Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020361 bron instituut voor gelijkheid van vrouwen en mannen Wet tot wijziging van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen wat het discriminatieverbod op vaderschap of meemoederschap betreft type wet prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020090302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2020 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2020, 109.71 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020055599 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van De Smet, Renata Joanna Mevr. De Smet, Renata Joanna, geboren te Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020253 bron federale overheidsdienst financien Publicatie in uitvoering van artikel 5, eerste lid van het koninklijk besluit van 9 november 2016 met betrekking tot gespecialiseerde vastgoedbeleggingsfondsen LIJST VAN GESPECIALISEERDE VASTGOEDBELEGGINGEN vastgesteld en toepassing van a(...) Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type koninklijk besluit prom. 04/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden geneesheren voorgedragen door de Faculteiten van Geneeskunde in de Nationale Raad van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020345 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 13 februari 2020 en met ingang van 1 januari 2021 wordt aan Mevr. Cécile VANHOUTTE, eervol ontslag verleend uit haar functies van adviseur - kla(...) Het is Mevr. Cécile VANHOUTTE vergund op 1 januari 2021 haar aanspraak op het pensioen te doen geld(...) type koninklijk besluit prom. 23/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020350 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende toekenning van een vergoeding voor digitale communicatie aan de militairen van de krijgsmacht type koninklijk besluit prom. 23/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020364 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de fietsvergoeding voor de militairen type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020404 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 17 februari 2020, - is er een einde gesteld op 16 februari 2020 's avonds aan het verlof wegens opdracht verleend aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te - is een verlof wegens opdracht verleend aan de heer Jacobs Th., substituut-procureur-generaal bij (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020411 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 26 januari 2020, wordt de heer Marc GARIN op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie van de politiezone MONS-QUEVY met ingang van Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van(...) type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030104 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan « BePax », om bepaalde kosten van de project « Ensemble vers un plan interfédéral contre le racisme ! » te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030105 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "De Overmolen", om bepaalde kosten van het project "Train the trainer inclusie en diversiteit" te dekken type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030103 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Orbit" om bepaalde kosten te dekken van haar project ter versterking en uitbreiding van het vormingsaanbod over omgaan met racisme type koninklijk besluit prom. 09/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030106 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan "Foyer", om bepaalde kosten te dekken van de ontwikkeling van een digitaal platform, educatieve pakketten en een ontmoetingsplek in het kader van het Brussels Migratiemuseum type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040423 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 13 februari 2020 blijven aangewezen voor een nieuwe termijn van vijf jaar : in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier van de rechtbank van eerste aanleg Luik, mevr. Godin M., hoofdgriffier Dit besluit treedt in werking op 2 maart 2020; in de klasse A3 met de titel van hoofdgriffier va(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040428 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Korpschef Opruststelling Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020 wordt de heer Pascal MAES op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 mei 2020. Hij wordt gerechti type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020040459 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 november 2019 houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter en van leden en benoeming van leden van het Comité van de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 13/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020200629 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoemingvan raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020200896 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 november 2011 houdende veiligheidsvoorschriften voor kerninstallaties, voor wat betreft het ontwerp van bestaande reactoren, hun bescherming tegen natuurverschijnselen en diverse bijbehorende bepalingen type koninklijk besluit prom. 19/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020201134 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opheffing van de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020279 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 7 februari 2020 wordt de H. Sébastien DELANNOY, financieel deskundige , met ingang van 1 maart 2020, bevorderd door overgang naar het hogere niveau tot de eerste klasse (A1) van het n(...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan bij de afdeling(...) type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020371 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van 8INFINI CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020372 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Lokaal Werkgelegenheidsagentschap van Sint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Baticrea CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020374 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Sint-Gillis Overheidsinstelling als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020377 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van JLine CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Watermaal-Bosvoorde Overheidsinstelling als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van JobYourself Coop CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020030200 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 17 februari 2020, - is het verzoek tot associatie van Mevr. Indekeu A., notaris ter standplaats Maaseik, en van de heer Tyskens B., kandidaat-notaris, om de associatie "INDEKEU & TYSKENS" De heer Tyskens B. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Maaseik. Dit besluit (...)

decreet

type decreet prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020030154 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2020

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020292 bron federale overheidsdienst justitie Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel Franstalige rechtbank van eerste aanleg Brussel. - Bevelschrift Gelet op : ? het acuut tekort aan personeel in het vredegerecht van Sint-Jans-Molenbeek ? het feit dat er geen verbetering Beslissen wij : Simon Cardon de Lichtbuer, voorzitter van de Nederlandstalige rechtbank van eers(...) type beschikking prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040395 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft: Afwijking op de artikelen 27, § 1, 10°, 68, § 1, 6° en 70, § 2, 5° van de ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud AANHEF : Overwegende de aanvraag van 25 november 2019, waarbij dhr. Nicolas De Marre een afwijki(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/02/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020413 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 oktober 2015 ter uitvoering van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020040430 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vervanging van bijlage 1 bij het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 betreffende de erkenningsvoorwaarden en de subsidienormen voor voorzieningen in de jeugdhulp

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020421 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba IMMO RPH die woonplaats kiest bij Mrs. Christophe Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.171/XIV-38.258. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040454 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw VOKA - KAMER VAN KOOPHANDEL WEST-VLAANDEREN, de nv Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 230.157/ X-17.663. Namens de Hoofdgriffier,

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040453 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Voertuigen en Goederenvervoer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004 betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen v Erkenning van de rijschool

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020402 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** adviseurs ****3 (niveau ****3) voor de **** **** Zaken. - ****: ****19334 Deze selectie werd afgesloten op 19/02/2020. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...) type lijst prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020401 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Systeem adviseurs A3 (niveau A3) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19297 Deze selectie werd afgesloten op 18/02/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikk(...) type lijst prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040290 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Arts-Adviseur (niveau A3) Nederlandstalige voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19450 Solliciteren kan tot 30/03/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020201082 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor **** Financiën. - Selectie-nummer : ****19215 Deze selectie werd afgesloten op 13/01/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat (...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde **** van (...) type lijst prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020201081 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** ****-architecten (niveau ****3) voor **** ****. - Selectie-nummer : ****18231 Deze selectie werd afgesloten op 08/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder ****(...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de bevoegde **** van (...) type lijst prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020201141 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Privacy (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19187 Deze selectie werd afgesloten op 18/02/2020. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, b(...) type lijst prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020201151 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Transversale opleiders (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19155 Deze selectie werd afgesloten op 02/12/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, (...)

erratum

type erratum prom. 31/01/2020 pub. 28/02/2020 numac 2020020366 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende hernieuwing van het mandaat van de voorzitster van de Commissie tegemoetkoming implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte-en invaliditeitsverzekering. - Erratum

document

type document prom. 12/07/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020200778 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 29 september 2016 tot aanwijzing van de leden van de commissie voor huisonderwijs type document prom. 03/10/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020200979 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 december 2018 tot aanwijzing van de leden van de jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

erratum

type erratum prom. 19/12/2019 pub. 28/02/2020 numac 2020200984 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het reglementaire deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Erratum type erratum prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020201212 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT-beheerders van digitale archieven (niveau A2) voor het Algemeen Rijksarchief. - Selectienummer: ANG19311. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 25 februa(...) Solliciteren kan tot 10/03/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2019042914 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 11 december 2019, dat in wer Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE GROOTE Thomas benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020412 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2020 wordt de heer Dominique BAILLY, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1ste juli 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van beroep die kennis neemt van alle zaken die in het Frans en in het Duits moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van Bij koninklijk besluit van 21 februari 2020, worden benoemd tot leden bij de Kamer van beroep die k(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020030197 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaten voor de mandaten van schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol en een plaatsvervanger-schuldbemiddelaar van de Nederlandse taalrol van het Beheers- en toezichtscomité van het centraal bestand van berichten van beslag, deleg De wet van 29 mei 2000 houdende oprichting van een centraal bestand van berichten van beslag, deleg(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040435 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-auditeurs, niveau **** **** door het Rekenhof georganiseerde vergelijkend **** 2019/**** voor **** adjunct-auditeurs, niveau ****, werd op 12 februari 2020 afgesloten. De resultaten van het **** ? Eerste rangschikking - **** audit ****(...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020020381 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiedeskundigen , (niveau B), voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG19386 Deze selectie werd afgesloten op 17/02/2020. Er zijn 5 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020030201 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Ondernemingsrechtbank te Gent De algemene vergadering van de rechters in ondernemingszaken in de ondernemingsrechtbank te Gent, bijeengekomen op 23 september 2019, heeft de heer Van Hoecke H. verkozen tot voorzitter in onde Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement Leuven Bij beschik(...) type document prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020040406 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Calltaker noodcentrales Vlaanderen (m/v/x), (niveau C), voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer: ANG19239 Deze selectie werd afgesloten op 07/02/2020. Er zi(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020200952 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch medewerkers (niveau C), voor het Belgisch Instituut voor Postbedeling en Telecommunicatie. - Selectienummer : ANE20001 Solliciteren kan tot 13/03/2020 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/02/2020 numac 2020201145 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technici (niveau C) voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer: ANG19425 Deze selectie werd afgesloten op 13/02/2020. Er zijn 4 laureaten. De lijst is (...)
^