Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 november 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019015164 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 2016 betreffende de elektromagnetische compatibiliteit type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019015196 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 10 september 2019 is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** in ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in die van "****" te verander(...) Bij koninklijk besluit van 10 september 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, **** Do(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019015207 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te ***** , om haar naam in die van "Avonds" (...) Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019015233 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Bodemkundige Dienst van België G-033 "Sectorgids autocontrole voor de aannemers van Land- en Tuinbouwwerken voor de Primaire (...) type koninklijk besluit prom. 31/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019015239 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit Minister van Staat. - Benoeming type koninklijk besluit prom. 02/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019030914 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de betalingsmodaliteiten van de monopolierente die de Nationale Loterij verschuldigd is aan de Staatsbegroting voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 24/01/2017 pub. 05/11/2019 numac 2019030954 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 augustus 1997 betreffende de fabricage van en de handel in voedingsmiddelen die uit planten of uit plantenbereidingen samengesteld zijn of deze bevatten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 06/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019042289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan de OSPAR Commissie, in het kader van het Verdrag inzake de bescherming van het marien milieu van de Noordoostelijke Atlantische Oceaan

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019015198 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanwijzing van EPEX SPOT SE als "benoemde elektriciteitsmarktbeheerder " om taken uit te voeren met betrekking tot eenvormige day-ahead- of eenvormige intradaykoppeling type ministerieel besluit prom. 29/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019042301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. 29/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019042302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vier vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 18/07/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019205089 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de omstandige diagnose van de centrale verwarmingsinstallaties

arrest

type arrest prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019204798 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2019 van 28 februari 2019 Rolnummers 6824, 6825, 6826, 6827, 6828 en 6829 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 14, § 1ter en § 3, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uits Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205042 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 138/2019 van 17 oktober 2019 Rolnummers 6877, 6887, 6900, 6901, 7004, 7005 en 7006 In zake : de beroepen tot vernietiging van de wet van 7 februari 2018 « houdende invoering van een taks op de effectenrekeningen », i Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019205066 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de gesloten beroepsnetten van gas en elektriciteit

omzendbrief

type omzendbrief prom. 11/07/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019205121 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief van de Directeur van de Directie Organisatie Gewestelijke Energiemarkten betreffende de wijziging van elektriciteitsproductie-eenheden uit windenergie die een marginale vermogenstoename tot gevolg hebben

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019042312 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht betreffende de oproep tot voorstellen in het kader van het Energietransitiefonds Het Energietransitiefonds beoogt onderzoek, ontwikkeling en innovatie op het vlak van energie aan te moedigen en te ondersteunen. Krachtens artikel 3, pa In 2020 wordt een bedrag van 25 miljoen euro beschikbaar gesteld om projecten te steunen op het vla(...) type bericht prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205023 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 september 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 1 oktober 2019, heeft de Rechtbank van eerste aanleg te Eupen de volgen « 1. Is een regeling zoals daarin is voorzien in artikel 11bis, § 4, van het decreet van 6 mei(...)

erkenning

type erkenning prom. 17/10/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019030964 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot wijziging van de beslissing van 19 december 2014 van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten en tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan het adres van de zetel of van het bijkantoor het voorwerp heeft uitgemaakt van een ambtshalve wijzigi Bij vragen raden we u aan om contact op te nemen met de helpdesk van de Kruispuntbank van Ondernemi(...) type lijst prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205172 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Coördinatoren safety en security (rechtsgebied Antwerpen) (m/v/x). - Selectienummer : BNG19061 Er is 1 laureaat. Deze(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205185 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de RVA: Stafmedewerkers Begeleidingsteam (m/v/x). - Selectienummer: BFG19078 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 28/10/2019 (d(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205183 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de RVA: Stafmedewerkers Begeleidingsteam (m/v/x). - Selectienummer: BNG19072 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 28/10/2019 (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205192 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie: Technische Experten Elektriciteit (m/v/x). - Selectienummer: BNG19015 Er zijn 3 laureaten. Deze selectie werd (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205194 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Security Architects (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19238 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2019. De lijst van gesl(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019030906 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Uitvoerend samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat en het Waalse Gewest betreffende de vaststelling en de financiering van de strategische spoorwegprojecten gelet op de prioriteiten op het grondgebied van het Waalse Gewest

erratum

type erratum prom. 22/08/2019 pub. 05/11/2019 numac 2019205195 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het ontwerp tot wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied nr. 2019/01 - . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019204940 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rechterlijke Orde : Griffiers voor de ondernemingsrechtbank Antwerpen, arr. Antwerpen (m/v/x). - Selectienummer : BNG19139 De medewerkers worden (...) Solliciteren kan tot 20 november 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205147 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Senior system engineer , (niveau A2), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19119 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2019. Er is 1 laureat. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205156 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Security Expert (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19115 Deze selectie werd afgesloten op 24/10/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 (...) type document prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205174 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch tekenaars (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB19030 Deze selectie werd afgesloten op 29/10/2019. Er zijn 7 laureaten. De (...) type document prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205193 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige IT Software Architecten JAVA (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG19233 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2019. De lijst va(...) type document prom. -- pub. 05/11/2019 numac 2019205198 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Operators drukafwerkingmachines voor de drukkerij Fedpress (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19158 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2019. Er zijn 5 lau(...) De lijst is 1 jaar geldig.
^