Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 oktober 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/03/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019014910 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus en tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid, ter precisering van de voor de politiezones geldende bevoegdheidsregels inzake overheidsopdrachten. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019014024 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de tewerkstellingsmaatregelen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019014342 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de classificatie, de loonvoorwaarden en de verloven en vakantiedagen van het administratief personeel type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019014492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de toekenning, voor 2019 en 2020, aan sommige bejaarde arbeiders van een aanvullende vergoeding ten laste van Constructiv (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019014675 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, betreffende de opleiding; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Aanvullend Paritair Comité voor de bedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018 betreffende de opleiding type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019014835 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijke onderwijzend personeel. - Toelating tot de stage Bij koninklijk besluit nr. 2820 van 29 augustus 2019, wordt mijnheer Robert Belemans, Doctor in de Taal- en Letterkunde : Germaanse Talen, als repetitor aan de Koninklijke Militaire Sc type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019014839 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstellingen van kandidaat-reserveofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2822 van 29 augustus 2019 : de kandidaat-reserveofficier ****. **** wordt op 1 februari 2019 aangesteld in de graad van onderluitenant in het reservekader de kandidaat-reserveofficier ****. **** **** wordt op 1 november 2018 aangesteld in de graad van ****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019030902 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling Lloyd's Register EMEA, Jan Van G-006 « Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij en inrichtingen die ge(...) type koninklijk besluit prom. 10/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019030903 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst als bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2017 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van autosondage bij de rechthebbende thuis type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019030908 bron federale overheidsdienst justitie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 2 september 2019, wordt Mevrouw Emilie DEVEUX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van Attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019042070 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 2824 van 29 augustus 2019 : Wordt de bepaling van het koninklijk besluit **** 2768 van 30 juni 2019 betreffende de pensionering wegens leef LANDMACHT kapitein-commandant van administratie ****. **** ****. type koninklijk besluit prom. 23/04/2018 pub. 22/10/2019 numac 2019042096 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 juli 2016 betreffende de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters en tot uitvoering van sommige bepalingen van de afdeling 1bis "Het informatiebeheer" van hoofdstuk IV van de wet op het politieambt en tot omvorming van de gemeenschappelijke gegevensbank Foreign Terrorist Fighters naar de gemeenschappelijke gegevensbank Terrorist Fighters. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019042123 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheiding Toekenning van het **** Kruis Bij koninklijk besluit ****. 2815 van 29 augustus 2019: Het **** Kruis van 1 **** klasse wordt verleend aan de volgende militairen op datum van 21 juli 201 Landmacht majoors: **** ****., ****'**** ****. majoor van het reservekader **** ****-****. ****(...) type koninklijk besluit prom. 02/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019042211 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 12, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019042209 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit ****. 2814 van 29 augustus 2019: Worden bevorderd tot Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 21 juli 2019: LUCHTMACHT Majoors vliegers: **** **** bevorderd tot Officier in de Orde van **** **** op datum van 21 juli 2019: kapiteins-****(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019042223 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 22 september 2019 wordt mevrouw Catriona ROE, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Financiën, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A2, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019042222 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 16 september 2019 wordt de heer Tom CLIJMANS, rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van de klasse A1, m Bij koninklijk besluit van 18 september 2019 wordt mevrouw Kim SCHRYVERS, rijksambtenaar in de klas(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019091310 bron federale overheidsdienst financien Federaal Agentschap van de Schuld Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van krediet De lijst der referte-indexen van de maand oktober 2019 is samengesteld als volgt : Index A (scha(...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203742 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het gas- en elektriciteitsbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203858 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203857 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203856 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de federale en bicommunautaire socio-culturele organisaties, betreffende de instelling, voor de periode van 1 januari 2021 tot 30 juni 2021, van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203860 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 maart 2008, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Waalse Gewest, betreffende de toekenning van niet-recurrente resultaatsgebonden voordelen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019203956 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende de invoering van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204020 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204028 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204071 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 35 jaar (2019-2020) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204074 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de ijzernijverheid, betreffende de invoering van een tijdelijk stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in 2019 en 2020 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204124 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204204 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (2019-2020) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de dienstverlening aan en de ondersteuning van het bedrijfsleven en de zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het recht op tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019015005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van het Begrotingsfonds voor de productie en de bescherming van planten en plantaardige producten

beschikking

type beschikking prom. 17/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019015096 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 26 juli 2013 betreffende de toegang tot en de uitwisseling van informatie over ondergrondse kabels, buizen en leidingen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 10/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019015056 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de onteigeningsplannen bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Schaarbeek voor de goederen gelegen Koninginneplein, 14-15 en 16 te 1030 Schaarbeek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019030880 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van "Schoonheidsspecialist", "Kapper", "Mecanicien auto-onderhoud", "Polyvalent mecanicien auto-onderhoud" en "Dekker-afdichter" in het kwalificatiestelsel uitgedrukt in eenheden van leerresultaten (CPU) in het 4e, 5e en 6e jaar van het gewoon en gespecialiseerd voltijds of alternerend onderwijs van vorm 4

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019204900 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 16 mei 2019 tot toekenning van een steun aan de ondernemingen die actief zijn in de visserij- en aquacultuursector om de uitzonderlijke droogte van 2018 het hoofd te bieden

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015025 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW SYNDICAT OPHTALMO - OOGARTSEN SYNDICAAT, de BELGISC Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015027 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV MATEXI die woonplaats kiest bij Mr. Peter Flamey, ad Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015026 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Patrick LECLAIR, Bruno VANDE VYVERE, Gaëtan HANNECART, Phi Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015028 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV IMMOBEL die woonplaats kiest bij Mr. Peter Flamey, a Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2019. Deze zaak is ingeschre(...) type bericht prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019042224 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De stad La Louvière heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het besluit van de Waal(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019204901 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rechterlijke Orde: Attachés beleidsondersteuning (m/v/x). - Selectienummer : BNG19071 Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

registratie

type registratie prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 21/02/2018 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd PPR-VIBED N.V. geregistreerd als inzamel(...) De registratie draagt het nummer ENR/CNC-DND/001600260. Bij de beslissing van 06/04/2018 van de (...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019014984 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 9 oktober 2019 hebben H.E. de heer Andris Razans, de heer Dionyssios Kalamvrezos, de heer Per Strand Sjaastad en de heer Makita Shimokawa de eer gehad aan de Koning, in off H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...) type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019014983 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 25 september 2019 hebben H.E. de heer Mamadou Mandjou Berthe, mevrouw Ivana Robovic, mevrouw Hélène Farnaud-Defromont en de heer Emmanuel Nahshon de eer gehad aan de Koning H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

samenstelling wervingsreserve

type samenstelling wervingsreserve prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019030899 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten Samenstelling van een **** van een **** statutaire secretaris/secretaresse, Het Vast Comité van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op ****(...) 1. Functiebeschrijving: De secretaris/secretaresse staat mee in voor de administratieve werkzaam(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019014836 bron ministerie van landsverdediging **** Benoeming van lagere officieren van het reservekader Bij koninklijk besluit ****. 2821 van 29 augustus 2019 : Worden de lagere officieren van wie de namen volgen, op 28 september 2018 benoemd in de hogere graad, in hun **** **** de graad van kapitein-commandant, kapiteins ****. ****, ****. **** en ****. ****. In de graad (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015035 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische tandheelkundige raad, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, dat in werking treedt Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ZAMUROVIC, Danica benoemd in de hoedanigheid van werkend lid bij(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015036 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Technische raad voor radio-isotopen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 oktober 2019, dat in werking tr Bij hetzelfde besluit, worden Mevr. DE VROEDE, Lieve en de heer DUFRANE, Patrick benoemd in de hoed(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019030918 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 oktober 2019, wordt mevrouw Sandrine MATHEN, met ingang van 15 juli 2019, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overe type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019030917 bron federale overheidsdienst justitie Centrale Diensten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 13 oktober 2019, wordt mevrouw Tifanie ZADNIK, met ingang van 1 juli 2019, in vast verband benoemd in hoedanigheid van attaché in het Franse taalkader van de Centrale diensten. Overeen

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015059 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot kandidaten voor vier mandaten van lid van de beroepsadviescommissie betreffende de classificatie van de toeristische logiezen per comfortniveau opgericht bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2019 In het Belg De volledige kandidaatstelling wordt volgens de bepalingen gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019030913 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Errata In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2019, bladzijde 89219, akte nr. 2019/14778, regel 9, lezen : « Assistent dossierbeheer bij de griffie van het hof van beroep Brussel: 1 In het Belgisch Staatsblad van 24 september 2019, bladzijde 88053, akte nr. 2019/14686, - regel (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019015039 bron vast comite van toezicht op de politiediensten Organisatie van een vergelijkend examen met het oog op de statutaire aanwerving van een secretaris/secretaresse - niveau **** en de samenstelling van een **** 1. Context Het Vast Comité van Toezicht op de ****, opgericht **** **** Vast Comité **** wil aldus bijdragen tot de goede werking van een democratische, integere en ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019030898 bron vast comite van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten **** voor indiensttreding en samenstelling van een **** van een **** statutaire jurist, (****.****) **** Vast **** van Toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten, opgericht bij wet van 18 juli 1991 tot regeling ****(...) 1. Functiebeschrijving: De jurist(****) zal deel uitmaken van de administratieve dienst van het ****(...)

document

type document prom. 03/10/2019 pub. 22/10/2019 numac 2019030922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Nationale Klimaatcommissie type document prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019204647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 9 oktober 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsb worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de ijzernijverheid: 1. als vertegenwoordig(...) type document prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019204675 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs sociale zekerheid zelfstandigen (niveau B) voor het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen. - Selectienummer: ANG19345 Solliciteren kan tot 05/11/2019 via ww(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019204811 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Werfcontroleurs (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG19329 Solliciteren kan tot 08/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019204868 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : ANG19359 Solliciteren kan tot 05/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019204870 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Projectleiders (niveau A2) voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : AFG19321 Solliciteren kan tot 05/11/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 22/10/2019 numac 2019204875 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Kinesist - Medisch Dossierbeheerder , (niveau A1), voor Fedris. - Selectienummer: ANG19168 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2019. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 2 (...)
^