Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 december 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019015368 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, is machtiging verleend aan mevrouw Faqiri, Aziza, geboren te Kabul op 25 oktober 1968, wonende te Sint-Joost-ten-Node, om haar naam in die van « Mayar » t(...) Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, is machtiging verleend aan de heer Poissonnier, Gré(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019015380 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 23 juni 2019 zijn de hierna vermelde Leden van de Regering en van de Kamer van volksvertegenwoordigers bevorderd of benoemd: Leopoldsorde Grootofficier De heer François BELLOT Minister va De heer Siegfried BRACKE Voorzitter van de Kamer van volksvertegenwoordigers Mevr. Patricia C(...) type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019015594 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot verlenging van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 19/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042465 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 15 en 16 van de wet van 23 maart 2019 betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042543 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Diamant type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019205544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van een gemachtigde, belast met het toezicht op de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en haar uitvoeringsbesluiten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019015595 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van het gespecialiseerd wetenschappelijk comité van het CEGESOMA van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019042447 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Erelonen en verplaatsingskosten toegekend aan de tolken en vertalers werkzaam voor bepaalde diensten van of verbonden aan de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. - Tarief 2020 Tabel der vergoedingen voorzien door het ministerieel besluit 1. Artikel van het ministerieel besluit: artikel 1. Bedrag van de erelonen voor de tolken in 202(...) type ministerieel besluit prom. 20/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042618 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende toestemming van een activiteit als bedoeld bij de wet van 17 september 2005 met betrekking tot de activiteiten op het gebied van het lanceren, het bedienen van de vlucht of het geleiden van ruimtevoorwerpen op verzoek van het "VON KARMAN INSTITUTE FOR FLUID DYNAMICS ivzw" in het kader van het project QARMAN type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019042645 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 21 november 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw BEGHEIN Els wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 oktober 2019, in de betrekking van Attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019042646 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Benoeming Bij ministeriëel besluit van 20 november 2019, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Mevr. JOUAN Sandrine wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 november 2019, in de betrekking van Attac Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042665 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Point de Riz VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042666 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Les Petits Riens VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre d'Entraide de Jette VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van L'ilot VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042667 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van het OCMW van Brussel als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042670 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Partenariat du Quartier Marconi-Rodenbach-Vandencorputt VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042672 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Tictopia CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042671 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Centre de Formation 2 mille VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CEMôme VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042674 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Bouillon de cultures VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042675 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Beeldenstorm VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042677 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Age d'or Services Bruxelles CVBA SO als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 27/11/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042676 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap van Koekelberg VZW als sociale onderneming

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019042593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Afwijking op de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud Betreft : Afwijking op artikel 88, § 1 van de Ordonnantie van 1 maart 2012 betreffende het natuurbehoud voor het gebruik van sc(...) AANHEF: Overwegende de aanvraag van 17 augustus 2018, volledig verklaard op 20 augustus 2018, wa(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205482 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 17 oktober 2019 werd de heer SWINNEN Herman, voorheen rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement A

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042532 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vervanging van bijlage 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 april 2019 tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019042625 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2019-2020

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205634 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor de **** voor Arbeidsvoorziening. - ****: ****19127 Deze selectie werd afgesloten op 5/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder ra(...) Deze lijst wordt door de **** **** en **** verstuurd naar de administrateur-generaal ****(...) type lijst prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205633 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning **** van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****2) voor de **** voor Arbeidsvoorziening. - ****: ****19129 Deze selectie werd afgesloten op 5/11/2019. De lijst van geslaagden, zond(...) Deze lijst wordt door de **** **** en **** verstuurd naar de administrateur-generaal ****(...) type lijst prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205636 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Projectmanagers (m/v/x). - BFG19044 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 5/11/2019 (datum (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019031033 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Vredegerecht Elsene Het Vredegerecht van het Kanton Elsene is vanaf 01/12/2019 gevestigd op het Poelaertplein 3, 1000 Brussel.

bijakte

type bijakte prom. 12/09/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019205535 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel bij de milieuovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht voor afgewerkte oliën type bijakte prom. 26/08/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019205536 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel bij de milieuovereenkomst van 5 december 2013 inzake de uitvoering van de terugnameplicht betreffende afval van autobatterijen en -accu's type bijakte prom. 02/09/2019 pub. 04/12/2019 numac 2019205541 bron waalse overheidsdienst Aanhangsel bij de milieuovereenkomst van 5 december 2013 betreffende de uitvoering van de terugnameplicht voor afgedankte voertuigen

document

type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205655 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken Laboratorium (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19307 Deze selectie werd afgesloten op 26/11/2019. Er zijn 2 laureaten. De lij(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019042597 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 november 2019 wordt Mevr. Stephanie MOENECLAEY, geboren op 11 april 1987 tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché, bij de federale overheidsdienst Sociale Zekerheid in een betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019042657 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Stuurgroep kwaliteitspromotie tandheelkunde, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, worden benoemd tot in de hoedanigheid van werkende leden: - de heren BARBIER Dirk, DEVRIESE Michel, SCHOCKAERT Robe(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019042660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 novemb type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205621 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemene raad van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 november 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekend Bij hetzelfde besluit, worden benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangende leden bij genoemde r(...)

document

type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019031034 bron federale overheidsdienst justitie Adres Vredegerecht Ganshoren Het Vredegerecht van het Kanton Ganshoren is vanaf 01/12/2019 gevestigd in de Fransmanstraat 89, 1020 Brussel. type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205601 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Leidinggevenden voor de cel Compliance (niveau A3) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18208 Deze selectie werd afgesloten op 19/07/2019. Er waren 0 laureaten.(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205623 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialist A2 europese fondsen (niveau A2), voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer : ANG19318 Deze selectie werd afgesloten op 27/11/2019 zonder laureaten.(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205626 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectbeheerders sensibilisering (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19380 Solliciteren kan tot 18/12/2019 via www.selor.be. De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205624 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen - Boekhouding en begroting (niveau B) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG19277 Deze selectie werd afgesloten op(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205631 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Projectmanagers (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19164 Deze selectie werd afgesloten op 5/11/2019. Er zijn 5 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205630 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectmanagers (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19189 Deze selectie werd afgesloten op 5/11/2019. Er zijn 3 laureaten. De li(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205635 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening: Projectmanagers (m/v/x). - BNG19041 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 5/11/2(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205646 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Experten AutoCAD (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: AFG19205 Deze selectie werd afgesloten op 8/11/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205652 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer: AFG19244 Deze selectie werd afgesloten op 4/11/2019. Er z(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205660 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Analisten/Programmeurs Datawarehouse en BI (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG19347 Solliciteren kan tot 20/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205657 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale pensioendienst: Attachés strategische cel (m/v/x). - BNG19166 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden do(...) Solliciteren kan tot 19 december 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 04/12/2019 numac 2019205659 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Analisten/Programmeurs Datawarehouse en BI (niveau A1) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer: ANG19385 Solliciteren kan tot 20/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^