Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 oktober 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019014633 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015113 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de individuele fiches die pensioeninstellingen in toepassing van artikel 321ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 via elektronische weg aan de fiscale administratie moeten bezorgen type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019030901 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019030900 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019042244 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 20 oktober 2019, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij het parket Brussel, mevr. Fierens S., attaché op arbeidsovereenkomst bij de gemeenschappelijke Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204980 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204984 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204986 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204987 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Arbeidsrechtbank te Waals Brabant

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015201 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 december 2018 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2019 tot het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019030965 bron federale overheidsdienst justitie Aanwijzing van twee plaatsvervangende leden van het bureau van de Federale bemiddelingscommissie Bij ministerieel besluit van 15 oktober 2019, dat in werking treedt op 1 september 2019, zijn aangewezen : Als plaatsvervangende leden van het bu 1° als Nederlandstalige gerechtsdeurwaarder, de heer Peter COENE; 2° als Franstalige eremagist(...) type ministerieel besluit prom. 28/05/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019204706 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het specifiek reglement van de kredieten toegekend uit Fonds B2 door het "Fonds du Logement des Familles nombreuses de Wallonie"

arrest

type arrest prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204763 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2019 van 10 oktober 2019 Rolnummer 6903 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 56, § 3, 9°, 297, § 1, en 577, 23° en 50°, van het Vlaamse decreet van 22 december 2017 « over het lokaal b Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015093 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 tot aanstelling van de leden van de raad van bestuur van het Centre hospitalier universitaire de Liège type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/10/2019 pub. 28/10/2019 numac 2019015092 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenstelling van de examencommissie in het kader van de financiering van het onderzoek toegekend aan de Hogescholen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204979 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 wordt de heer François Dorrekens op 12 september 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn ambt van Kabinetschef van de Viceminister-President en Minister van Soci Bij besluit van de Waalse Regering van 13 september 2019 wordt de heer Antoine Tanzilli op 12 s(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204989 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 26 september 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 27 september 2019, is beroep tot Die zaak is ingeschreven onder nummer 7255 van de rol van het Hof. De griffier, F. Meersschau(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204892 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0462.462.148 STEYNEHOF intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 08/1(...) type lijst prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204894 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van de vennootschappen, verenigingen zonder winstoogmerk, stichtingen, Europese politieke partijen en Europese politieke stichtingen waarvan de administratieve adreswijziging in de Kruispuntbank van Ondernemingen, overeenkomstig artikel III.4 Ond. Nr. 0441.217.069 CERAMCO Ond. Nr. 0865.157.846 PROXI-SOINS (...) type lijst prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204893 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204941 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0406.527.097 OEUVRES PAROISSIALES DU DOYENNE DE BASTOGNE Op 15/10/2019 werd het onde(...)

document

type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204907 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019015023 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidate(...) Op 08 februari 2020, in PIVO - Vlaams-Brabant (Poverstraat 75, 1731 Asse - testen in het Nederlands(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019015129 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen De rechtbank, verenigd in algemene vergadering op 27 september 2019, heeft de heer Billiet A., vrederechter van het vierde kanton Brugge type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019204999 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige HR projectmedewerkers (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst van Brussel Openbare Ambt. - Selectienummer : ANB19033 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205013 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19243 Deze selectie werd afgesloten op 11/10/2019. Er zijn 44 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205014 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de RJV: Selectienummers : BFG19081 - BFG19082 - BFG19083 - Deskundigen dossierbeheer (m/v/x) - BFG19081. Er zijn 3 laureaten. - Fin(...) - Deskundigen debiteurenbeheer (m/v/x) - BFG19083. Er is 1 laureaat. Deze selecties werden afges(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205048 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboranten Elektromechanica (niveau B), voor Defensie. - Selectienummer : ANG19151 Deze selectie werd afgesloten op 11/10/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205047 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige technish deskundigen luchtvaart (niveau B), voor de FOD Mobiliteit en vervoer. - Selectienummer : AFG19316 Solliciteren kan tot 18/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving ((...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205049 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Experten ATM-ANS (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: ANG19346 Solliciteren kan tot 18/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205055 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen: Deskundigen payroll (m/v/x). - Selectienummer: BNG19143 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoor(...) Solliciteren kan tot 12/11/2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205059 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opvoeders (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19134 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er (...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205057 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers Hard HR (m/v/x) (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Selectienummer: ANB19034 Solliciteren kan tot 12/11/2019 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205058 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Opvoeders (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG19131 Deze selectie werd afgesloten op 16/09/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er (...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 28/10/2019 numac 2019205063 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés strafrechtelijk beleid (niveau A1) voor de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van procureurs-generaal en het College van het Openbaar Ministerie. - Selectienu(...) Deze selectie werd afgesloten op 22/10/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.
^