Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 augustus 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/03/2004 pub. 14/08/2019 numac 2019013803 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Internationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering van terrorisme, en met de Bijlage, aangenomen te New York op 9 december 1999. - Duitse vertaling

programmawet

type programmawet prom. 25/12/2017 pub. 14/08/2019 numac 2019041771 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Programmawet

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019055555 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - Erfloze nalatenschap Erfloze nalatenschap van Brenu, Marguerite Juliette Mevr. Brenu, Marguerite Juliette, ge Alvorens te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019012541 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit ****. 2688 van 31 maart 2019: Wordt geneesheer-kolonel ****. **** op 31 maart 2019 aangesteld in de graad van geneesheer-brigadegeneraal, voor de duur van de opdracht om het **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013638 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Speciale functie. - Aanwijzing Bij koninklijk besluit ****. 2777 van 12 juli 2019 : Wordt kapitein-commandant van het vliegwezen S. ****, op 1 september 2019 aangewezen voor het ambt van ordonnansofficier van de Koning. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013637 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2776 van 12 juli 2019, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren van n type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013636 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Opname van **** in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit ****. 2778 van 12 juli 2019, **** beroepsofficieren van niveau **** van wie de namen volgen, worden op 30 juni 2019 met hun graad en hun **** **** **** ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, ****. ****, S. **** **** (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013671 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van een beroepsofficier naar het kader van de reserveofficieren. - Wijziging Bij koninklijk besluit nr. 2773 van 3 juli 2019: In het koninklijk besluit nr. 2612 van 17 januari 2019 betreffend type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013797 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 16 juli 2019, wordt de heer Michel WILLEMS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag De heer Michel WILLEMS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van att(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013998 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt de heer Fabian CROCHET,, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013999 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 3 juli 2019, wordt de heer Jean-François CAUMIANT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in e Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019041576 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel. - Wijziging Bij koninklijk besluit ****. 2752 van 7 juni 2019, in het koninklijk besluit **** 2623 van 17 januari 2019 de lijn betreffende het ontslag van militaire docent aan de Koninklijke Militaire type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019041843 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2019, wordt de heer Leonel DOUNWOUO TCHOUNFONG, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Bij koninklijk besluit van 19 juli 2019, wordt de heer Michaël GOFFIN, bevorderd door verhoging(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019041855 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 22 juli 2019, wordt mevrouw Véronique DRUANT, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013722 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen type ministerieel besluit prom. 22/07/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019041767 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit houdende aanstelling van een Regeringscommissaris van Begroting en een plaatsvervangend Regeringscommissaris van Begroting bij de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie

arrest

type arrest prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019202821 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 11/2019 van 31 januari 2019 Rolnummer 6653 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 8, §§ 1 en 3, 3°, van de algemene wet van 21 juli 1844 op de burgerlijke en kerkelijke pensioenen en de erbij g Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019202830 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 19/2019 van 7 februari 2019 Rolnummer 6794 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 322 en 332quinquies, § 3, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door de Rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019202829 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2019 van 7 februari 2019 Rolnummer 6779 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 356 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals vervangen bij artikel 2 van de wet van 22 december 2009 houd Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...) type arrest prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019202831 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 20/2019 van 7 februari 2019 Rolnummer 6804 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 330 van het Burgerlijk Wetboek en 138bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Recht Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 02/05/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019203642 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 21 maart 2019 tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de erkenning van competenties type decreet prom. 02/05/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019203696 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 6 november 2008 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie en het Gerechtelijk Wetboek

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019203718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidshof Gent. - Beschikking Bij beschikking van 26 april 2019 werd de heer VERMASSEN Marc, raadsheer in sociale zaken, als zelfstandige, bij het Arbeidshof te Gent, door de Eerste Voorzitter van dit Hof aangewezen om het ambt van plaatsvervan

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013621 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de accounting administration als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013622 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Hogeschool PXL type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013688 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2003 tot vaststelling van de bekwaamheidsbewijzen en de salarisschalen van de personeelsleden van de centra voor leerlingenbegeleiding en het besluit van de Vlaamse Regering van 30 september 2005 betreffende de toekenning van een niet-verworven salarisschaal aan personeelsleden die houder zijn van een getuigschrift of diploma buitengewoon onderwijs wat betreft uitvoeringsmodaliteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 26/04/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013699 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 29 maart 2019 houdende diverse bepalingen in het beleidsveld cultuur type besluit van de vlaamse regering prom. 24/05/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019013700 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor gewoon basisonderwijs en buitengewoon onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019041729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van Odisee type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019041728 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in de HVAC-systemen als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 28/06/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019041754 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het educatief graduaat in het secundair onderwijs als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019203644 bron waalse overheidsdienst "Office économique wallon du bois" Bij besluit van de Waalse Regering van 9 mei 2019 dat in werking treedt op 9 mei 2019, worden de wijzigingen in de statuten van de "Office économique wallon du bois" goedgekeurd. type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019203643 bron waalse overheidsdienst "Centre wallon de Recherches agronomiques" . - Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 dat in werking treedt op 1 mei 2019, wordt de heer Marc Lateur, wetenschappelijk(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 25 april 2019 dat in werking treedt op 1 mei 2019, wordt(...) type besluit van de waalse regering prom. 23/05/2019 pub. 14/08/2019 numac 2019203647 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de mandaten als lid van de administratieve commissie van het "Orphelinat Saint-Joseph, Fondation Joseph Denamur"

document

type document prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019203702 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019013891 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018 wordt mevrouw Stien Mispelters tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Bij koninklijk besluit van 18 juni 2018 wordt mevrouw Elvire Delwiche tot rijksambtenaar benoem(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019030802 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Onderwijzend militair personeel Benoemingen. - Ontslagen uit het ambt. - Wijzigingen Bij koninklijk besluit ****. 2785 van 19 juli 2019: In het koninklijk besluit ****. 2608 van 21 december 2018 betreffende het ambt van militair Worden in de **** 1, de woorden "31 mei 2018" vervangen door de woorden "30 juni(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019041588 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit nr. 2754 van 7 juni 2019, wordt de aangestelde onderluitenant van het vliegwezen kandidaat-reserveofficier K. Herlin, op 1 november 2018 benoemd in de graa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019041596 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2756 van 14 juni 2019, wordt mijnheer Raffaele Profeta, op 1 december 2018, in de klasse A1 van niveau A benoemd. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënnit Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2018. Een beroep tot nietigverklaring van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019041752 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2780 van 12 juli 2019, wordt mijnheer Rachid Marnissi op 1 mei 2019 in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit i Dit besluit heeft uitwerking op 1 mei 2019, met uitzondering van het tweede lid, dat uitwerking hee(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019014001 bron commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer Vacante betrekking In de loop van de maand september-oktober 2019 zal de **** overgaan tot de volgende aanwerving binnen haar administratie : ? 1 **** contractuele medewerker - **** ****(...) **** **** is een onafhankelijk ****, ingesteld bij de Kamer van volksvertegenwoordigers. (...)

document

type document prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019203691 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Coördinatoren A2 medisch-sociale dienst (niveau A2) voor Federale Pensioendienst. - Selectienummer: AFG19228 Solliciteren kan tot 02/09/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019203705 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau C voor de FOD Financiën: Selectienummers: BFG19001 - BFG18178 - BFG19002 - BFG18187 - BFG19003 - BFG19004 - BFG19001 - Fiscale dossierbeheerde(...) Er zijn 4 laureaten. - BFG18178 - Dossierbeheerders Inning en Invordering (m/v/x) voor de Algeme(...) type document prom. -- pub. 14/08/2019 numac 2019203725 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Woordvoerders (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: ANG19279 Solliciteren kan tot 06/09/2019 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)
^