Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 april 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020090304 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand april 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand april 2020, 109.53 punten bedraagt, tegenover De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020010361 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van het model van de geconsolideerde jaarrekening voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid, opgesteld door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 3:67, § 4 van het Koninklijk Besluit van 29 april 2019 tot De nieuwe versie is gratis beschikbaar op de website van de Balanscentrale van de Nationale Bank va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020010370 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Kennisgeving. - Bevestiging tot uitbreiding van een inrichting van klasse I in toepassing van artikelen 6 en 12 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming Bij koninklijk besluit van 23 april 2020 wordt de vergunning van 29 mars 2019 A-0033080 van de stic(...) type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020010380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2014 houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. 30/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020010388 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 2 van het koninklijk besluit van 8 juli 2018 betreffende de benaming en de kenmerken van de gasolie-diesel en van de benzines type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020020776 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 31 maart 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** (****(...) Bij koninklijk besluit van 31 maart 2020, is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020040954 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 met betrekking tot de nadere regels en modaliteiten voor het indienen door de ondernemingen die erkend zijn voor uitzendarbeid van de in artikel 2755, § 4, zevende lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 bedoelde verklaring type koninklijk besluit prom. 14/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020201570 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de zondagsrust en de arbeidsduur van sommige werklieden tewerkgesteld in de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw (1) type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020201901 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 16/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020201916 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 23/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020202000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot het tijdelijk versoepelen van de voorwaarden waaronder werklozen, al dan niet met bedrijfstoeslag, kunnen worden tewerkgesteld in vitale sectoren en tot het tijdelijk bevriezen van de degressiviteit van de volledige werkloosheidsuitkeringen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020020838 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard heftruckchauffeur type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020020839 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard kinderbegeleider baby's en peuters type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030646 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard onderhoudsmecanicien personenwagens en lichte bedrijfsvoertuigen type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030644 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard medewerker groen- en tuinaanleg type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030643 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard kinderbegeleider schoolgaande kinderen type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030645 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard medewerker groen- en tuinbeheer type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030647 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard reachtruckchauffeur type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030648 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard uitbener - uitsnijder type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030798 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard gids type ministerieel besluit prom. 28/02/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020030797 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot erkenning van de EVC-standaard fitnessbegeleider type ministerieel besluit prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020040957 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de beroepscommissie betreffende de classificatie van de toeristische logiesverstrekkende inrichtingen per comfortniveau voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 30/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202031 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 16 maart 2020 worden de beraadslagingen van 6 februari 2020 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen beslist om de volgende belastingverordeningen vast te stellen: Heffing op het gebruik van het openbaar domein inz(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2019205503 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 181/2019 van 14 november 2019 Rolnummer 7037 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van het decreet van de Vlaamse Gemeenschap van 9 maart 2018 « betreffende het deeltijds kunstonderwijs », ingesteld doo Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020200071 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 89/2019 van 28 mei 2019 Rolnummer 6946 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 379, eerste lid, in samenhang gelezen met artikel 100ter, van het Strafwetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank West- Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020201628 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 41/2020 van 12 maart 2020 Rolnummer 7016 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 23 van de wet van 26 maart 2018 « betreffende de versterking van de economische groei en de sociale cohesie », ingesteld door Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020201739 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 184/2019 van 20 november 2019 Rolnummer 6857 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 94, 9°, van de wet van 30 december 1992 « houdende sociale en diverse bepalingen », zoals gewijzigd bij artikel 24 van Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041012 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques, wat betreft de verlenging van de maatregelen inzake de tegemoetkoming door de overheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041018 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 23 tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van bijzondere machten nr. 11 van 31 maart 2020 betreffende verschillende bepalingen inzake werkgelegenheid, opleiding en socioprofessionele inschakeling, sociale economie inbegrepen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041022 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot remediëring van inhoudelijke, administratieve, en procedurele verplichtingen tijdens een civiele noodsituatie binnen het beleidsveld Landbouw en Visserij type besluit van de vlaamse regering prom. 24/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020041041 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van een aantal maatregelen ter ondersteuning van de woonzorgcentra, de centra voor kortverblijf, de centra voor dagverzorging en de centra voor dagopvang naar aanleiding van de COVID-19 crisis

document

type document prom. 08/04/2020 pub. 30/04/2020 numac 2020020786 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Beslissing van de Administrateur-generaal van het FAGG tot wijziging van de dringende maatregelen betreffende specifieke geneesmiddelen, ter bestrijding van tekorten van geneesmiddelen in het kader van de SARS-CoV-2 pandemie type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020040983 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair Bewakingsassistenten in de regio Henegouwen en Waals Brabant (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20135 Solliciteren ka(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020040982 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20134 Solliciteren kan tot 14/05/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesc(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020040996 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige penitentiair bewakingsassistenten in de regio van Luik, Namen, Luxemburg (gevangenis van Lantin, Andenne, Marche, Hoei) (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20137 S(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020040995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiair Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG20136 Solliciteren kan tot 14/05/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020055619 bron federale overheidsdienst financien **** nalatenschap van ****, **** **** **** **** De heer ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** ****, **** de la **** **** 81, is overleden te **** **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202036 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij beslissing van 18 maart 2020 wordt de "SPRL ENTREPRISES RICHARD NEUFCOEUR", gevestigd Morville 48 te 6940 WERIS, erkend als ruimer van septische putten en gelijksoortige zuiveringssystemen. Deze erkenning heeft het numme type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202059 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Directeurs Kwaliteit en Crisisbeheer (niveau A4) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: MFG20026 Deze selectie werd afgesloten op 21/04/2020. E(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202069 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten in de regio Kempen (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. Selectienummer : ANG20146 Solliciteren kan tot (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202071 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten in de gevangenis van Antwerpen (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20148 Solliciteren kan tot 14/05/2020 via www.selor.be De gedetailleer(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten in de gevangenis van Dendermonde en Beveren (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20147 Solliciteren kan tot 14/05/2020 via www.selor.be De(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202072 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten in de regio Centrum (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20161 Sollicitere(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 30/04/2020 numac 2020202073 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Penitentiair Bewakingsassistenten in de regio Oost- en West-Vlaanderen (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20162 Solliciteren kan (...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^