Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 februari 2020

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019205975 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 07/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019205976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 17/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2019206018 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010340 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. 26/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020010341 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België - Orthopedische technologieën type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020020156 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van « ****- **** koninklijk besluit van 17 januari 2020, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020020196 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 11 september 2019 wordt aan de heer Lieven Emmanuel VAN DEN EEDE, rijksambtenaar in klasse A3, met de titel van adviseur, eervol ontslag uit zijn ambt verleend op 30 september 2019 `s avonds. Hij is e type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020030014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Verklaringen van openbaar nut. - Index : 9.EE/235/80896 Bij het koninklijk besluit van 26 januari 2020 wordt een verklaring van openbaar nut toegekend aan Elia Asset nv, Keizerslaan 20, 1000 Brussel, met index: 9.EE/2 type koninklijk besluit prom. 31/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020030048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van het secretariaat in de Nationale Raad voor de Productiviteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020040080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale orden- ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2911 van 29 november 2019: Wordt bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 8 april 2019: LANDMACHT kolonel **** **** bevorderd tot Commandeur in de **** op datum van 15 november 2019: kolonels ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020040250 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 januari 2020, is benoemd in de klasse A2 met de titel van griffier-hoofd van dienst bij de rechtbank van eerste aanleg Limburg, Mevr. Di Tonto T., griffier bij deze rechtbank; Dit besluit treedt Bij koninklijk besluit van 17 januari 2020, is benoemd in de graad van griffier bij de vredeger(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2019 pub. 10/02/2020 numac 2019205974 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot benoeming van de secretaris van een paritair comité type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020030041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ethyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4314 Bij ministerieel besluit van 31 januari 2020 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-1306 van 31 januari 1977 voor het vervoer van ethyleen door middel van leidingen verleend a Betrokken ethyleenleiding: ND200 Zandvliet - Zwijndrecht type ministerieel besluit prom. 22/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020030055 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de betaalkalender met tussentijdse betaaldata van de toelagen in het kader van het gezinsbeleid type ministerieel besluit prom. 31/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020040248 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit over de organisatie van de eerste call voor het jaar 2020 voor de ondersteuning van nuttige groene warmte, de ondersteuning van restwarmte en energie-efficiënte stadsverwarming of -koeling type ministerieel besluit prom. 18/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200530 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 12 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 21/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200533 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200532 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 09/07/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200534 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 03, 11 en 13 van organisatieafdeling 15 en programma 23 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 18/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020200531 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 10 en programma 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2019 type ministerieel besluit prom. 30/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020200696 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot aanpassing van de jaarbedragen bedoeld in artikel 107, § § 2 en 3 van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200569 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 24 september 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 13 december 2019, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudic « Schendt artikel 32, § 2, zevende lid, van de zogeheten Schoolpactwet van 29 mei 1959 de arti(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 31/01/2020 pub. 10/02/2020 numac 2020030044 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 2004 tot vaststelling van het statuut van de provinciegouverneurs en de adjunct van de gouverneur van de provincie Vlaams-Brabant, wat betreft de procedure tot benoeming

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020030008 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Beslissing van de Directeur-generaal van Brussel Huisvesting houdende delegatie van de functie van leidend ambtenaar van de Cel Leegstaande Woningen De Directeur-generaal van Brussel Huisvesting, Gelet op de Ordonnantie van 17 juli 2003 houde Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 mei 2019 tot aanstelling van d(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020040226 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot intrekking van de concessie voor lood- en zinkmijnen Pierreux-Mont

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200571 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 13 december 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 december 2019, heeft de Politierechtbank Luik, afdeling Luik, de volg « Schenden de artikelen 29, 30, 31 en 32 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke a(...)

erratum

type erratum prom. 14/05/2019 pub. 10/02/2020 numac 2020010113 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van de codex over het welzijn op het werk, wat het periodiek gezondheidstoezicht betreft. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020020211 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg. - Benoeming van een effectief lid van de raad van bestuur Bij koninklijk besluit van 29 januari 2020 wordt, Mevrouw Elise Derroitte, benoemd tot effectief lid van de raad van bestuur van het Federa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020030012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 november 2019, wordt de heer Patrick MARTIN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020010219 bron belgische senaat Oproep tot de kandidaten voor een ambt van rechter in het Grondwettelijk Hof. - Tweede oproep Het Belgisch Staatsblad van 2 september 2019 maakte een vacature bekend van een ambt van Franstalig rechter in het Grondwettelijk Hof. De Senaat die In de vacature zal worden voorzien op grond van artikel 34, § 1, 2°, van de bijzondere wet va(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020030063 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor de mandaten van Nederlandstalig, plaatsvervangend lid van de raad van bestuur van het Federaal Instituut voor de bescherming en de bevordering van de rechten van de mens Aangezien er onvoldoende kandidaturen zij De leden van de raad van bestuur worden aangewezen door de Kamer van volksvertegenwoordigers. Sa(...)

document

type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Redacteurs/Social Media Content Creators (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20048 Solliciteren kan tot 24/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning FOD BOSA . - Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Federale Pensioendienst: Back office specialisten (m/v/x). - Selectien(...) - Back office specialisten (m/v/x) - BNG19082. Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesl(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200662 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning FOD BOSA . - Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B (specifiek gedeelte) voor de Federale Pensioendienst: Back office specialisten (m/v/x). - Selectienummer(...) - Back office specialisten (m/v/x) - BFG19088. Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesl(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200671 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst Attachés pensioendienst (werknemers) (m/v/x). - BFG19098 - BFG19103 - BFG1919111 - BFG19113 - Attachés pensioendienst ((...) Er zijn 0 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 07.01.2020 - Attaché pensioendienst (Tr(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200670 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Service desk agents (niveau B) voor FOD BOSA. - Selectienummer : ANG20045 Solliciteren kan tot 24/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200672 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst: Attachés pensioendienst (transferten en regul werknemers) (m/v/x). - BNG19092 - BNG19104 - BNG19102 - BNG19096 - (...) Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 10.01.2020. - Attachés A1 kennisbehe(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200695 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés P&O - Vorming en ontwikkeling (niveau A1) voor FOD Justitie. - Selectienummer : ANG20029 Solliciteren kan tot 26/02/2020 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200708 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning FOD BOSA . - Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Gemachtigde experten voor de gegevensbescherming (DPO) (m/v/x) (niveau A2) voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienumm(...) Deze selectie werd afgesloten op 29/01/2020. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200719 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige functioneel analisten (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG20006 Solliciteren kan tot 24/02/2020 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobin(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 10/02/2020 numac 2020200735 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Elektronica-trainers - "Koninklijke school voor niet-commissarissen" in Sint-Truiden (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG20021 Solliciteren kan tot 2/03/2020(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)
^