Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 augustus 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020042770 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Fundamentele Rechten en Vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Beaumont. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt de plaats van kerkb Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 2 juli 2020. (...) type koninklijk besluit prom. 31/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020202998 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020202999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 31 juli 2020, wordt aan de heer ROMAIN Bruno op het einde van de maand juli 2020, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van werken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042734 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Opticien » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 13/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042731 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Ambulancier niet dringend vervoer van patiënten » (code 824125S20V2), gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 13/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042733 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Voortgezette opleiding Ambulancier niet dringend vervoer van patiënten » (code 824131U21V2), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 13/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042735 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Aanvullende opleiding Ambulancier niet dringend vervoer van patiënten » (code 824132U21V1), gerangschikt op het niveau van het hoger secundair doorstromingsonderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 13/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042742 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « CESS - algemene humaniora » , gerangschikt op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad type ministerieel besluit prom. 13/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042743 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Bachelor Optometrie » gerangschikt in het gebied van de wetenschappen van de volksgezondheid van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 10/08/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042749 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van beroep voor de studietoelagen van de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. 13/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042753 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling « Technicus Digitale huisautomatisering » ingedeeld op het niveau van het secundair onderwijs voor sociale promotie van de derde graad en tot toekenning van het Getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs (CESS) aan de houders van het bekwaamheidsbewijs "Technicus Digitale huisautomatisering" specifiek voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie " en het bekwaamheidsbewijs "Aanvullende algemene opleiding met het oog op het behalen van het getuigschrift dat overeenkomt met het Getuigschrift Hoger Secundair Onderwijs"

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020042766 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 68, § 1, 7° en 83, § 1, 3° van de ordonnantie betreffende het natuurbehoud van 1 maart 2012 ten gunste van de Vlaamse Gemee BESLISSING: Overwegende de aanvraag van 8 april 2020, waarbij de Vlaamse Gemeenschapscommissie ((...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042618 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende een herverdeling vanuit begrotingsartikel JB0-1JBB2AB-PR naar begrotingsartikel JB0-1JAB2ZZ-WT van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042640 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van verschillende besluiten van de Vlaamse Regering ter uitvoering van het vijfde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 8 juni 2018 voor de social-/non-profitsectoren voor de periode 2018 - 2020 voor de sector personen met een handicap type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042681 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van lestijden, lesuren en uren in het buitengewoon onderwijs op basis van het ondersteuningsmodel voor het schooljaar 2020-2021

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020042767 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 april 2016 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000001: "Het Zoniënwoud met bosranden en aangrenzende beboste domeinen en de vallei van de Woluwe - complex Zon Betreft: Afwijking op het artikel 15, § 2,15° van het besluit van 14 april 2016 tot aanwijzin(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042796 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de erkenning van onderwijsbevoegdheden voor nog niet bestaande opties voor het schooljaar 2020-2021 in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042804 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Limburg type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042803 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant type besluit van de vlaamse regering prom. 17/07/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042806 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020203326 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Polyvalente technicussen (niveau B) voor de FOD Defensie. - Selectienummer: ANG20066 Solliciteren kan tot 02/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deel(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020203389 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0420.597.047 MILOHEEM Op 04/08/2020 werd het ondernemingsnummer 0420.597.047 afges(...) type lijst prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020203398 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor het KMI : Medewerkers atelier waarnemingen (m/v/x). - Selectienummer: BNG20064 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020203431 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Cartografen Kwaliteitscontrole (niveau B) voor het N.G.I. - Selectienummer: AFG20195 Solliciteren kan tot 01/09/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/08/2020 numac 2020203000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant ter vervanging van de heer Bruno ROMAIN De betrokken organis De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

document

type document prom. 14/04/2020 pub. 18/08/2020 numac 2020042658 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^