Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 november 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042374 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde ter omzetting van richtlijn 2019/475 en richtlijn (EU) 2018/1910 (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019014843 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2829 van 31 augustus 2019: Worden benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde op datum van 15 november 2019: Mevr. Estella De Coster, administratief assis Mevr. Ann Voet, technisch deskundige. Zij nemen op bovenvermelde datum hun rang in de Orde in. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015107 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2852 van 1 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015119 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2853 van 1 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015123 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2855 van 1 oktober 2019, wordt **** technicus militair administrateur ****. ****, op pensioen gesteld op 1 mei 2020. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015127 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2862 van 14 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren va Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015126 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2859 van 1 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van ni Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015166 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Overgang van het kader van de beroeps- officieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2868 van 17 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015256 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om zijn naam in die van "**** **** **** koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015260 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ****, om haar naam in die van "****(...) Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019030962 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroeps officieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2864 van 14 oktober 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren v Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019204716 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019, wordt aan de heer SPEGELAERE Philippe op het einde van de maand november 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het am Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. (...) type koninklijk besluit prom. 26/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019204719 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die tuinmeubelaccessoires vervaardigen en die onder het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst (1) type koninklijk besluit prom. 26/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019204722 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 12/06/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019204749 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. - ERRATUM type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019204859 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de inhaalrust voor de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor het technisch onderhoud, bijstand en opleiding in de luchtvaartsector (1) type koninklijk besluit prom. 03/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019205143 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij aan de ondernemingen die op de bedrijfsterreinen van NV Audi Brussels transformatiewerkzaamheden uitvoeren de toelating wordt verleend om werknemers op zondag tewerk te stellen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019015022 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 15/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019030984 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van **** en haar uitvoeringsbesluiten type ministerieel besluit prom. 22/05/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042318 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van de energieprestatie van een systeem van externe warmtelevering type ministerieel besluit prom. 25/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042322 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk « C. Oto-rino-laryngologie » van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019205221 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 126/2019 van 26 september 2019 Rolnummer 7072 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 26, eerste lid, van de wet van 6 maart 2018 « ter verbetering van de verkeersveiligheid », gesteld door de Correction Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters T. M(...)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019204717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 16 september 2019 werd de heer SPEGELAERE Philippe, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze recht

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042274 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft een uitbreiding van de standaardtrajecten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/10/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042372 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende oproep tot de kandidaturen van de representatieve organisaties van de werkgevers, de middenstand, de social-profitsector en de werknemers met het oog op de hernieuwing van de mandaten bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019205241 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende het beheer van stookolieopslag voor verwarmingsdoeleinden met een capaciteit tussen 500 en 24.999 liter en tot wijziging van diverse bepalingen terzake

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015044 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type overeenkomst prom. 30/09/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019042323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

bericht

type bericht prom. 07/11/2019 pub. 13/11/2019 numac 2019031003 bron brussels hoofdstedelijk gewest Bericht over de aanpassing van de belasting op automatische ontspanningstoestellen ingevolge artikel 80, § 1, van het Wetboek van de met de inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen. - Nieuwe tarieven vanaf 1 januari 2020

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015160 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2865 van 28 oktober 2019, wordt mijnheer Thomas Fallentheyn, op 1 september 2019, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 september 2019, met uitzondering van het tweede lid, (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015289 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019 wordt Mevrouw Julie D'HAVE, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 oktober 2019 met ranginneming op 1 oktober 2018, in het Franse taalkader Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019015288 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 oktober 2019 wordt de heer Bernard LATOUR, stagedoend attaché in de klasse A1, met ingang van 1 oktober 2019 met ranginneming op 1 oktober 2018, in het Franse taalkade Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019205056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 november 2019, wordt benoem

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019204718 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen ter vervanging van de heer Philippe SPEGELAERE De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Socia(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019031000 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-auditeurs - niveau **** **** Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van **** adjunct-auditeurs, richting financiële audit en het aanleggen van een ****(...) Bijkomende informatie Het examenreglement bevat gedetailleerde informatie over de ****(...)

document

type document prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019205308 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Kwaliteit en Veiligheid van producten, diensten en installaties (niveau A1) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19107 Deze selectie(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 13/11/2019 numac 2019205305 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Applicatiebeheerders Inspectietools bij de Economische Inspectie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19232 Deze selectie werd (...) Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.
^