Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041431 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen inzake justitie in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type wet prom. 27/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wetten van 4 april 2019 houdende wijziging van het Wetboek van Economisch Recht met betrekking tot misbruiken van economische afhankelijkheid, onrechtmatige bedingen en oneerlijke marktpraktijken tussen ondernemingen en van 2 mei 2019 houdende wijzigingen van boek I 'Definities', van boek XV 'Rechtshandhaving' en vervanging van boek IV 'Bescherming van de mededinging' van het Wetboek van economisch recht type wet prom. 27/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041512 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van economisch recht wat de inschrijving in de KBO en het uitstel van de solden betreft type wet prom. 27/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende het consumentenkrediet, teneinde de kredietnemers van dergelijke kredieten te helpen de door het coronavirus veroorzaakte crisis te doorstaan type wet prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020090305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2020, 109.45 punten bedraagt, tegenover 109. De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020020649 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Fortune", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020020921 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Nationale Loterij Loterij met biljetten, "VIP Club Premium" genaamd Overeenkomstig artikel 12 van het koninklijk besluit van 15 januari 2017 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "VIP C - van de verkoop van de biljetten die behoren tot spelnummer 394 op 31 mei 2020 valt; - van de u(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020041450 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 15 maart 2020, is mevr. Picard C., vrederechter van het kanton Tubeke, benoemd tot vrederechter van het kanton Seneffe. Zij wordt, in subsidiaire orde, benoemd tot vrederechter in elk kanton van he Bij koninklijke besluiten van 13 mei 2020, - is de heer Schoeters D., advocaat-generaal bij (...) type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041545 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 26 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 9 van 19 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2° van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op het tijdelijk toestaan van de uitoefening van de verpleegkunde door niet bevoegde gezondheidszorgbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 29/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041546 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit nr. 27 tot intrekking van het koninklijk besluit nr. 16 van 29 april 2020 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 2°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 , met het oog op opvordering van gezondheidszorgbeoefenaars type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020202428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders houdende de verlenging van de geldigheidsduur van de maaltijdcheques, ecocheques, geschenkcheques en sport/cultuurcheques als gevolg van de COVID-19-pandemie type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202434 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Taaltesten georganiseerd overeenkomstig de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 13 maart 2007 tot regeling van de examens waarbij het gerechtspersoneel wordt gesteld te bewijzen dat zij in staat is de bepalingen na te komen van de wet op het g Dit officiële bericht is reeds op 14 januari 2020 in het Belgisch Staatsblad nr. 9 verschenen, bl(...) type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020202432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit nr. 24 tot tijdelijke uitbreiding van het toepassingsgebied van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers tot de organisaties die door de bevoegde overheid zijn erkend voor de bijstand aan en de zorg voor bejaarden en voor de opvang en de huisvesting van bejaarden in de private commerciële sector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020030924 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 4 van het koninklijk besluit van 6 december 2001 betreffende het verlenen van geldelijke voordelen aan sommige militairen die een paramedische functie uitoefenen type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041359 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een toelage aan de leden van het burgerpersoneel van Defensie die dienstprestaties verrichten in een dienst van kritische geneeskunde type ministerieel besluit prom. 14/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 127 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 28/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041413 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot verlenging van de overgangsperiode, bedoeld in de norm NBN EN 228, met één extra maand van 1 juni tot 30 juni 2020 overeenkomstig artikel 2, vierde lid, van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020041468 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 11 mei 2020, dat in werking treedt op 11 mei 2020, is Mevr. Schoonjans A., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, gemachtigd om een opdracht te vervullen bij het Instituut Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 februari 2000 tot vaststelling van de schema's met de voorwaarden waaraan teeltmateriaal en plantgoed van groenten, met uitzondering van zaad, moeten voldoen, van de uitvoeringsbepalingen met betrekking tot het toezicht op en de controle van leveranciers van deze materialen, van hun bedrijven en van de laboratoria, en van de erkenning van de laboratoria

arrest

type arrest prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020021024 bron brussels hoofdstedelijk gewest Volmachtbesluit nr. 2020/023 dat uithuiszettingen tijdelijk verbiedt tot en met 31 augustus 2020

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202306 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 19 maart 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 20 april 2020, heeft het Hof van Cassatie de volgende prejudiciële vraag g « Schenden de artikelen 9, § 1, tweede lid, en 11 van het decreet van 30 mei 2008 betreffende (...)

decreet

type decreet prom. 27/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020030903 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2002 type decreet prom. 27/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020030917 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020021009 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 mei 2014 tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor inclusief hoger onderwijs, opgericht bij artikel 23 van het decreet van 30 januari 2014 betreffende het inclusief hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020021013 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap genomen ter uitvoering van artikel 3 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 1 van 7 april 2020 tot toekenning van een afwijking van de regels en voorwaarden voor de vereffening van de subsidies en tot opschorting van de beroepstermijnen in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020021022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 15 betreffende de ondersteuning aan de erkende diensten voor hulpverlening aan de jeugd in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020021047 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel CB0-1CBG2AB-PR van de uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2020 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020021049 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende maatregelen die de relance van de private en sociale huurmarkt na de beperkende coronavirusmaatregelen moeten ondersteunen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2020-2021

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041408 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 19 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2007 tot reglementering van het sociale huurstelsel ter uitvoering van titel VII van de Vlaamse Wooncode

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041483 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van het mandaat van directeur-generaal van het Office francophone de la Formation en Alternance

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020021035 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Het Waals Gewest heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het openbaar standpunt gep(...) type bericht prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020021038 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De naamloze vennootschap DERBY heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het openbaar(...) type bericht prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020041484 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De gemeente Morlanwelz heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de W(...) type bericht prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202288 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 april 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 april 2020, is beroep tot ver Bij afzonderlijk verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 april 2020 ter post aanget(...) type bericht prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202304 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij elektronische verzending, ontvangen door de griffie op 27 maart 2020, is beroep tot vernietiging ingesteld van Die zaak is ingeschreven onder nummer 7380 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020041448 bron brussels hoofdstedelijk gewest Erkenning als energie auditeur voor de milieuvergunningen Bij de beslissing van Leefmilieu Brussel van 15 mei 2020, werd de erkenning als energie auditeur voor de milieuvergunningen aan ELLYPS SA N.V. toegekend vo(...) De erkenning draagt het nummer AGR/ AE/001724195.

internationale overeenkomst

type internationale overeenkomst prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020021023 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van België en Luxemburg met betrekking tot de grensarbeiders in de context van de strijd tegen d 1. Inleiding Overeenkomstig artikel 25, paragraaf 3 van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk Be(...)

erratum

type erratum prom. 05/04/2019 pub. 29/05/2020 numac 2020021037 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erraum type erratum prom. 19/02/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020202394 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 15 mei 2014 tot aanwijzing van de leden van de Verdelingscommissie van het Fonds voor afbetaling van schulden. - Erratum type erratum prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202435 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal voor de Beleidsexpertise en -ondersteuning voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG20705. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 05/05/2020. De uiterste(...) Solliciteren kan tot en met 09/06/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202447 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Personeel. - Benoeming van een attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 26 mei 2020, wordt mevrouw VANLAER S Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

document

type document prom. 15/05/2020 pub. 29/05/2020 numac 2020041348 bron vlaamse overheid 1.3, 113° /2 type document prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020041478 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Rechtbank van eerste aanleg te Luik De rechtbank van eerste aanleg te Luik, verenigd in algemene vergadering op 23 januari 2020, heeft aangewezen tot ondervoorzitter in deze rechtbank, voor een termijn van drie jaar met ing - mevr. Goossens P., - de heer Doyen J.-L., onderzoeksrechters in de rechtbank van eerste aan(...) type document prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020041486 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Netwerkarchitecten (niveau A2) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG20077 Solliciteren kan tot 15/06/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 50 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...) type document prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202405 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Elektronica-trainers - "Koninklijke school voor niet-commissarissen" in Sint-Truiden (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20021 Deze selecti(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202406 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch Deskundige bij het laboratorium van de Ballistiek (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20042 Deze selectie werd afgesloten op 13/05/2020. type document prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202411 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Architecten Brussel of Brugge (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG20117 Solliciteren kan tot 15/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijvin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/05/2020 numac 2020202443 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige ICT Expert - Computer netwerken in Peutie (niveau B) voor Het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20118 Solliciteren kan tot 15/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^