Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2019

Snelle toegang:

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019055562 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap Parizel, Jeanne Mevr. Parizel, Jeanne, geboren te Bohan op 11 juni Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014896 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van dieetvoeding voor medisch gebruik. type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014911 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 2017 betreffende de verzameling en de bewaring van en de toegang tot de gegevens in verband met de herkomst van de geadopteerde type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014934 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van het standaardformulier van omstandige geneeskundige verklaring ter uitvoering van artikel 1241, § 1, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/07/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014933 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de inhoud en de vorm van modellen van verslagen en van vereenvoudigde boekhouding ter uitvoering van de artikelen 498/3, § 4, 499/6, vijfde lid, en 499/14, § 4, van het Burgerlijk Wetboek. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019014961 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Dossier 235/80788-2 235/80799bis-2 Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het koninklijk besluit van 2 oktober 2019 worden de NV Belwind en de CVBA Cableco verplicht tot het gedeeltelijke verplaatsen en gedeeltelijk verwijderen van - 235/80788 verleend bij koninklijk besluit van 12 november 2008, voor de aanleg en exploitatie van(...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019030879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2019 tot uitvoering van artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor wat de actieve verbandmiddelen betreft type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019042204 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 22 september 2019, wordt mevrouw Catherine MEURICE, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol Mevrouw Catherine MEURICE mag haar pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van (...) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019203740 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 april 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, tot oprichting van het "Fonds tweede pijler PSC 225.01" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019203850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar en 33 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204006 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2021 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 62 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204132 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet voor 2019 type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019203835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de socio-culturele sector, betreffende de toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 137 van 23 april 2019 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2019-2020, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019203834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 59 jaar met een lange loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019203851 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf de leeftijd van 59 jaar in toepassing van de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 141 en nr. 142 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204167 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (2021) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204169 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de landbouw, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 58 jaar mits een loopbaan van 35 jaar voor de mindervalide werknemers of de werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het recht op uitkeringen bij landingsbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204203 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor 2019-2020 (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204205 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204207 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bemiddeling in bank- en beleggingsdiensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag 2019-2020 - lange loopbaan type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2019, van de modaliteiten van toekenning van de korting op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204212 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere mindervalide arbeiders en arbeiders met ernstige lichamelijke problemen in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204251 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 59 jaar met een loopbaan van 40 jaar (2019-2020) (1) type koninklijk besluit prom. 29/09/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204339 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/10/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014939 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 30 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Etterbeek type ministerieel besluit prom. 08/10/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014937 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 31 augustus 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 08/10/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014938 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019015009 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 1.452.000 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid en sanitair beleid van dieren en planten

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019204580 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019014944 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 april 2017 waarbij de "Société publique d'aide à la qualité de l'environnement" gelast wordt maatregelen te nemen voor de sanering van de site "Les Vanneaux" te Colfontaine

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 16/10/2019 numac 2019042129 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de overgangsregeling voor de opvangvoorzieningen, tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 mei 2019 dat de vergunning en subsidiëring regelt van kinderdagverblijven, diensten voor kinderopvang en zelfstandige onthaalouders en tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 betreffende de algemene regeling van de opvangvoorzieningen, het besluit van 1 februari 2017 tot goedkeuring van het reglement van ONE betreffende de onthaalvergunningen, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 betreffende de erkenning van de opleiding en kwalificaties van het personeel van de opvangvoorzieningen, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 september 2003 betreffende overmacht en uitzonderlijke omstandigheden, het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juni 2003 houdende de lijst van categorieën van diensten of instellingen die van een vergunning zijn vrijgesteld en het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 houdende goedkeuring van de voorwaarden die door de ONE zijn vastgesteld krachtens artikel 18 van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 februari 2003 tot reglementering van de opvangvoorzieningen

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019204472 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 16 september 2019 ter post aangetekende en brief ter griffie is ingekomen op 17 september 2019, is beroep tot Die zaak, ingeschreven onder nummer 7249 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaak met (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019042208 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 24 september 2019, bladzijde 88055, akte nr. 2019/14692, regel 9, lezen : « Griffier-hoofd van dienst in de klasse A2 bij de Franstalige rechtbank van eerste aan In het Belgisch Staatsblad van 26 september 2019, bladzijde 89221, akte nr. 2019/14776, - regel (...)

document

type document prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019204720 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Financieel analysten (niveau A1) voor Innoviris. - Selectienummer: AFB19038 Solliciteren kan tot 30/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaard(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/10/2019 numac 2019204751 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Geomatici , (niveau A1), voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19310 Solliciteren kan tot 04/11/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorw(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^