Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 4 november 2019

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019055565 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschappen Erfloze nalatenschap van Berger, Michel Willy De heer Berger, Michel Willy, geboren t Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019015030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 10 september 2019, wordt de heer René DELCOURT, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol onts De heer René DELCOURT mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van atta(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019015031 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2019, wordt de heer Philippe DEGAVRE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol o De heer Philippe DEGAVRE, mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. 02/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015040 bron federale overheidsdienst justitie en ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2010 houdende uitvoering van diverse bepalingen van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en het koninklijk besluit van 3 juli 2016 houdende uitvoering van artikel 21 van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdienst type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019015148 bron federale overheidsdienst justitie Naamsverandering. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 8 september 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, de genaamde ****, ****, geboren te Oosten(...) Bij koninklijk besluit van 8 september 2019 is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****, ****(...) type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019030979 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en daarmee gelijkgestelde producten type koninklijk besluit prom. 20/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015216 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2019 en bestemd om de looncompensatie en de terugbetaling aan de oorspronkelijke departementen van vergoedingen en werkings- en ontplooiingskosten van militairen, leden van de Federale Politie, vertegenwoordigers van de Magistratuur en personeelsleden van de FOD Justitie, Buitenlandse Zaken en Financiën en andere overheidsdiensten, belast met zendingen in het buitenland, te dekken type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042077 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het zaakverdelingsreglement van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 maart 2014 betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de ondernemingsrechtbanken en de politierechtbanken in afdelingen type koninklijk besluit prom. 17/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2019 van het bedrag van de repartitiebijdrage bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type koninklijk besluit prom. 06/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2019 aan het bijzonder trustfonds van het UNEP, in het kader van de overeenkomst inzake de instandhouding van kleine walvisachtigen in de Oostzee en in de Noordzee type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019042287 bron federale overheidsdienst justitie Shared service Bij koninklijk besluit van 29 september 2019 wordt een einde gesteld aan de functies van mevrouw OLIOSI Christine, Regionaal directeur Penitentiaire inrichtingen - Regio Zuid, met ingang van 1 september 2019. Zij wordt ertoe ge type koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Cumulatie van ambten Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 1 oktober 2019, wordt aan Mevrouw Ann-Sophie VANDAELE, referendaris bij het Grondwettelijk Hof, toestemming verleend om de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019015141 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Benoemingen Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2019 wordt Mevrouw MEULEMANS Isabelle met ingang van 16 september 2017 in vast verband benoemd in de hoedanigheid van directeur. Bij ministerieel Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 2 september 2019 wordt Mevr(...) type ministerieel besluit prom. 21/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015170 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit van 21 oktober 2019 tot wijziging van het Ministerieel besluit van 13 maart 2019 tot benoeming van de effectieve leden en de plaatsvervangende leden van het beheerscomité van de DABS type ministerieel besluit prom. 15/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015197 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van het modelformulier voor de inzameling van de gegevens nodig voor het opstellen van de steenkolenbalans type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042245 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming en aanwijzing van de voorzitters en leden van de Commissie voor de machtiging van de apothekers die bevoegd zijn om verstrekkingen te verrichten die tot de klinische biologie behoren type ministerieel besluit prom. 17/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042253 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de overheidsdelegatie in het Basisoverlegcomité van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019042269 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Controledienst van de vennootschappen voor het beheer van auteursrechten en naburige rechten. - Kopiëren voor eigen gebruik. - Goedkeuring Bij ministerieel besluit van 24 oktober 2019 is het verdelingsreglement van 12 september 2019 van het deel type ministerieel besluit prom. 11/10/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042293 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van een gecentraliseerd systeem voor het lenen en het ontlenen van financiële instrumenten genomen in uitvoering van de artikelen 735 tot 7312 van het KB/WIB 92 tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden waaraan een gecentraliseerd systeem voor het lenen en ontlenen van financiële instrumenten dat geïntegreerd is in een betalings- en afwikkelingssysteem van effecten-verrichtingen moet voldoen en de periode tijdens dewelke de erkenning kan worden verleend

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/05/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019015205 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het reglementair deel van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat bepalingen betreft met betrekking tot de ouderen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 04/11/2019 numac 2019042167 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders van Leefmilieu Brussel

bericht

type bericht prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019015248 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DRONEPORT en de bvba LIMBURG REGIONAL AIRPORT die wo Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 13 augustus 2019. Deze zaak is inges(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019042284 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT, VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP IN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2019. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019042285 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT, VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP IN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2019. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019042286 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw NATUURPUNT, VERENIGING VOOR NATUUR EN LANDSCHAP IN Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 9 augustus 2019. Deze zaak is ingesc(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205100 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0433.540.510 ETABLISSEMENTS BOULANGER intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaan(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205101 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205102 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0440.794.526 FIORENTINO Ond. Nr. 0659.840.817 KAPCONSTRUCT Ond. Nr. 0659.840.(...) type lijst prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205155 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A, , voor de Federale Pensioendienst : Attaché service des pensions. - Centre de Contact. - Estimations (m/v/x). - Selecgienummer: BFG19110 Er zijn 2 laure(...) Deze selectie werd afgesloten op 28/10/2019. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205154 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A, , voor de Federale Pensioendienst : Attaché service des pensions. - Bureau de Liège et Arlon (m/v/x). - Selectienummer: BFG19110 Er zijn 5 laureaten. type lijst prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205180 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de RVA: Administratief assistenten (m/v/x). - Selectienummer: BNG19047 Er zijn 12 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 1(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205181 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de RVA: Administratief assistenten (m/v/x). - Selectienummer: BFG19051 Er zijn 16 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 18/10/(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

document

type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Reserve van bachelors (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: AFG19139 Deze selectie werd afgesloten op 21/10/2019. Er zijn 192 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205146 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019204792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 oktober 2019, dat uitwerking heeft met ingang van 16 oktober 2018, wordt benoem

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019015227 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Beheerder van de bezoldigingen NL voor Brussel Gewestelijke Coördinatie - Directie Human Resources (ref. 40000672) : Er is een betrekking van adjunct (rang C1) behoren(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019042278 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking In de loop van de maand december 2019 - januari 2020 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : ? 1 **** of **** statutaire ****(...) **** **** is een onafhankelijk ****, ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. (...)

document

type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019042303 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Vergelijkende selectie voor een Trader "Thesaurie en kapitaalmarkten" Het Federaal Agentschap van de Schuld werft een trader aan met een contract van onbepaalde duur. De toelaatbaarheidsvoor(...) ?Houder zijn van een diploma universitair onderwijs van het lange type afgeleverd door een hogescho(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019204996 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde: Assistenten voor het parket Halle-Vilvoorde (m/v/x). - Selectienummer: BNG19141 De medewerkers worden door de personeelsdienst(...) Solliciteren kan tot 19/11/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205109 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige BI Designers (niveau A2) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG19246 Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar g(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205126 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige pedagogen (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG19301 Solliciteren kan tot 18/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205129 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Financial Analyst (niveau A1) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19327 Solliciteren kan tot 18/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205144 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Boek II, titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205150 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Vertalers-revisoren (niveau A1), voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19330 Solliciteren kan tot 17/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205151 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Boekhouders (niveau B), voor de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel. - Selectienummer : AFB19029 Deze selectie werd afgesloten op 25/10/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijs(...) type document prom. -- pub. 04/11/2019 numac 2019205177 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Windows System Specialist (niveau A1) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG19249 Solliciteren kan tot 18/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^