Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205469 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Aanpassing op 1 januari 2020 van de loonbedragen bepaald bij de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan het algemene indexcijfer van de conventionele lonen voor bedienden Gezien het algemene indexcijfer van de (...) 117,29 185,9 x 0,51362 x 0,736756 x 0,750638 Dit resultaat wordt vermenigvuldigd met de bedra(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de uurlonen type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 april 2005 betreffende het sectoraal stelsel van bestaanszekerheid (1) type koninklijk besluit prom. 31/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015295 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de opdrachten en begunstigden van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging en tot regeling van haar organisatie en werking type koninklijk besluit prom. 24/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015340 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2014 houdende vaststelling van de regels inzake oprichting, beheer en raadpleging van het centraal register van lastgevingsovereenkomsten met het oog op het regelen van een buitengerechtelijke bescherming en van het centraal register van verklaringen betreffende de aanwijzing van een bewindvoerder of vertrouwenspersoon, met betrekking tot de verklaringen tot aanwijzing van een voogd type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019015348 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 18 november 2019, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van «*****» te ver(...) Bij koninklijk besluit van 18 november 2019, is machtiging verleend aan Mevr. **** ****(...) type koninklijk besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015386 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende aanduiding van de houder van de managementfunctie "Voorzitter van het Directiecomité van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking" type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019030987 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 november 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****-**** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om haar naam in die van "**** ****(...) Bij koninklijk besluit van 3 november 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****,(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042469 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 februari 2011 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen forfaitaire honoraria betaalt aan de geneesheren-specialisten in de pediatrie die een aanwezigheid in het ziekenhuis verzekeren type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1992 tot vaststelling van nadere regelen betreffende de forfaitaire honoraria voor sommige verstrekkingen inzake klinische biologie, verleend aan niet in een ziekenhuis opgenomen rechthebbenden, alsmede de onderaanneming van deze verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042615 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 december 2018 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019204610 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 14 NOVEMBER 2019 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd en contracten van uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019204847 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 14 NOVEMBER 2019 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en de tewerkstelling van de werknemers type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de loonprogrammatie 2019-2020 type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019204863 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 14 NOVEMBER 2019 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot verlaging van de leeftijdsgrens voor de periode 2019-2020, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor arbeiders met een lange loopbaan of zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204935 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de gewaarborgde minimum maandwedde vanaf 1 juli 2019 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204960 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204959 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het akkoord van sociale vrede 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019204967 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector, tot uitvoering van het sectoraal akkoord 2019-2020, luik arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205016 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het "Waarborg- en Sociaal Fonds voor de landbouw" type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205085 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het tijdskrediet en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205092 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205090 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205093 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg 11 NOVEMBER 2019 - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 september 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet met motief type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205094 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 35 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205133 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar na 33 jaar beroepsverleden en met nachtprestaties voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 11/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205134 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ijzernijverheid, betreffende de bijkomende inspanningen inzake opleiding type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205137 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205136 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205138 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het nationaal akkoord 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205361 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juli 1989 tot vaststelling van het aantal leden van de samenwerkingscommissie opgericht bij de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen type koninklijk besluit prom. 20/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205362 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot aanwijzing van de vijf regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205524 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Luik, arrondissement Luxemburg type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 18/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019205529 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Luik

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015339 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 06/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015361 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2019 tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van de nuttige ervaring opgericht krachtens het decreet van 8 februari 1999 betreffende de ambten en bekwaamheidsbewijzen van de leden van het onderwijzend personeel van de door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde hogescholen type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015397 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Sociaal Vervoer Brussel VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mission Locale de Molenbeek VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015398 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Jetse voedselhulp VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015401 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Mission Locale pour l'Emploi de Saint-Gilles VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015400 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Soin chez Soi VZW sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015403 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Job Office VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015404 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van De Kaai VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Fobagra VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015405 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Banlieues VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015406 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Arpaije VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015408 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Bel Food CVBA FS als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 19/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015407 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van Media Actie Kuregem Stad VZW als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 21/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket - Formalis

arrest

type arrest prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042499 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Mobiliteit en Vervoer tot delegatie van de bevoegdheid voor de eedafneming van de vaststellende beambten die toezien op de naleving van de wet van 27 april 2018 op de politie van de spoorwegen en haar uitvoeringsbesluiten

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 6 november 2019 werd de heer MONNIER Guy, voorheen rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Vo

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toekenning van een saldo aan de bijzondere dotatie van EUR 15.163.000,00 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel als tussenkomst voor voorkeurtarieven voor 2019

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 17/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015334 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanwijzing van de secretarissen van de kamer van beroep

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015357 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 november 2017 tot benoeming van de leden van de Beheercommissie van de betrekkingen leermeesters godsdienst en leraars godsdienst van het gesubsidieerd officieel onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015355 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor de referentiesystemen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015358 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en buitengewoon vrij gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 08/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042481 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 26 april 2013 houdende vaststelling en organisatie van de indeling van geslachte runderen en van geslachte varkens

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015327 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 59 betreffende de onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2020 ten behoeve van de politiezones type omzendbrief prom. 25/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042383 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 675 type omzendbrief prom. 25/11/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Omzendbrief nr. 674

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019015343 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-19/0039: La Caisse des dépôts et consignations / Groupe La Poste SA en CNP Assurances SA Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde pro Op 18 november 2019, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanme(...) type bericht prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019042516 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht in verband met de aanpassing van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding verschuldigd aan auteurs en uitgevers voor gebruik van werken, databan Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de ve(...) type bericht prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205466 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 25 oktober 2019 ter post aa Die zaak is ingeschreven onder nummer 7268 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

erratum

type erratum prom. 03/04/2014 pub. 27/11/2019 numac 2019015354 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 betreffende de omkadering en de subsidiëring van de federaties voor amateuristische kunstbeoefening, van de Federaties die centra voor expressie en creativiteit vertegenwoordigen en van de centra voor expressie en creativiteit. - Erratum type erratum prom. 28/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019015359 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanwijzing van een algemeen bestuurder ad interim van "Wallonie Bruxelles Enseignement". - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019042554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 november 2019, wordt de heer Bruno SCIANNAMEA benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Franse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205288 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, worden benoemd tot leden bij het Comité van de verzekering voor - de heer HANSON Stefaan, in de hoedanigheid van werkend lid en de heer SEIJNHAEVE Marc, in de hoed(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019015363 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Attaché bij de stafdienst van de directeur-generaal NL of FR - m/v/x voor Brussel Plaatselijke Besturen - Algemene directie : Er is een betrekking van attaché ((...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019015444 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen. - Erratum In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 22 november 2019, bladzijden 107998 en 107999, omtrent de vacante plaatsen van notaris dient de plaats te worden toegevoegd van: notaris ter standp (in associatie) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019042546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 september 2019, bladzijde 88055, akte nr. 2019/14692, regel 21, is de vacante plaats van « Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de politierechtbank H In het Belgisch Staatsblad van 14 november 2019, bladzijde 106605, akte nr. 2019/31006, regel 15, z(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019042547 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen **** **** plaats van Attachés strafrechtelijk beleid (niveau ****1) voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef ****(...) Attaché strafrechtelijk beleid voor de Gemeenschappelijke **** van het College van procureur(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019042548 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Twee activiteitencoördinators FR voor Brussel Mobiliteit. - Directie Coördinatie van de Bouwplaatsen (ref. 40002586 - 40001953) Er zijn twee betrekkingen van attaché ((...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)

document

type document prom. 14/10/2019 pub. 27/11/2019 numac 2019042531 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205353 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamverantwoordelijken grafische vormgeving en multimedia (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19207 Deze selectie werd afgesloten op 03/09/2019. Er is 1 (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205470 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vrijwilligers-specialisten coördinatie kynologenhulpverleningsteams , (niveau s4), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: ANG19303 Deze selectie werd afgesloten op 18(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205509 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Expert Data Base SQL (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19204 Deze selectie werd afgesloten op 07/10/2019. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 27/11/2019 numac 2019205539 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Federaal Agentschap voor geneesmiddelen en Gezondheidsproducten: Administratief deskundigen voor het secretariaat Boekhouden en B(...) Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 22/11/2019 (datum PV). De lijst van la(...)
^