Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 mei 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020020985 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de samenstelling van het comité van beroep inzake evaluatie van houders van een managementfunctie -1 in de openbare instellingen van sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 26/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020021017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk Besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij het Koninklijk **** ****. 19 van 5 mei 2020 met betrekking tot de verlenging van de termijnen van de rechtspleging bij de Raad voor **** en de schriftelijke behandeling van de zaken type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020040482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de beroepsclassificatie en de minimumlonen voor de arbeiders van de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020041402 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Evangelische Protestantse Eredienst. - Waver . - Oprichting van een plaats van predikant Bij koninklijk besluit van 28 april 2020, wordt een wedde ten laste van de Sc(...) Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 12 maart 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020041400 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal wetgeving, fundamentele rechten en vrijheden. - Katholieke Eredienst. - Leuze-en-Hainaut. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 7 mei 2020, wordt de plaats va Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2020. (...) type koninklijk besluit prom. 10/11/2012 pub. 27/05/2020 numac 2020041432 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 november 1997 betreffende het wegnemen en toewijzen van organen van menselijke oorsprong. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041439 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot verlenging van sommige maatregelen genomen bij de wet van 30 april houdende diverse bepalingen inzake justitie en het notariaat in het kader van de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot invoering van een éénmalige premie voor de werknemers ter uitvoering van het non-profitakkoord 2018 in de Franse Gemeenschapscommissie voor de verenigingen die een specifieke overeenkomst hebben ondertekend in het kader van het decreet van 13 mei 2004 betreffende de sociale cohesie type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de kleinhandel in voedingswaren, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201196 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vervanging van de bijlage 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2012 die de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 november 2011 betreffende het in rekening nemen van ervaring in het geldelijk statuut van de werknemers vervangt type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201202 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vakbondsvorming type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het huiden- en lederbedrijf en vervangingsproducten, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201213 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - residuair stelsel - op 59 jaar" type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201442 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Franstalige en Duitstalige Gemeenschap en het Waalse Gewest, tot bepaling van de functieclassificatie voor bepaalde sectoren die afhangen van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 28/04/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020201906 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van titel 5 betreffende ioniserende stralingen van boek V van de codex over het welzijn op het werk type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020202183 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot opheffing van artikel 72 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering en tot wijziging van artikel 131bis in hetzelfde besluit type koninklijk besluit prom. 18/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020202184 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 164 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020041386 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Intrekking van de erkenning van VINÇOTTE CERTIGO vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 14 mei 2020 wordt de erkenning van de vereniging zonder winstoogmerk Vinçotte Certigo, gevestigd te 180 type ministerieel besluit prom. 18/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041435 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 12/06/2012 pub. 27/05/2020 numac 2020041434 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 19 april 2007 tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de geriatrie. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 05/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041456 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2003 betreffende het in de handel brengen van vegetatief teeltmateriaal voor wijnstokken type ministerieel besluit prom. 25/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041517 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. - Duitse vertaling

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020202181 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 197/2019 van 5 december 2019 Rolnummer 6989 In zake: de prejudiciële vraag over artikel 126 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020020998 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 november 2019 houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 14/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020030923 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende een tweede verlenging van de termijnen bepaald in artikel 1 van het volmachtbesluit nr. 2020/001 van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende de tijdelijke opschorting van de verval- en beroepstermijnen die vastgelegd zijn in de Brusselse wetgeving en reglementering of die op grond daarvan zijn ingevoerd type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 07/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041452 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot wijziging van artikel 110, § 1, 9° van de organieke wet 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/05/2020 pub. 27/05/2020 numac 2020041462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de vergoeding bij de bedrijfsstopzetting en bedrijfsreconversie van de pelsdierhouderijen en de eenden- of ganzenhouderijen

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020021020 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-20/0013: P&V Verzekeringen / Private Insurer NV. - Zaak die in aanmerking kan komen voor de vereenvoudigde procedure Op 20 mei 2020, ontving de a Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van Levensverzekeringen. Ove(...) type bericht prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020202305 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 31 januari 2020, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 3 april 2020, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, afdeling A « Schendt artikel 46, § 1, eerste lid, 11° van het Decreet [van het Vlaamse Gewest] van 23 dec(...) type bericht prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020202312 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 29 april 2020 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 30 april 2020, heeft de vzw « Secré Die zaak is ingeschreven onder nummer 7390 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020202403 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch specialisten - Radio communicatie (niveau A1), voor Defensie. - Selectienummer: ANG20138 Solliciteren kan tot 10/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020202390 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Hernieuwing van mandaten van leden en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 19 mei 2020, worden hernieuwd voor - de heer GEBOERS Marc, in de hoedanigheid van werkend lid, als vertegenwoordiger van een represent(...)

document

type document prom. -- pub. 27/05/2020 numac 2020202402 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-curators (niveau B), voor War Heritage Institute. - Selectienummer : ANG19377 Solliciteren kan tot 10/06/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^