Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202185 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering wat de uitkeringen voor tijdelijke werkloosheid voor werknemers van maatwerkbedrijven betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020950 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit nr. 23 tot uitvoering van artikel 5, § 1, 5°, van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 houdende het corona ouderschapsverlof type koninklijk besluit prom. 06/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020030921 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de wettelijke meeteenheden en van de standaarden en regels ter reproductie van deze eenheden en tot wijziging van artikel VIII.35 van het Wetboek van economisch recht. - Erratum type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020040483 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de vakbondspremie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - Franse Gemeenschapscommissie - COCOF type koninklijk besluit prom. 28/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020041084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis type koninklijk besluit prom. 28/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020041093 bron federale raad voor duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201187 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de werklieden, betreffende de arbeidsduur type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201190 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de vrije beroepen, betreffende de fietsvergoeding type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201188 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de koopkracht type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 november 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de luchtvaartmaatschappijen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 november 2017 betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 09/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020201197 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere ontslagen werknemers die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die tewerkgesteld zijn geweest in het kader van een zwaar beroep en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 130 en nr. 131 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 04/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202115 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot goedkeuring van de personeelsformatie van het Grondwettelijk Hof type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202241 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie van beroep tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Hernieuwing van mandaten van leden Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, worden hernieuwd v - de heer VANDEWALLE Lieven, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer SCHUHMANN Marc, in de ho(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202244 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 28 april 2020, wordt met ingang van 30 september 2018, aan de heer VOSSEN Guido, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als z Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202243 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank Gent. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, wordt met ingang van 30 juni 2020, aan mevrouw VERBESSELT Anja, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit haar ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandig Zij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van haar ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202247 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 189 van de programmawet van 27 december 2006 voor het jaar 2020

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2019205407 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 165/2019 van 7 november 2019 Rolnummers 6962, 6969 en 6970 In zake : de beroepen tot gedeeltelijke vernietiging van de wet van 25 december 2017 « tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kanton Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020200372 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 108/2019 van 3 juli 2019 Rolnummer 6915 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 1, § 2, eerste lid, 4°, b), van het Wetboek van de Belgische nationaliteit, gesteld door de familierechtbank van de Rec Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020201738 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 182/2019 van 14 november 2019 Rolnummer 7241 In zake : de vordering tot schorsing van artikel 8, § 2, van de wet van 22 april 2019 « tot het toegankelijker maken van de rechtsbijstandsverzekering », ingesteld do Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, de rechters L. Lavr(...) type arrest prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020201742 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 187/2019 van 20 november 2019 Rolnummer 7011 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 52-3 van het Wetboek der successierechten, zoals van toepassing in het Waalse Gewest, gesteld door het Hof van Beroep t Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, de rechters L. Lavr(...)

decreet

type decreet prom. 08/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020886 bron vlaamse overheid Decreet tot het nemen van dringende tijdelijke maatregelen in het onderwijs naar aanleiding van de coronacrisis

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020868 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bijzondere machten nr. 8 betreffende de steun aan universitaire ziekenhuizen in het kader van de COVID-19-gezondheidscrisis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020900 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 10/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020909 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende erkenning van de artsen afgevaardigd voor de opdrachten van arts-gezondheidsinspecteur van de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020908 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de droogte van 2 juni tot 6 augustus 2018 als een landbouwramp beschouwd wordt, waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp afgebakend wordt en waarbij de schadeloosstelling bepaald wordt

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020942 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 5 van het decreet van 20 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft het Mestdecreet type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020020953 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verhoogde tegemoetkoming type besluit van de vlaamse regering prom. 10/04/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020041069 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het landinrichtingsplan 'Rieme-Oost' type besluit van de vlaamse regering prom. 08/05/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020041314 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 20/5 van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen, ingevolge het coronavirus COVID-19

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020041235 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van Nederland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders in de context van de COVID-19 gezon 1. Inleiding Op basis van artikel 28, derde lid, van het op 5 juni 2001 ondertekende Verdrag tus(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020030848 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkhe Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.230.324/VI-21.722. Voor de Hoofdgriffier, (...)

verslag

type verslag prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020020879 bron ombudsdienst pensioenen De Ombudsdienst Pensioenen zoekt een medewerker/medewerkster voor volgende opdrachten: front-office, secretariaat, kennismanagement en communicatie Wie is de Ombudsman Pensioenen? De Ombudsman Pensioenen is een federale overheidsdienst die gr Maar de Ombudsman doet meer, hij stelt een jaarverslag op waarin hij onder meer aanbevelingen en vo(...)

document

type document prom. 19/02/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 28 maart 2019 tot aanwijzing van de leden van de Adviescommissie voor de ziekenhuizen type document prom. 19/03/2020 pub. 14/05/2020 numac 2020202066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 december 2016 tot aanwijzing van rekenplichtigen voor de diensten met afzonderlijk beheer type document prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202179 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Voorzitter van het Directiecomité voor de POD Maatschappelijke integratie. - Selectienummer: ANG20708 Solliciteren kan tot en met 08/06/2020 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202224 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslagen benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaki Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. FLEURQUIN Ingrid benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202240 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn mandaat Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. FLEURQUIN Ingrid benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202242 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020, dat uitwerking heeft met Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. RAIMONDI Marie-Anne, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervan(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020202267 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Algemeen beheerscomité van het Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Ontslag. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 4 mei 2020 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt aan de heer FONCK Herman, eervol Bij hetzelfde besluit wordt GRYP Stijn tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertegenwoordiger v(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020020890 bron brussels hoofdstedelijk gewest ****. - Aanwervingen Aanwerving via **** mobiliteit Resultaat van de selectie voor een betrekking van eerste attaché in de **** of **** **** - **** ****. **** selectie, via ****(...) Het aantal geslaagden bedraagt 1. Aanwerving via externe mobiliteit Resultaat van de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 14/05/2020 numac 2020020930 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Akkoord in onderling overleg tussen de bevoegde autoriteiten van Duitsland en België met betrekking tot de situatie van de grensarbeiders die van thuis uit w 1. Inleiding Overeenkomstig artikel 25, paragraaf 3 van de op 11 april 1967 ondertekende Overeen(...)
^