaire ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse zaken naar de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015700 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot toekenning van een subsidie van € 142.000 voor de werking van de Boeddhistische Unie van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031507 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 2 oktober 2020 is aangewezen om haar ambt te vervullen bij het parket Antwerpen, mevr. Nelissen V., jurist op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep Antwerpen; Bij ministe - mevr. Vermosen A.; - mevr. Vandenbussche L.; - mevr. Van Esbroeck K.; - mevr. Boddez L.;(...)

arrest

type arrest prom. 12/10/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015759 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Minister-President van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van het besluit van 7 oktober 2020 houdende sluiting van de bars en tot vaststelling van noodmaatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken

decreet

type decreet prom. 01/10/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031446 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden type decreet prom. 01/10/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031450 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2014 betreffende de communicaties via elektronische weg tussen de gebruikers en de Waalse openbare overheden, voor de aangelegenheden bedoeld in artikel 138 van de Grondwet

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015654 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 13 van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2018 tot vaststelling van de nadere regels over de rechten en plichten van begunstigden in hun contacten met uitbetalingsactoren en tot vaststelling van de regels voor de ambtshalve en gedwongen herziening van een beslissing tot toekenning van toelagen in het kader van het gezinsbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de bepalingen over het gemotiveerd verslag in het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 tot bepaling van de inhoud van het gemotiveerd verslag en van het attest bij het verslag voor toegang tot een individueel aangepast curriculum in een school voor gewoon onderwijs of tot het buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015669 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van de kwaliteitseisen voor het kernnet en het aanvullend net en de streefwaarden voor wegbeheerders inzake de doorstroming van het openbaar vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de geldelijke en sociale anciënniteit van sommige personeelsleden van het onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015692 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een aanvullende programmatienorm voor toestellen voor magnetische resonantie tomografie in het Vlaams Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de vakken in de instellingen voor secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 18/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020015727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 december 2018 tot financiering van sommige sociale akkoorden in bepaalde gezondheidsinrichtingen en -diensten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031349 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de regels voor de toewijzing van het gebruiksrecht op de scheepstijd van het onderzoeksschip Simon Stevin als een onrechtstreekse subsidiëring type besluit van de vlaamse regering prom. 25/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031398 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een definitieve bandingfactor voor het project `Agristo Wielsbeke - solar' type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031482 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 23 september 2016 houdende subsidiëring van de digitale behandeling van de omgevingsvergunning in het kader van wijzigingen aan de regelgeving over de omgevingsvergunning en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 november 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opleiding van gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren en voor de betaling van de gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaren in kleine gemeenten type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043117 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 2 juni 2017 tot uitvoering van titel III, hoofdstuk 3, afdeling 4, van het Bestuursdecreet van 7 december 2018, wat betreft de samenstelling en de werking van het stuurorgaan Vlaams Informatie- en ICT-beleid type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043183 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een voorlopige bandingfactor voor het project `Aperam' type besluit van de vlaamse regering prom. 11/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043185 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een definitieve bandingfactor voor het project `Christeyns' type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043217 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 oktober 2014 tot vaststelling van de voorschriften voor de rechtstreekse betalingen aan landbouwers in het kader van de steunregelingen van het gemeenschappelijk landbouwbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043268 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot ontwikkeling van de onderwijskwalificatie `graduaat in de podium- en eventtechnieken' type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020043281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse regering van 22 juni 2001 tot bepaling van de voorwaarden voor de toekenning van subsidies aan gemeenten voor de opmaak van het eerste vergunningenregister en het eerste plannenregister en het besluit van de Vlaamse Regering van 4 april 2014 houdende de digitalisering van het ruimtelijke vergunningenbeleid

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020204110 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal van 29 september 2020, dat in werking treedt op 2 okto wordt de heer Yannic STEVENS, te Ronse, wordt, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031478 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv TATA STEEL BELGIUM PACKAGING STEELS die woonplaats Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 juli 2020. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031479 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Florent VAN ASSCHE, Maria TEIRLINCK en Johan CLUTS die al Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2020. Namens de Hoofdgriffi(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031483 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jan BRUYNINCKX die woonplaats kiest bij Mrs. Stijn Verbist Dit besluit is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 juli 2020. Deze zaak is ingeschrev(...) type bericht prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031528 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten(...) De maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 december 2019 wijzigen niet op 1 december 2020 na(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031493 bron rekenhof Publicatie in uitvoering van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wetten van 26 juni 2004 tot uitvoering en aanvulling van de bijzondere en de gewone wetten van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst van mandaten, ambten en beroepe Te publiceren verbeteringen in toepassing van artikel 8 van de bijzondere en de gewone wetten van 2(...) type lijst prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020043169 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 16 juli 2020, en in uitvoering van ar Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...) type lijst prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020204096 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0422.087.877 CENTRE D'INFORMATION TEXTILE - HABILLEMENT Op 28/09/2020 werd het ond(...)

document

type document prom. 27/08/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031348 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 25 juni 2020 vastlegging van de opleidingsprogramma's binnen de leertijd slager-spekslager , geschoold keukenmedewerker (A20/2020), meubelmaker (C02/2020), orgelbouwer (T02/2020) en tuinaannemer (R08/2020)

erratum

type erratum prom. 30/08/2018 pub. 13/10/2020 numac 2020031473 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de sectorale voorwaarden voor middelgrote stookinstallaties en tot wijziging van diverse milieubepalingen. - Erratum type erratum prom. 24/10/2019 pub. 13/10/2020 numac 2020031496 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot instelling van een veiligheidszone rond het Blue Accelerator Project. - Erratum

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031515 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020015742 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 28 augustus 2020, wordt de heer Julien GAUL tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 7 oktober 2020 heeft de heer Julien GAUL als adjunct-auditeur de eed afgelegd in handen type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020204141 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 2020 wordt de heer Alain Piette, met ingang van de dag van publicatie in het Belgisch Staatsblad, tot regeringscommissaris benoemd bij het Beheerscomité van de Dienst voor uitkerin

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031451 bron ministerie van landsverdediging Bijzondere werving. - **** bijzondere werving bijkomende **** van kandidaat-reserve officieren in 2021 1. In 2021 worden bijkomende **** georganiseerd voor de bijzondere werving en voor de laterale bijzondere werving va 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 21 oktober 2020. ****. De inschrijvingen (...) type aanwerving prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031461 bron ministerie van landsverdediging Normale werving. - **** van kandidaat-beroepsofficieren niveau **** in 2021 1. In 2021 wordt een **** van kandidaat-beroepsofficieren voor de volgende **** georganiseerd: ****. Koninklijke Militaire ****, **** ****. Koninklijke Militaire ****, afdeling Sociale en Militaire Wetenschappen. ****. Kandidaat-****(...) type aanwerving prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031466 bron ministerie van landsverdediging **** werving. - **** **** van kandidaat-**** in 2021 1. In 2021 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de normale werving, van kandidaat-**** voor de luchtmacht. 2. **** ****. **** inschrijving is mogelijk vanaf 21 oktober 2020. ****. **** inschrijvingen worden afgesloten op (...) type aanwerving prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020031476 bron ministerie van landsverdediging Werving van kandidaat-hulpofficieren **** van kandidaat-hulpofficieren in 2021 1. In 2021 wordt een **** van kandidaat-hulpofficieren georganiseerd. 2. Inschrijvingen ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 17 **** ****. De inschrijvingen worden afgesloten op 20 april 2021. ****. De voorwaarden tot deelname aan de (...)

document

type document prom. 26/06/2020 pub. 13/10/2020 numac 2020031222 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot verlenging van de diverse dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie type document prom. -- pub. 13/10/2020 numac 2020203983 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 september 2020, dat in werking treedt de da worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -h(...)
^