Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 juli 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020031098 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Beslissing D-2020-02-S aangaande de controleopdracht "Tarief hyperpiek" Op grond van artikel 62, § 3 van de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex vervult de Dienst Regulering van het Sp(...) Op 28 januari 2020 is de Dienst Regulering op deze wettelijke basis een controleopdracht opgestart (...) type wet prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042277 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Zurich Insurance plc naar DARAG Deutsche Versicherungs und Ruckversicherungs AG De Ierse High Court heeft op 16 juni 2020 de verzekeringsonderneming naar Iers recht Zurich Insurance plc toegestaan de rechten en verplic Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...) type wet prom. 16/06/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042301 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 30 januari 2019 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015188 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, wordt Mevr. Goedele HUBRECHTS, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de kl Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020030697 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincie Henegouwen, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met 40 jaar beroepsverleden - 2021-2022 type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020041115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de lonen van het garagepersoneel type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020041114 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042241 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3121 van 8 juli 2020, wordt majoor van het vliegwezen ****-****. **** benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** voor de uitzonderlijk Hij neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042246 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Toekenning van een eervolle onderscheiding ten uitzonderlijke titel Bij koninklijk besluit ****. 3122 van 8 juli 2020, wordt majoor ****. **** bevorderd tot Commandeur in de **** voor de uitzonderlijke verdiensten bewezen **** **** neemt zijn rang in de Orde in op de datum van vandaag. (...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020042280 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 25 juni 2020, wordt Mevr. Sandra KUZNIAK, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042327 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 juni 2020, wordt mevrouw Stefanie HUBEAU, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 10/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020042337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 maart 2020 houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020201964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een éénmalige premie in uitvoering van het sectorakkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202329 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de syndicale premie 2019 type koninklijk besluit prom. 07/07/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 februari 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, tot bepaling voor 2020 van de modaliteiten van toekenning en afrekening van de korting op de syndicale bijdrage en van de syndicale vorming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202740 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 1970 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Rijksfonds voor sociale reclassering van de minder-validen een tegemoetkoming verleent in het loon en de sociale lasten, die door de beschermde werkplaatsen worden gedragen type ministerieel besluit prom. 30/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020203075 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de maatregelen gebonden aan de crisis COVID-19 en betreffende het tijdelijk verbod tot het opleggen van restricties in de toegang tot de publieke waterdistributie met één maand worden verlengd

decreet

type decreet prom. 19/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020042034 bron vlaamse overheid Decreet over vervangende eindtermen en uitbreidingsdoelen Nederlands in de eerste graad van het secundair onderwijs, op initiatief van de Federatie Steinerscholen Vlaanderen vzw

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020202745 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 8 juni 2020 werd de heer REYGAERT Luc, ere-raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het ambt type beschikking prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020202746 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidshof van Gent Bij beschikking van 8 juni 2020 werd de heer JONCKHEERE Fernand, ere-raadsheer in sociale zaken als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent door de Eerste Voorzitter van dit hof aangewezen om het

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020202748 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 8 juni 2020 werd de heer BECQUAERT Alfred, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement A

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/06/2020 pub. 16/07/2020 numac 2020202984 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 september 2018 betreffende de erkenning van de Waalse landbouwverenigingen als representatieve organisaties

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015192 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht van vastgoedprospectie voor kantoor- en vergaderruimten in de nabijheid van het Brussels parlement, Lombardstraat, 69 te 1000 Brussel Het BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK PARLEMENT wil een vastgoed met een vloeroppervlakte van 2.000 tot 2.500(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020202982 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 28 mei 2020 wordt de erkenning als ophaler en vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen aangevraagd door de NV SANTERRA, gevestigd Fabrieksweg 13, te 3190 Boortmeerbeek, geweigerd.

bijakte

type bijakte prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042288 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Wijzigingsclausule PSY/2019ter bij de Nationale overeenkomst van 16 november 2018 tussen de psychiatrische ziekenhuizen en diensten en de verzekeringsinstellingen. - Ministerraad van 10 juli 2020. - Notificatie punt 19 BETREFT : MINISTER VAN Goedkeuring van de overeenkomsten met zorgverstrekkers, in uitvoering van het artikel 51, § 1,(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 30/01/2019 pub. 16/07/2020 numac 2020042317 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015129 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. HENDERICKX Emmanuel Pio, met ingang van 14.01.2014 M. DEWAELE Wouter Joris, met ingang van 30(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015133 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. DE SMET Annelies Simone Lucienne, met ingang van 01.01.2014 M. FOUBERT Margo Elza, met ingang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015130 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 18 juni 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tit M. MAFRANCKX Pieter, met ingang van 11.02.2014 M. GILLET Gregory Jean-claude, met ingang van 01.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015137 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 september 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A3, in een betrekking waaraan d M. FETTES Marc Olivier Laurent, met ingang van 01.04.2014 M. MARTIEN Mark Guy, met ingang van 01(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015136 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 september 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan d M. JELU Tanja, met ingang van 01.04.2014 M. SCHUTZ Werner Jean, met ingang van 01.04.2014 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015135 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 29 juni 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tit M. PIPELERS Peter Patrick Ludwina, met ingang van 01.01.2014 M. DE CLERCQ Jan, met ingang van 01(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015139 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 30 september 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan d M. MATTHEUS Pieter-jan Korneel, met ingang van 15.03.2014 M. VAN DE ZANDE Steve Daniel Valere, m(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015138 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 september 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan d M. DELPORTE Rebecca Maaike Roger Irene, met ingang van 01.01.2014 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015140 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 november 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. CAPENOL Kevin Antoine Ghislain, met ingang van 18.03.2014 M. SOMERS Wendy, met ingang van 29.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015141 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 november 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - BODDAERT Michel Hector, met ingang van 26.08.2014 - DE WEVER Tom Roger, met ingang van 16.09.2(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015144 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 november 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - VAN MOORLEGHEM Christoff Franciscus Marie-rose, met ingang van 01.04.2014 - JONCKHEERE Anne My(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015142 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 november 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A3, in een betrekking waaraan de - WALLEMACQ Eliane Claire Louis Marie, met ingang van 01.04.2014 - LAUWERS Sigrid Anna, met inga(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015143 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 november 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - LENSSEN Dirk Koen, met ingang van 23.05.2014 - COLLARD Arnaud, met ingang van 01.07.2014 - (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015146 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 november 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A3, in een betrekking waaraan de - FRANCESCANGELI Segolene Catherine Jacqueline, met ingang van 01.04.2014 - DE BURLET Diane Mari(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015149 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 december 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de M. AFRIT Rabii, met ingang van 01.10.2014 M. BAJOU Ahmed, met ingang van 01.10.2014 M. COTE H(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015147 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 16 december 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - BOITTE Catherine Marie Adeline, met ingang van 14.02.2014 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015148 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 december 2014, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - CLAESSENS Karen, met ingang van 24.06.2014 - BOOGAERTS Jelle, met ingang van 16.09.2014 - B(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015151 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti - DESMEDT Fabian Theodore, met ingang van 01.05.2014 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015152 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A3, in een betrekking waaraan de ti - PIRENNE Philippe Daniel Paul Gilbert, met ingang van 01.04.2014 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015150 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 april 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti - DE RIDDER Elke, met ingang van 15.04.2014 - DEBAISIEUX Maelle, met ingang van 06.01.2015 - (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015153 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 20 april 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A3, in een betrekking waaraan de ti - HELON Bart Ludovicus, met ingang van 01.05.2014 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015154 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 12 mei 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tite - VERKEMPINCK Benoit, met ingang van 23.12.2014 - MOORS Julie, met ingang van 15.02.2015 - VA(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015155 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 12 mei 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tite - LIETARD Odile Adrienne, met ingang van 25.02.2015 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015156 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 08 juli 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit - PEETERS Heidi Paula, met ingang van 15.04.2015 - PIERLET Nathalie Ann, met ingang van 15.04.20(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015157 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 juli 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit - VOLTAS Marjorie, met ingang van 01.04.2015 - DEPAYE Caroline, met ingang van 15.04.2015 - V(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015158 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 03 september 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan d - DE PENARANDA DE FRANCHIMONT Julie, met ingang van 19.06.2015 - NEEFS Peter, met ingang van 01.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015160 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - BOULANIS Marc, met ingang van 01.08.2015 - COLERY David, met ingang van 01.08.2015 - LAMBER(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015161 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 18 november 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - THIJS Jeroen Dimitri, met ingang van 01.08.2015 - PEETERS Katleen Raymond Annie Corneel, met i(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015159 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 16 oktober 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - DE LEEUW David Roger, met ingang van 01.08.2015 - WINNE Erwin Arnold Paul, met ingang van 15.0(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015163 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 december 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - VEUGELEN Sophie Cecile, met ingang van 15.09.2015 - BATSELIER Hannah Riet, met ingang van 01.1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015162 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 02 december 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - GOBEAUX Anne-sophie, met ingang van 10.07.2015 - MACORS Eric, met ingang van 01.08.2015 - S(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015165 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 maart 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti - THEYS Valentine, met ingang van 25.12.2015 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015164 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 26 december 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - MARECHAL Marc Ely Georges Desire, met ingang van 15.08.2015 - ROMPEN Alexandra, met ingang van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015166 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 april 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti - CAILLIEZ Julie, met ingang van 17.11.2015 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015168 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - GANZEMAN Elisabeth, met ingang van 01.08.2015 - VAN STEIRTEGHEM Jeroen Leon Godelieve, met ing(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015167 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - BLOCKMANS Tom, met ingang van 01.08.2016 - BOEL Kristof Geert Anton, met ingang van 01.08.2016(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015171 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 december 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - OUALD ABBOU Nadia, met ingang van 01.08.2016 - PALMANS Stephanie, met ingang van 01.08.2016 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015172 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 07 december 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - HENROTTE Line, met ingang van 01.09.2016 - POSKIN Raphael, met ingang van 01.09.2016 - GILL(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015170 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 10 november 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - DEMARRE Kristien Dorine Maria, met ingang van 01.10.2016 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015173 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - ANTIOCHOS Anastasia, met ingang van 01.10.2016 - BOCKEN Veronique, met ingang van 01.10.2016 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015177 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - YACOUBI Hecham, met ingang van 01.01.2017 - DIERCKX Bart Lea Patrick, met ingang van 15.07.201(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015174 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 22 december 2016, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - CAMUT Melissa, met ingang van 01.10.2016 - ENGELEN Sanne Joanna Josephus, met ingang van 01.10(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015176 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 14 september 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan d - VEKEMAN Ine, met ingang van 15.04.2017 - DOOM Thierry Daniel Lucien, met ingang van 27.06.2017(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015175 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 24 januari 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - TRIFIN Catherine, met ingang van 01.08.2016 - FOURNEAUX Cedric, met ingang van 01.09.2016 -(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015180 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 27 oktober 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - WINTERS Sarah, met ingang van 15.08.2016 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015178 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 oktober 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - D'OULTREMONT Charlotte, met ingang van 14.04.2017 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015179 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - TORTELBOOM Kenny, met ingang van 15.10.2017 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015181 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 23 november 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - CAPELLEMAN Joyce, met ingang van 11.08.2017 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015182 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 december 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - DUJACQUIER Caroline Charlotte Francine, met ingang van 01.07.2017 - FILBICHE Sandrine Mirianne(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015184 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoemingtot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - DE MUNCK Bart Maria Maurits, met ingang van 15.10.2017 - DIERICK Louis Paul Joseph Emmanuel, m(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020015183 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoemingtot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 17 december 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - TIELEMANS Silke, met ingang van 01.09.2017 - BIJNENS Ineke, met ingang van 01.10.2017 - BOS(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042140 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Vaste benoemingen Bij koninklijk besluit van 5 juni 2020 worden de hierna vermelde stagiairs vast benoemd als ambtenaar van de buitenlandse carrière in de klasse A2 op 1 mei 2020 : de heren Olivier DANENBERG en Arthur type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042177 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 20 januari 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - BENSELLAM Abdel Walid, met ingang van 01.11.2014 - PERO Ngila, met ingang van 16.11.2014 - (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042176 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 20 januari 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - BALIEU Julie, met ingang van 01.04.2014 - HUWAERT Elien, met ingang van 16.09.2014 - ZUSHI (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042182 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti - DE MAESSCHALCK Machteld, met ingang van 26.08.2014 - VAN LEEUW Lionel Xavier, met ingang van 1(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042181 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 16 maart 2015, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti - LAURYSSEN Wesley, met ingang van 09.12.2014 - LHONEUX Caroline, met ingang van 09.12.2014 -(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042183 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 28 april 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti - COLLARD Arnaud, met ingang van 01.03.2017 - MEUNIER Vincent, met ingang van 01.03.2017 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042187 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 21 april 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti - PUT Peter Felix Maria, met ingang van 01.10.2016 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042186 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de tit - BEERENS Kirsten, met ingang van 01.03.2017 - SCHOELING Anne Myriam Marie, met ingang van 15.03(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042184 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 mei 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tite - ALLEWAERT Simon Patrick, met ingang van 01.02.2017 - FRET Katrien, met ingang van 01.02.2017 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042185 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 18 juni 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit - DUMONT Gary, met ingang van 01.10.2016 - BRYSSINCKX Bram Maria Domien Francois, met ingang van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042190 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 9 februari 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - HERMANS Sanne, met ingang van 01.12.2016 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042188 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de ti - MONETTE Michel, met ingang van 01.01.2017 - NYSSEN Laura, met ingang van 01.01.2017 - TILBO(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042189 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 15 maart 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de ti - BERREWAERTS Benedicte, met ingang van 01.10.2016 - LECEUX Valerie Jacqueline Renee, met ingang(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042193 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de - MBANGULA TSHIFUNDA Jean-jacques, met ingang van 01.10.2016 - STEVENS Antoine, met ingang van 0(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042192 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A3, in een betrekking waaraan de - DUENI Nadine, met ingang van 15.11.2016 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042195 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 7 februari 2017, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de - FINA NSUNDI Nathalie, met ingang van 17.11.2016 - DURANT Emilie, met ingang van 01.12.2016 (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042247 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Benoeming van lagere officieren van het actief kader Bij koninklijk besluit ****. 3105 van 26 juni 2020: **** de lagere officieren van wie de namen volgen, op 26 juni 2020 benoemd in de hogere graad, in hun ****: **** **** **** de graad van kapitein-commandant van administratie, de kapiteins van administratie **** ****., ****(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020203069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationaal college van adviserend artsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van het mandaat van een lid, ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk Bij hetzelfde besluit, wordt eervol ontslag uit haar functies van plaatsvervangend lid bij voornoem(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042233 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Waterloo: 1 - Rixensart: 1 - Verviers (grondgebied van het tweede kanton): 1 - Andenne: 1 - Celles: 1 (in associatie) De kandidaturen voor een b(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020042269 bron gegevensbeschermingsautoriteit **** **** betrekking rechtskundig adviseur voor een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd ****.****.****. 31/12/2020 **** de loop van de maand september 2020 zal de **** overgaan tot de aanwerving va(...) De **** is een onafhankelijk orgaan dat erop toeziet dat de grondbeginselen van de bescherming van ****(...)

document

type document prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020202983 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 15 juni 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Overheidsdienst Landbouw, Natuurlijke Hulpmiddelen en Leefmilieu, is de NV INDUSTRIAL CLEANING & SERVICE COMPANY, gevestigd rue de l'Indus Bij beslissing van 15 juni 2020 van mevr. B. Heindrichs, Directrice-generaal van de Waalse Over(...) type document prom. -- pub. 16/07/2020 numac 2020203063 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Expert Boekhouding en Financiën (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG20185 Solliciteren kan tot 30/07/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^