Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019090311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2019 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2019, 108.90 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015066 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 07/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019030970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 331 type koninklijk besluit prom. 11/03/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019042502 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de nadere regels voor de rechtstreekse bevraging van de Algemene Nationale Gegevensbank bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieambt ten behoeve van de Federale Overheidsdienst Justitie met het oogmerk bij te dragen tot de unieke identificatie van gedetineerden. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 29/11/2019 numac 2019042519 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2003 tot uitvoering van **** ****, **** 6 "Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen" van de **** van 24 december 2002. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 08/09/2015 pub. 29/11/2019 numac 2019042544 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 april 1980 betreffende de reclame voor voedingsmiddelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042564 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt Mevr. Wanda VOGEL, staatsraad, in ruste gesteld op 1 januari 2020. Ze wordt gemachtigd de titel van haar ambt eershalve te voeren en haar aanspraken op een ru type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042577 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 7 november 2019, - is aan de heer De Bosscher P., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanton Gent. - dat uit Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Bij koninklijk besluit van 11(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042580 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, is de heer Lambers J., plaatsvervangend rechter in de Nederlandstalige ondernemingsrechtbank te Brussel, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burge type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042578 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, - zijn aangewezen tot werkend lid van de examencommissie belast met het afnemen van het vergelijkend examen georganiseerd met het oog op de samenstelling van een **** va ? **** S., hoogleraar aan de "Katholieke **** ****"; ? **** ****., ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042579 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 19 november 2019: o dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging, is de heer Donnay E., afdelingsprocureur bij het parket Luxemburg, aangewezen tot het mandaat van procureur des Konings Hij is benoemd tot substituut-procureur-generaal bij het hof van beroep te Luik. Deze benoeming zal(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 november 2019, in werking tredend op 30 april 2020 `s avonds, is mevr. Schippers C., griffier bij de bestendige krijgsraad, opgenomen in de tijdelijke personeelsformatie zoals bedoeld in artikel 10 Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar amb(...) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204861 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar voor zware beroepen voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204867 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden tijdens de periode 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204961 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de sectorale pensioentoezegging voor het jaar 2018 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 20 jaar ploegenarbeid met nachtdienst voor de periode 1 januari 2021 tot 30 juni 2021 (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019204969 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vrijwillige overuren type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik duurzame inzetbaarheid type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019205008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019205139 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 19/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019205567 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende het ontslag en de benoeming van de voorzitter van het Overlegcomité met de gebruikers van het eHealth-platform

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015291 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 8 april 2019 wordt dhr Delgado Y Palacios Rafael, Attaché A1, met ingang van 1 april 2019, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Nederlands taalkader, in de betrekking Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015292 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 11 juni 2018 wordt mevrouw De Clercq Sarah, Attaché A1, met ingang van 1 juni 2018, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Nederlands taalkader, in de betrekking van Att Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015293 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Bevordering Bij ministerieel besluit van 8 april 2019 wordt dhr. Christiaens Olivier, Attaché A1,met ingang van 1 mei 2019, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Nederlands taalkader, in de betrekking van Atta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015294 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Bevordering Bij ministerieel besluit van 8 april 2019 wordt mevrouw Zwaenepoel Iris, Attaché A1, met ingang van 1 april 2019, bevorderd door verhoging in klasse naar de klasse A2, in het Nederlands taalkader, in de betrekking van Attaché bij het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Uitbater van ondergrondse bouwwerken van openbaar nut Bij het ministerieel besluit van 5 november 2019, wordt de opdrachthoudende vereniging TMVW erkend als uitbater van ond(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019204804 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 60/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6859 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 57ter/1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, zoals hersteld bij artikel Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019204805 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 62/2019 van 8 mei 2019 Rolnummer 6878 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 23 en 43 van de wet van 22 juli 1970 op de ruilverkaveling van landeigendommen uit kracht van de wet, gesteld door het Ho Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters J.-P(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042582 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 11 september 2019, werd mevr. Bleyenbergh M., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van dit hof, aangewezen, vanaf 11 september 2019 Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen Bij beschikkingen van 6 september 2019 van de voorzitt(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015370 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Benoemingen Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 november 2019 wordt Mevr. DEVALET Marie met ingang van 7 oktober 2019 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van Adjunct. Bij besluit van de Directrice-generaal Bij besluit van de Directrice-generaal van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Amb(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015448 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van de ordonnantie van 28 oktober 2010 betreffende de ruimtelijke informatie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 09/05/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019042555 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Addendum

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs Bij besluit van de Directeur-generaal van wordt de heer Fabrice PINNA, te Charleroi, plaatsvervangend lid van het Paritair Comité voor de bed(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 04/09/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019205528 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de verkeersbelasting of de inverkeersstellingsbelasting op de auto's. - In het buitenland ingeschreven voertuigen die door een persoon die in het Waalse Gewest verblijft, op het Waalse grondgebied gebruikt worden. - Voorwaarden voor de aanslag, de vrijstelling, en de eisbaarheid betreffende de verkeersbelasting en de inverkeersstellingsbelasting

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042628 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv BELTRAMI die woonplaats kiest bij Mr. Bram Vandromme Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 september 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205467 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 24 oktober 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 28 oktober 2019, is beroep tot ver Die zaak is ingeschreven onder nummer 7269 van de rol van het Hof. De griffier, P.-Y. Dutille(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019031030 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige selectiedeskundigen , (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19386 Solliciteren kan tot 16/12/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205429 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0410.961.977 IN VREUGDE EEN Op 08/11/2019 werd het ondernemingsnummer 0410.961.977 (...) type lijst prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0427.356.660 GROUP-FESTRAETS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf:(...) type lijst prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205532 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205572 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Service managers A2 (niveau A2) voor de FOD Financïen. - Selectienummer: AFG19171 Deze selectie werd afgesloten op 8/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, besta(...) Deze lijst wordt door Selor verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder van de FOD Financïen die de (...) type lijst prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** managers ****2 (niveau ****2) voor de **** ****. - ****: ****19199 Deze selectie werd afgesloten op 8/11/2019. De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, (...) Deze lijst wordt door de **** **** en Ontwikkeling verstuurd naar de afgevaardigde bestuurder (...)

erratum

type erratum prom. 09/05/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015440 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling. - Erratum

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042581 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Mevr. Henrotin C., raadsheer in het hof van beroep te Bergen, werd op 5 juni 2019 in het rechtsgebied van het hof van beroep te Bergen aangewezen voor een termijn van vijf jaar om te zetelen in de hoedanigheid van assessor in t

erratum

type erratum prom. 25/10/2018 pub. 29/11/2019 numac 2019042584 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de rector en de eerste vicerector van de "Université de Liège"- Uittreksel. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015384 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2019, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur, met ingang 1 september 2019 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 21 november 2019 heeft de heer Wouter DE COCK type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015385 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 september 2019, wordt Mevr. Anja SOMERS, auditeur, met ingang van 1 september 2019 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 21 november 2019 heeft Mevr. Anja SOMERS als ee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019015409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt mevrouw Anne-Stéphanie RENSON tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 21 november 2019 heeft mevrouw Anne-Stéphanie RENSON als adjunct-auditeur de ee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042566 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt Mevr. Virginie ROLIN tot adjunct-auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 21 november 2019 heeft Mevr. Virginie ROLIN als adjunct-auditeur de eed afgelegd in hand type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042609 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, wordt de heer Jeroen VANDER CRUYSSEN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042588 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Deskundige inzake overheidsopdrachten NL - m/v/x voor Brussel Plaatselijke Besturen. - Directie Lokale Overheidsopdrachten (ref. 40001659) Er is een betrekking va(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042627 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaatsen van assistent worden vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd. Deze betrekkingen zijn vacant vanaf 1 januari 2020. Assistent bij het Toelichting: Attesten Voor de plaatsen die vacant worden verklaard via werving, kan men zich (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019042639 bron instituut voor gerechtelijke opleiding

document

type document prom. 20/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015442 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn, ingesteld bij de Dienst voor vergoedbare geneeskundige verzorging. - Benoeming van de leden voor het College ONPATTRO type document prom. 20/11/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019015443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Colleges van artsen voor de weesgeneesmiddelen en de farmaceutische specialiteiten die in het kader van een zeldzame ziekte vergoedbaar zijn, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Vervanging van de leden in het College VYNDAQEL type document prom. 23/05/2019 pub. 29/11/2019 numac 2019042594 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Lancering van een publieke oproep. - Ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie lanceert een publieke oproep om de instelling aan te wijzen die de opdrachten zal uitvoeren die aan de ondersteuning De ondersteuningsstructuur voor de eerstelijnszorg is de instelling die als doel de verbetering van(...) type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205304 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Strategy Advisors (niveau A1) voor FOD BOSA. - Selectienummer: ANG19341 Solliciteren kan tot 28/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205548 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Developers (niveau B) voor FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19283 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205569 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Specialists op vlak van planning van het spoorvervoersysteem (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19355 Solliciteren kan tot 20/12/2019 via www.selor.be. De gedetai(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205570 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs bouw en technische installaties regio Vlaanderen (niveau A2) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG19373 Solliciteren kan tot en met 15/12/2019 via www.se(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205597 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van **** **** ****&**** - ****/rekrutering & projecten (niveau ****1), voor het **** Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****). - **** : ****19400 Solliciteren ka(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (****, ****, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205599 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch controleurs metrologie (niveau B), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG19145 Deze selectie werd afgesloten op 20/08/2019. Er zij(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205600 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Helpdesk support ICT (niveau C), voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer : ANG19300 Deze selectie werd afgesloten op 20/11/2019. Er zijn 10 laureaten. type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205603 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Junior Strategy Advisors (niveau A1), voor de FOD BOSA. - Selectienummer : ANG19341 Solliciteren kan tot 16/12/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205615 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren controle van het wegvervoer (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19247 Deze selectie werd afgesloten op 15/10/2019. Er zijn 3 la(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 29/11/2019 numac 2019205616 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Toezichthouders op de voertuigenmarkt (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19256 Deze selectie werd afgesloten op 12/11/2019. Er zijn geen lau(...)
^