Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 10 december 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/04/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019015588 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 4 december 2007 betreffende de sociale verkiezingen, van de wet van 20 september 1948 houdende organisatie van het bedrijfsleven en van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. - Duitse vertaling type wet prom. 02/09/2018 pub. 10/12/2019 numac 2019015621 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg wat de invoering van de schoolstraat betreft. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019014957 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondissement Doornik, betreffende de invoering van een conventioneel stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019015596 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1996 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van enterale voeding via sonde ten huize type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042170 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de lonen vanaf 1 juli 2019 type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042306 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de vaststelling van de arbeidsvoorwaarden in de ondernemingen die sigaren en cigarillo's vervaardigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019042726 bron federale overheidsdienst justitie Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders. - Erkenning Bij koninklijk besluit van 29 november 2019, wordt de vereniging zonder winstoogmerk « Centrum voor algemeen welzijnswerk NOO Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019205730 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Ontslag van een stagedoend attaché sociaal inspecteur wegens beroepsongeschiktheid Bij koninklijk besluit van 29 november 2019 wordt de heer DELANDSHEE Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015669 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Intrekking van de erkenning van AGRETIS vzw als organisme voor de controle van elektrische installaties Bij ministerieel besluit van 29 november 2019 wordt de erkenning van AGRETIS vzw, met ondernemingsnummer 0836.937.576, gevestigd te 4801 STEM type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015726 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van de leden van de commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de permanente vorming en de commissie voor de erkenning van de **** en buitenlandse bemiddelaars van de Federale **** **** **** ****. Tot vaste leden van de commissie voor de erkenning van opleidingen en de opvolging van de ****(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019042789 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Verlenging geldigheidsduur Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A3 . - Verlenging geldigheidsduur : Bij ministerieel besluit van 30 november 2019, wordt in toepassing van het artikel 8 van het (...) Vergelijkende selectie voor bevordering naar de klasse A2 (BNE12164). - Verlenging geldigheidsd(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019205679 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 11 juli 2019 wordt de erkenning inzake geluidshinder vanaf 11 juli 2019 voor drie jaar toegekend aan het bureau "Tractebel Engineering". Bij ministerieel besluit van 26 september 2019 word Bij akte van 10 oktober 2019 wordt de vennootschap "Geonius Milieu b.v." vanaf 10 okt(...)

decreet

type decreet prom. 28/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019205663 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de samenwerking tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon die onderworpen is aan de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betrokken is type decreet prom. 28/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019205671 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de samenwerking tussen ziekenhuizen waarbij een publiekrechtelijke rechtspersoon die onderworpen is aan het Wetboek van plaatselijke democratie en decentralisatie betrokken is

beschikking

type beschikking prom. 28/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042687 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende diverse bepalingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelastingen en van de onroerende voorheffing door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 28/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042688 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen in het kader van de overname van de dienst van de verkeersbelasting op de autovoertuigen en van de belasting op de inverkeerstelling door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type beschikking prom. 28/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042689 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende omzetting van Richtlijn 2017/1852/EU van de Raad van 10 oktober 2017 betreffende mechanismen ter beslechting van belastinggeschillen in de Europese Unie type beschikking prom. 29/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042773 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de Middelenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019 type beschikking prom. 29/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019042774 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende aanpassing van de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019015356 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de modellen van het evaluatieverslag van de zonedirecteurs en afgevaardigden voor de doelstellingenovereenkomst

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 10/12/2019 numac 2019205658 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende organisatie van diverse budgettaire en boekhoudkundige maatregelen, interne budgettaire en boekhoudkundige controles en audits, administratieve en budgettaire controle en de begrotingsstructuur van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bericht

type bericht prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019042743 bron belgische mededingingsautoriteit Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0043: Equistone Partners Europe Limited/Amadys NVZaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 3 december 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmel(...) type bericht prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019205512 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 12 november 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 15 november 2019, heeft Hilde Ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 7290 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015249 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Regularisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 wordt de heer Herman Van Oyen geboren op 11 augustus 1955, met terugwerkende kracht van 1 januari 2003 t.e.m. 19 augustus 2009 aangesteld als houder van de functie hoofd van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015643 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt mevrouw Natacha MASSAY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015644 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2019, wordt de heer Giovanni VAN DE VELDE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015645 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2019, wordt de heer Peter F.A. VANHOVE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015647 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt mevrouw Sophie ATTOUT, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de V Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015646 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Thomas E. DU FOUR, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015648 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt de heer Nicolas RENWART, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019042690 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 december 2019, wordt mevrouw Sylvie HONORE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij beslissing van de

document

type document prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019015684 bron nationale bank van belgie Correctie Correctie van een rubriekcode in het volledig en het verkort model voor vennootschappen, zoals bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 30.07.2019: - Rubriek "Geactiveerde interesten" - code 6502 i.p.v. code 6503 De De modellen van jaarrekeningen zijn gratis beschikbaar op de website van de Balanscentrale van de N(...) type document prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019205720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers. - Overheidsopdrachten (niveau A1) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : AFG19223 Deze selectie werd afgesloten op 27/11/2019. Er zijn 1 laureat(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 10/12/2019 numac 2019205749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Attaché Statistieken (niveau A1) voor de RVA. - Selectienummer : AFG19380 Solliciteren kan tot 24/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^