Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/07/2001 pub. 23/10/2019 numac 2019015058 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst opgesteld op grond van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie betreffende uitlevering tussen de Lidstaten van de Europese Unie, en bijlage, gedaan te Dublin op 27 september 1996. - Addendum

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019055563 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap Van Der Meulen, Maria Mevr. Van Der Meulen, Maria, geboren te Wille Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019014859 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2831 van 31 augustus 2019: Wordt benoemd tot Officier in de Orde van Leopold II op datum van 15 november 2019: Mevr. Bernadette Giannini, technisch Wordt benoemd tot Ridder in de Orde van Leopold II op datum van 8 april 2019: Mevr. Annick Van Z(...) type koninklijk besluit prom. 14/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019030926 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van een vertegenwoordiger bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019015052 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019, wordt de heer Pieter DELEU, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019042079 bron ministerie van landsverdediging Centrale dienst voor sociale en culturele actie Eervolle onderscheidingen Bij koninklijk besluit nr. 2828 van 31 augustus 2019 : Het burgerlijk ereteken wordt verleend aan de hierna vermelde ambtenaar van de Centrale Dienst voor sociale en Voor meer dan 25 jaar dienst : Burgerlijke Medaille Eerste Klasse : Mevrouw Béatrice Francis,(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019042138 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit nr. 2830 van 31 augustus 2019: Wordt de heer Wauter Moreels, adviseur, benoemd tot Officier in de Kroonorde op datum van 8 april 2019. Wordt mevrouw Nat Wordt mevrouw Debby Strauwen, technisch deskundige benoemd tot Ridder in de Kroonorde op datum van (...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203734 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid, betreffende het leven lang leren, het werkbaar werk en de arbeidsmarktwerking in de textielsector type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203738 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor bedienden met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203944 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de ondernemingen van technische land- en tuinbouwwerken, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203946 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan vanaf 1 januari 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203877 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van de Nationale Arbeidsraad van 23 april 2019, tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203943 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 jaar voor de mindervalide werknemers met een loopbaan van 35 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203952 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (2019-2020) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019203999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid, betreffende de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204019 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die 20 jaar hebben gewerkt in een regeling van nachtarbeid, die hebben gewerkt in een zwaar beroep of die hebben gewerkt in het bouwbedrijf en arbeidsongeschikt zijn in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 59 jaar met 40 jaar loopbaan vanaf 1 januari 2021 (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders in de bakkerijen en banketbakkerijen volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204048 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 03/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen van het koninklijk besluit van 15 januari 2019 tot vaststelling van de bedragen voor de alternatieve financiering van de bijkomende geldmiddelen toegekend voor de financiering van de geneeskundige verzorging door het stelsel van het globaal beheer van de werknemers en door het stelsel van het globaal beheer van de zelfstandigen voor het jaar 2019 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 5 van het koninklijk besluit van 23 maart 2007 tot uitvoering van de artikelen 2, 3°, b, 28, § 2, en 53 van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen type koninklijk besluit prom. 13/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2017 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019014979 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid type ministerieel besluit prom. 09/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019014980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 februari 2018 tot bepaling voor elke zone van het maximale bedrag, uitgedrukt in percentage, van de bijkomende federale dotatie en betreffende de operationele werking van de hulpverleningszone type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019015002 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie opleidingsfonds dienstencheques bij de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204814 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke Ordening MOESKROEN. - Bij ministerieel besluit van 14 augustus 2019 wordt de omtrek van de herin te richten (...)

arrest

type arrest prom. 10/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019030920 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidend ambtenaar tot aanstelling van met het toezicht belaste personeelsleden bij Leefmilieu Brussel type arrest prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204487 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2019 van 26 september 2019 Rolnummer 6682 In zake : het beroep tot gedeeltelijke vernietiging van de artikelen 3, 4 en 5 van de wet van 12 december 2016 « tot wijziging van het wetboek van economisch recht, wat d Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019014999 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de nomenclatuur van de prestaties en interventies bedoeld in artikel 43/7, 1°, in het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 09/10/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019015050 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Raad van beroep voor de personeelsleden van de Algemene Sturingsdienst voor de scholen en psycho-medisch-sociale centra

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019030921 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2019/860 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 13 april 1995 tot vaststelling van de bezoldigingsregeling van het personeel van de diensten van het College van de Franse Gemeenschapscommissie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/06/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019042231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het opstellen van de lijst van de instellingen die ertoe gemachtigd worden het inschrijvingsverslag van een leerling in het gespecialiseerd onderwijs uit te reiken voor het schooljaar 2019-2020

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204754 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de elektriciteitsmarkt en het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betreffende de openbare dienstverplichtingen op de gasmarkt type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204769 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de mandaten als lid van de administratieve commissie van het "Orphelinat Saint-Joseph, Fondation Joseph Denamur" type besluit van de waalse regering prom. 28/06/2018 pub. 23/10/2019 numac 2019204770 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 26 september 2013 waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site "Cour aux marchandises de Bressous" te Luik te herstellen

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019015048 bron raad van state **** **** - **** bij de Raad van State 1. Overeenkomstig artikel 72, § 1, eerste lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, organiseert de Raad van State binnenkort een examen met he(...) De griffiers worden door de Koning benoemd uit een lijst die hun plaats vermeldt in de ****(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204715 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgeke Ond. Nr. 0843.295.828 CM1 Op 10/10/2019 werd het ondernemingsnummer 0843.295.828 afgesloten (...) type lijst prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204898 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A, , voor de FOD Justitie: Attachés managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer : BFG19021 Er zijn 10 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op (...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204897 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés managementondersteuning (m/v/x). - Selectienummer : BNG19013 Er zijn 8 laureaten. Deze selectie werd afgesloten o(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

document betreffende de rechterlijke ordre

type document betreffende de rechterlijke ordre prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019015082 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie van de Franstalige teamchefs personeelsadministratie voor de dienst HR Gerechtspersoneel (AFG19193). Deze procedure werd afgesloten op 15/10/2019. Er is 1 laureaat. D(...)

document

type document prom. 19/09/2019 pub. 23/10/2019 numac 2019204728 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 9 juli 2015 tot aanwijzing van de leden van het Platform voor Arbeidsbemiddeling en Uitzendbemiddeling

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019015042 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Algemeen beheerscomité. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eervol ontslag uit zijn m Bij hetzelfde besluit, wordt de heer DE WEERDT Raf, benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204939 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van een plaatsvervangend lid Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019 dat uitwerking de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt beken - wordt aan mevrouw Rachida BOU M'BAREK eervol ontslag verleend uit haar mandaat van plaatsvervange(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019015083 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats wordt vacant verklaard voor benoeming via werving. Er is geen bijkomende proef : **** **** personeelsadministratie voor de dienst **** ****: 1. Toelichting:

document

type document prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204824 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operators drukafwerkingmachines voor de drukkerij Fedpress (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19178 Deze selectie werd afgesloten op 26/09/2019. Er zijn(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204896 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige HR coördinatoren , (niveau A2), voor Brussel Preventie & Veiligheid. - Selectienummer: AFB18025 Deze selectie werd afgesloten op 17/10/2019. Er zijn 2 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204899 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijken beheer weginterventies , (niveau A1), voor Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: ANB19018 Solliciteren kan tot 23/09/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/10/2019 numac 2019204902 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Managers , (niveau A), voor Actiris. - Selectienummer: AFB19025 Deze selectie werd afgesloten op 17/10/2019. Er zijn 20 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig.(...)
^