Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 september 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/10/2018 pub. 17/09/2020 numac 2020031327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de vrijwillige zwangerschapsafbreking, tot opheffing van de artikelen 350 en 351 van het Strafwetboek, tot wijziging van de artikelen 352 en 383 van hetzelfde Wetboek en tot wijziging van diverse wetsbepalingen. - Duitse vertaling type wet prom. 02/09/2018 pub. 17/09/2020 numac 2020042890 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wij-ziging van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale be-palingen, wat betreft de flexibilisering van de opname van thematische verloven. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2020 numac 2020042962 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Verlenging van een mandaat Bij koninklijk besluit van 7 april 2020 wordt het mandaat van de h. Herman DIRICKS als « Gedelegeerd Bestuurder » bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen hernieuwd voor een perio Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020042972 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2020 numac 2020091309 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredie De lijst der referte-indexen van de maand september 2020 is samengesteld als volgt : Index A (sc(...) type koninklijk besluit prom. 17/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020043045 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit nr. 44 van 26 juni 2020 betreffende de gezamenlijke gegevensverwerking door Sciensano en de door de bevoegde regionale overheden of door de bevoegde agentschappen aangeduide contactcentra, gezondheidsinspecties en mobiele teams in het kader van een contactonderzoek bij personen die met het coronavirus COVID-19 besmet zijn op basis van een gegevensbank bij Sciensano type koninklijk besluit prom. 13/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 7 van het koninklijk besluit van 23 april 2020 tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/09/2020 numac 2020203811 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van de mandaten van de ondervoorzitters Bij koninklijk besluit van 10 september 2020, worden de mandaten van de he

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015505 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 23 van het besluit van de Vlaamse Regering van 4 september 2020 tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector type ministerieel besluit prom. 12/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020031233 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake het beheer van de rechtstreekse gewestelijke schuld en delegatie van handtekening type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2020 numac 2020042946 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor de PMS-centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/09/2020 numac 2020042950 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriele besluiten van 7 september 2020 zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij het parket Oost-Vlaanderen: - de heer Callens R.; - mevr. Cottone C.; - mevr. Demuynck H.; - mevr. Gelin C.; - mevr. Ve - de heer De Wachter M.; - mevr. Decaluwe A.; - mevr. Gheysens L.; - mevr. Laceur M.; (...) type ministerieel besluit prom. 10/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020043025 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 15 van het koninklijk besluit van 15 juli 2020 tot verlenging van de maatregelen genomen op vlak van werkloosheid in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type ministerieel besluit prom. 11/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203695 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 29 januari 2019 tot vaststelling van de buitenlandse centra voor beroepsopleiding die gelijkgesteld worden met het centrum voor opleiding en voortgezette opleiding in de middenstand en de ****'s type ministerieel besluit prom. 19/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203694 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van de studieprogramma's van de Fachhochschule Aachen voor de duale opleidingen die leiden tot een bachelor in de mechatronica, bachelor in de toegepaste wiskunde en informatica en bachelor in de bouwkunde

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020015506 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot instellen van een terugbetaalbaar voorschot ter ondersteuning van de opstart van de evenementensector

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/07/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020043015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, voor 2020-2021, de organisatie of de toetreding tot subsidies van gegroepeerde basisopties in het gewoon secundair onderwijs wordt toegelaten en houdende afwijking, voor 2020-2021, van de voorwaarde beschreven in artikel 24, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/09/2020 numac 2020042989 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Johan VAN CAEKENBERGHE die woonplaats kiest bij Mr. Johan Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 231.540/IX-9746. Namens de Hoofdgriffier, Isab(...)

document

type document prom. 18/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020031314 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 11 juni 2009 betreffende de vastlegging van de beroepen waarin in het kader van een opleiding tot ondernemingshoofd een volontariat tot ondernemingshoofd kan worden doorlopen type document prom. 25/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020031313 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de opleidingsprogramma's binnen de leertijd slager-spekslager , geschoold keukenmedewerker (A20/2020), meubelmaker (C02/2020), orgelbouwer (T02/2020) en tuinaannemer (R08/2020)

erratum

type erratum prom. 18/12/2019 pub. 17/09/2020 numac 2020042992 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het officieel gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie. - Erratum type erratum prom. 18/12/2019 pub. 17/09/2020 numac 2020042993 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de centrale commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het vrij gesubsidieerd gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en secundair onderwijs voor sociale promotie. - Erratum

document

type document prom. 02/07/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203373 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor de middenstandsopleiding type document prom. 09/07/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203697 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 februari 2019 tot vastlegging van de hoofdvakken over theoretische vakkennis type document prom. 09/07/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203698 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vastlegging van de programma's van de opleiding tot ondernemingshoofd metaalconstructeur en verwarmingsinstallateur (E20/2020) type document prom. 18/06/2020 pub. 17/09/2020 numac 2020203704 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 7 februari 2019 tot vaststelling van de examengedeelten waarvoor een vrijstelling van het eindexamen C mogelijk is type document prom. -- pub. 17/09/2020 numac 2020203815 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamleads cel Beleid & Monitoring (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: ANB20002 Deze selectie werd afgesloten op 09/09/2020. Er zijn 0 laureaten.(...)
^