Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 september 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2018 pub. 20/09/2019 numac 2019011250 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Regeling tussen het Koninkrijk België en de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie betreffende de rechtspositie van sommige personeelscategorieën van de agentschappen van de NAVO die op het grondgebied van het Koninkrijk België gevestigd zijn, gedaan te Brussel op 20 mei 2016 (2)(3) type wet prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014367 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, is machtiging verleend aan meneer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om zijn naam in Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, is machtiging verleend aan mevrouw ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014550 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Interpretatieregel Op voorstel van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen van 3 september 2019 en in uitvoering van artikel 22, 4° bis, van de wet betreffende de verplichte verzekering Interpretatieve regel voor de uitvoering van de voorschriften voor de farmaceutische specialiteiten(...) type wet prom. 26/01/2014 pub. 20/09/2019 numac 2019014606 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende internationale akten : 1° Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990; 2° Protocol van 2000 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij de voorvallen van verontreiniging door schadelijke en potentieel gevaarlijke stoffen, gedaan te Londen op 15 maart 2000 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014366 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de procedure tot het bekomen van een gebruiksvergunning voor de zones voor commerciële en industriële activiteiten in de zeegebieden onder de rechtsbevoegdheid van België type koninklijk besluit prom. 13/06/2014 pub. 20/09/2019 numac 2019014462 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 1999 houdende bijzondere maatregelen van epidemiologisch toezicht op en preventie van aangifteplichtige runderziekten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014614 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling CKCert cvba, Technologiepark 90 G-043 "Generische autocontrolegids voor de groothandel in niet-eetbare tuinbouwproducten".(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014620 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Oppensioenstelling Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, wordt de heer Jean-Luc MARTIN op pensioen gesteld uit zijn ambt van hoofdcommissaris van politie bij het politiekorps van de zone SYLLE ET DENDRE met Hij wordt gerechtigd de graad van eerst hoofdcommissaris van politie en de titel van korpschef van (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014622 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 2 september 2019, - is aan de heer De Norre G., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van rechter in ondernemingszaken in de Franstalige ondernemingsrechtbank te Brussel. - i Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve te voeren. Het beroep tot nietigverklaring v(...) type koninklijk besluit prom. 12/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019041905 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het uniform van bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019201803 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde . - Benoemingen Gouden Palmen : Koninklijk besluit van 8 mei 2019 Mej. Abeels Danielle, Seraing De heer Alonso Jose, Luik De heer Andre Charles, Gerpinnes Mevr. Baglio Angela, Dalhem De heer Baldo Salvatore, Saint-Nic De heer Barbe Rene, Juprelle De heer Bardiaux Pierre, Courcelles De heer Basile Claudio, Hers(...) type koninklijk besluit prom. 10/09/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019203958 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014491 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014508 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 10/09/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 21/08/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014524 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen in de Franse Gemeenschap type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014619 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 3 september 2019, wordt de heer Xavier BETTE aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met type ministerieel besluit prom. 24/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204181 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage bij het ministerieel besluit van 25 oktober 2010 houdende erkenning van een interprofessionele organisme voor de controle op de samenstelling van melk en houdende goedkeuring van het normatieve document betreffende de controle op de samenstelling van koemelk die door de producenten aan de erkende kopers geleverd wordt

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204157 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 15 juli 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 25 juli 2019, heeft het Hof van Beroep te Antwerpen de volgende prejudiciële « Schenden de artikelen 28, 39, 40, 1051 en 1056 van het Gerechtelijk Wetboek de artikelen 10 en 11(...)

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204162 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met betrekking tot de gewestelijke ontvangers type decreet prom. 02/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de gewestelijke ontvangers

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014623 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Vredegerechten en politierechtbank van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen Bij beschikking van 14 augustus 2019 werd de heer Van Hove B., door de voorzitter van de vrederechters en de rechters in de politierecht

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/08/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014406 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de vrijwillige overdracht van personeelsleden van het Ministerie van de Franse Gemeenschap naar "Wallonie Bruxelles Enseignement"

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014454 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning en subsidiëring van de zorgraden en houdende inwerkingtreding van het decreet van 26 april 2019 betreffende de organisatie van de eerstelijnszorg, de regionale zorgplatformen en de ondersteuning van de eerstelijnszorgaanbieders type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014505 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 14 december 2018 houdende de opheffing van reservatiestroken die in overdruk zijn afgebakend in gewestplannen of algemene plannen van aanleg

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014534 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij "Wallonie-Bruxelles Enseignement" ertoe gemachtigd wordt om deel te nemen aan het pensioenstelsel dat is ingevoerd door de Wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede hun rechthebbenden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/04/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014535 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de verlenging en de verlening van erkenningen van valideringscentra voor vakbekwaamheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende een vijfjarige subsidieregeling ter bevordering van de hinterlandconnectiviteit van de Vlaamse zeehavens via bundeling van spoorvolumes type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014554 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 februari 2015 houdende uitvoering van het Antidopingdecreet van 25 mei 2012, wat de erkenning van dopingcontroleurs en het toezicht op de kwartaalaangifte van verblijfsgegevens betreft

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014564 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire commissie van het niet-confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014562 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014563 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juli 2012 tot benoeming van de leden van de Paritaire commissie voor het niet-confessioneel vrij onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014565 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014566 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014568 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de paritaire gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd buitengewoon onderwijs en onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014567 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014570 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot benoeming van de leden van tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014572 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 maart 2018 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014571 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 november 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014574 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 april 2017 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het officieel gesubsidieerd onderwijs van het gewone en gespecialiseerde secundair niveau type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/07/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014573 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 mei 2015 tot benoeming van de leden van de raad van beroep voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociaal-culturele promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/09/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019014575 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere werkingsregels van de Commissie voor het inclusief leerplichtonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/04/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204179 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor de registratie van de monsternemers van afval en de voorwaarden voor de erkenning van de laboratoria voor afvalanalyse type besluit van de waalse regering prom. 20/06/2019 pub. 20/09/2019 numac 2019204180 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 tot vaststelling van de retributies te innen voor de dekking der kosten van controle en toezicht betreffende de instellingen belast met de technische controle van de in het verkeer gebrachte voertuigen

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204156 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 23 april 2019, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 juli 2019, heeft de Nederlandstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brus « Schendt artikel 176/2, 6° van het Wetboek van diverse rechten en taksen de artikelen 10, 11 en 17(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204175 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, ku Ond. Nr. 0422.616.330 TEAMS ESPACE ET URBANISME - TEAMS RUIMTE EN STEDEBOUW intrekking van d(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van geregistreerde entiteiten waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204247 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders-Experten onderzoek en ontwikkeling (niveau A4) voor de FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: MNG19057 Deze selectie werd afgesloten op 29/07/2019. De l(...)

registratie

type registratie prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014402 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van 06/06/2019 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd de registratie als vervoerder van afvalstoffen aan VHS EUROP N.V. MERGEFIELD(...) De registratie draagt het nummer ENR/T-D/001685845. Bij de beslissing van 25/07/2014 van de (...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014600 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit. - Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen. - Voorafbetalingen. - Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeer-dering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De derde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moet(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014624 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Erratum Arbeidshof te Brussel In de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad van 6 september 2019, bladzijde 84963, houdende de aanwijzing van mevr. Sevrain A., tot plaatsvervangend magistraat, dienen de woorden "hof

document

type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019203930 bron grondwettelijk hof 45/2019 van 14 maart 2019

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204219 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboranten Elektromechanica (niveau B) voor Defensie. - Selectienummer: ANG19151 - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 06/09/2019. De uiterste inschrijvingsd(...) Solliciteren kan tot 27/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204230 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: Deskundigen communicatie (m/v/x). - Selectienummer: BFG19084 Er zijn 0 laureaten. Deze selec(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014683 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 11 september 2019, wordt Monsieur Olivier MOULIN, benoemd in de graad van hoofdcommissaris van politie met ingang van 1 april 2019. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204149 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 29 augustus 2019, dat in werking treedt de dag van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204155 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Paritair comité voor pathologische anatomie, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 10 september 2019, dat in Bij hetzelfde besluit, worden benoemd tot leden bij het voornoemd Comité : - mevr. HAUBEN Esther(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een stagedoend technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 11 september 2019, wordt de heer EV(...) Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019014626 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Laakdal: 1 - Vilvoorde: 1 - Eupen: 1 De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bij een ter post aangetekend schrij(...) "FOD JUSTITIE, DIRECTORAAT-GENERAAL - RECHTERLIJKE ORGANISATIE - DIENST HR MAGISTRATUUR - NOTA(...)

document

type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204122 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het Rijksinstituut voor sociale verzekeringen der zelfstandigen : Attachés thesaurie (m/v/x) (BNG19100) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaard(...) Solliciteren kan tot 4 oktober 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204123 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A , voor het RSVZ : attachés thesaurie (m/v/x) (BFG19108) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun personeelsdienst op de(...) Solliciteren kan tot 4 oktober 2019. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204183 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau A1) voor Federale Overheidsdients Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: AFG19261 Solliciteren kan tot 07/10/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204214 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Business analisten (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG19221 Deze selectie werd afgesloten op 30/08/2019. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar gel(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204217 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen economische reglementering (niveau A1) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG19106 Deze selectie werd afgesloten op 25/06/2019. type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204220 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ervaringsdeskundigen in armoede en sociale uitsluiting (niveau C) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: AFG18295 Deze selectie werd afgesloten op 28/06/2019. Er (...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204227 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economisten (niveau A1) voor de FOD FINANCIEN. - Selectienummer: AFG19085 Deze selectie werd afgesloten op 26/06/2019. Er zijn 84 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204231 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen: Attachés dienst Nationale hulpkas gewestelijke kantoren (m/v/x). - Selectienummer: BNG19099 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204243 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Bachelors (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG19121 Deze selectie werd afgesloten op 20/06/2019. Er zijn 13 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204242 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige teamchefs personeelsadministratie (niveau A1) voor de Hoven en Rechtbanken. - Selectienummer: ANG19196 Deze selectie werd afgesloten op 10/09/2019. Er is 1 laureaat. De l(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204244 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Teamverantwoordelijke Laboratorium A2 (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG19307 Solliciteren kan tot 07/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204246 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Dossierbeheerders Malmedy (niveau C) voor het RSVZ. - Selectienummer: AFG19200 Solliciteren kan tot 04/10/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 20/09/2019 numac 2019204262 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Technisch deskundige (m/v/x) (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG19069 Deze selectie werd afgesloten op 17/09/2019. Er zijn 0 laureaten.(...)
^