Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2020

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010086 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Rekenhof. - Benoeming van een raadsheer Als gevolg van de nakende pensionering van de heer Michel de Fays dient de Kamer van volksvertegenwoordigers, met toepassing van artikel 1 van de wet van 29 oktober 1846 op de inrichting van(...) Benoemingsvoorwaarden - Belg zijn ; - ten minste dertig jaar oud zijn ; - met uitzondering(...) type wet prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010128 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Bekendmaking van het globaal prospectief bedrag per opname in een ziekenhuis voor het jaar 2020 Overeenkomstig artikel 7 van de Wet van 19 juli 2018 betreffende de gebundelde financiering van de laagvariabele ziekenhuiszorg wordt het globaal pro De volgende tabel geeft per patiëntengroep een overzicht van het globaal prospectief bedrag per opn(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019015655 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 35 van de wet van 7 mei 2019 tot wijziging van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers, en tot invoeging van artikel 37/1 in de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019015865 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor de verzekering van de patiëntenvertegenwoordiging door het Vlaams Patiëntenplatform vzw en de Ligue des Usagers des Services de Santé vzw - Bekendmaking overeenkomstig artikel 3 van de g(...) Overeenkomstig artikel 3 van het koninklijk besluit van 21 november 2016 tot toekenning van een toe(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019205638 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 december 2019. Wordt benoemd : Officier in de Kroonorde : De heer Robert GIJSEN Ere-Rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrond Hij neemt vanaf 15 november 2014 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt(...) type koninklijk besluit prom. 20/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2020010004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw IDA ter ondersteuning van de verlenging van een pilootproject "liaison functie alcohol, en detectie en kortinterventie bij personen met een alcoholprobleem in urgentiediensten" type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010037 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 is het aantal te benoemen kandidaat-notarissen voor het jaar 2020 vastgesteld als volgt: - voor de Franse taalrol : 36; - voor de Nederlandse taalrol : 54. Het beroep tot nietigverkl type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 16/01/2020 numac 2020010044 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven wat bepaalde producten bestemd voor de intieme hygiënische bescherming en de externe defibrillatoren betreft. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010061 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 juli 2019, wordt mevrouw Brigitte VANDENBROUCKE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol Mevrouw Brigitte VANDENBROUCKE, mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de tite(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010083 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie - Korpschef. - Opruststelling Bij koninklijk besluit d.d. 29 november 2019, wordt de heer Philippe PREVOT op rust gesteld uit zijn ambt van eerste hoofdcommissaris van politie van de politiezone CONDROZ met ingang va Hij wordt gerechtigd de graad van eerste hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010112 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 januari 2020, wordt de heer Niel CUMPS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, in ee Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010118 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2019 die geregistreerd zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gesp Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010123 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI Penitentiaire Inrichtingen. - Dienst P&O Bij Koninklijk besluit van 5 januari 2020 wordt mevrouw STIENS Jane, geboren op 3 november 1977, penitentiair administratief deskundige, bevorderd in de klasse A1, met de t Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010117 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2019 die erkend zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gespecialis Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...) type koninklijk besluit prom. 07/12/2018 pub. 16/01/2020 numac 2020040052 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor de kosteloze beschikking over onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020091301 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand januari 2020 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031106 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 21 op de spoorlijn nr. 113 Bascoup - Piéton, gelegen te Chapelle-lez-Herlaimont, ter hoogte van de kilometerpaal 9.064 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031107 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 154 Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 65.481 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031109 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 134 op de spoorlijn nr. 132 La Sambre - Mariembourg, gelegen te Ham-sur-Heure - Nalinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 80.536 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031108 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 100 Saint-Ghislain. - Km 9.000 , gelegen te Saint-Ghislain, ter hoogte van de kilometerpaal 7.080 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031110 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 24 op de spoorlijn nr. 90C Aat - Jurbeke, gelegen te Aat, ter hoogte van de kilometerpaal 64.420 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031111 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 100 op de spoorlijn nr. 154 Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 64.512 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031112 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 8 op de spoorlijn nr. 269A Feluy-Zoning - Km 3.150, gelegen te Ecaussinnes, ter hoogte van de kilometerpaal 2.017 type ministerieel besluit prom. 11/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019031113 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de privé-overweg nr. 18 op de spoorlijn nr. 113 Bascoup - Piéton, gelegen te Chapelle-lez-Herlaimont, ter hoogte van de kilometerpaal 8.058 type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019042891 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor aardgaslevering A330-065bis Bij ministerieel besluit van 16 december 2019 wordt een individuele vergunning voor aardgaslevering toegekend aan Wintershall Dea GmbH, overeenkomstig de bepalingen van het koninklijk beslu type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019043007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Propyleenvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4317B Bij ministerieel besluit van 19 december 2019 wordt de vervoers- vergunning A.323-2238 van 23 augustus 1991 voor het vervoer van propyleen door middel van leidingen verleend aan de nv type ministerieel besluit prom. 08/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020010052 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de modellen van formulier bedoeld in artikel 8, § 1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van het gunstregime toepasselijk op de schenkingsrechten bij overdracht van familiale ondernemingen en familiale vennootschappen type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020010070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 januari 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010104 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministeriële besluiten van 7 januari 2020 : is opdracht gegeven om tijdelijk het ambt van griffier bij de ondernemingsrechtbank Gent te vervullen aan: mevr. De Clercq M., assistent bij de ondernemingsrechtbank Gent, a Dit besluit treedt in werking op datum van eedaflegging; mevr. De Vleeschauwer T.; assistent bij(...) type ministerieel besluit prom. 07/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020010109 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot weigering van de erkenning van de gemeente Etalle als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, ambacht en dienstverlening type ministerieel besluit prom. 09/01/2020 pub. 16/01/2020 numac 2020040082 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de hernieuwing van de erkenning van IDEFIX bvba als uitzendbureau

arrest

type arrest prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019205893 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 194/2019 van 5 december 2019 Rolnummers 6429, 6462, 6464 en 6465 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 110, 111 en 112 van de wet van 26 december 2015 « houdende maatregelen inzake versterking van j Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, de rechters L. Lavr(...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020200103 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 246.083 van 14 november 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 november 2019, heeft de Raad van State de volgende prejud « Schendt artikel XX.20, § 3, tweede en derde lid, zoals ingevoegd in het Wetboek van economis(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020200105 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 3 juli 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 november 2019, heeft het Hof van Beroep te Brussel de volgende prejudiciël « Schenden de artikelen 2244, 2246 en 2247 van het Burgerlijk Wetboek de artikelen 11 en 12 van de (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 13/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2019042956 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 30 november 2018 houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 houdende de Vlaamse sociale bescherming, wat betreft de aanpassing van de gespreide uitrol en de indexering van bepaalde overgangsmaatregelen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010048 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 12 december 2019 wordt Mevr. HORBACH Tania met ingang van 1 november 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Attaché. Bij besluit van de Brusselse Hoofdsted Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Amb(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010082 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Mandaat Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 26 september 2019 wordt de heer Dimitri STROBBE aangesteld om het mandaat van Directeur-Diensthoofd onderhoud bij Brussel Mobiliteit in de Nederlandstalig taalkader van de Gew(...) Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeling a(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2020040051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering over de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2019 pub. 16/01/2020 numac 2020040076 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de marketing- en de communicatiesupport als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019015618 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaakte(...) NBN EN 1176-5:2019 Playground equipment and surfacing - Part 5: Additional specific safety requi(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020200106 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 29 november 2019, heeft de vzw « Die zaak is ingeschreven onder nummer 7313 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020200104 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 22 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 26 november 2019, is beroep tot v Die zaak is ingeschreven onder nummer 7310 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019042880 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019042883 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 december 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk " Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité » te type vergunning prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020040019 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk "SAMANA" te Brussel om van 1 januari 2020 to type vergunning prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020040018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 20 december 2019 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019092412 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand december 2019    Indexcijfer december 2019 Vo(...)

document

type document prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020200207 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attaché service des pensions-salariés (m/v/x). - BFG19098 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019042889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 9 december 2019, wordt de heer Maxim DECHAMPS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Franse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2019205637 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 20 december 2019, is de heer WAUMAN Patrick benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervang

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020010110 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende Nederlandstalige plaatsen van Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen voor de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen niveau B voor de Rechterli(...) Griffier dossierbeheerder hoofdzakelijk ingeschakeld in de primaire processen voor de rechtbank van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020040058 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Oproep tot kandidaten voor het mandaat van tweede plaatsvervanger van een Nederlandstalig lid van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten Gelet op de benoeming van een nieuw Nederlandstalig lid van het Comité P en van zijn (...) Het Comité P bestaat uit vijf leden, waaronder een voorzitter en een ondervoorzitter, en twee plaat(...)

document

type document prom. -- pub. 16/01/2020 numac 2020200159 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders geschillen (niveau B), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG19369 Deze selectie werd afgesloten op 08/01/2020. Er is 1 laureaat. De li(...)
^