Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 25 juli 2019

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/06/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot gedeeltelijke overdracht van het ministerieel besluit van 13 april 2015 houdende verlening aan de THV Mermaid van een machtiging voor de bouw en een vergunning voor de exploitatie van een offshore energiepark gelegen ten noordwesten van de Bligh Bank type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019041489 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Individuele vergunning voor de levering van elektriciteit EF-2019-0015ter Bij ministerieel besluit van 10 juli 2019 wordt aan de nv Electrabel een individuele vergunning voor de levering van elektriciteit toegekend, overeenkomstig de bepalingen type ministerieel besluit prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019041651 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Goedkeuringstoezicht. - Goedkeuring van het besluit van de provinciegouverneur inzake de kosten van de brandweer Krachtens het ministerieel besluit van 10 juli 2019 wordt het besluit van de provinciegouverneur van West-Vlaanderen van 14 juni 201

arrest

type arrest prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019041672 bron vlaamse overheid 10 JULI 2019. - Arrest van de Raad van State Bij arrest nr. 245.148 van 10 juli 2019 in de zaak A. 224.631/VII-40.211, heeft de Raad van State, afdeling bestuursrechtspraak, VIIe kamer, de artikelen 1 en 2 van het besluit van de Vlaamse Regering

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 05/04/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019013492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen in het academiejaar 2019-2020

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019030738 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels voor de organisatie van het ingangs- en toelatingsexamen voor de studies van de eerste cyclus in de geneeskunde en de tandheelkunde voor het academiejaar 2019 - 2020 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019030779 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale paritaire commissie voor het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs van 30 augustus 2017 betreffende het informatiedossier en het verslag over de manier waarop het lid van het onderwijzend personeel van de gesubsidieerde officiële hogescholen, dat tijdelijk in een vacant verklaarde betrekking aangeworven werd, zich van zijn opdracht heeft gekweten, genomen in uitvoering van artikel 217, § 3, van het decreet van 24 juli 1997 dat het statuut bepaalt van het bestuurs- en onderwijzend personeel en van het opvoedend hulppersoneel van de hogescholen ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041460 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het transport en de logistiek als nieuwe opleiding van de Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041463 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het informatiebeheer: bibliotheek en archief als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041461 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het bouwkundig tekenen als nieuwe opleiding van de Hogeschool Gent type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het programmeren als nieuwe opleiding van de Arteveldehogeschool type besluit van de vlaamse regering prom. 17/05/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van het graduaat in het productiebeheer als nieuwe opleiding van de Katholieke Hogeschool Vives Zuid

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/07/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019041498 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanstelling van de controleurs van de vastleggingen en vereffeningen bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2019 pub. 25/07/2019 numac 2019203491 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de buitengewone zitting 2019 van het Waalse Parlement

bericht

type bericht prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019203369 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 17 juni 2019 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 18 juni 2019, heeft Hans Lammerant be Die zaak, ingeschreven onder nummer 7213 van de rol van het Hof, werd samengevoegd met de zaken met(...)

document

type document prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019203389 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de directeur van de stafdienst personeel en organisatie voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG19720 Solliciteren kan tot en met 09/09/2019 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019203494 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging voor het RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. - Selectienummer : ANG19717 Solliciteren kan tot en met 16/09/2019 via www.selor.be De fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019203495 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Geneesheer-Directeur-Generaal van de Dienst voor Geneeskundige Evaluatie en Controle (m/v/x) voor het RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING. - Selectienummer : ANG19718 Solliciteren kan tot en met 16/09/2(...) De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) kan u verkrijgen (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019041492 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 11 juni 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel M. LEMOINE, Geneviève R B, geboren op 06.09.1979, met ingang van 15.04.2019 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019041493 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A2, in een betrekking waaraan de titel M. FIAS Pascal C S, geboren op 16.05.1979, met ingang van 15.04.2019 type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019041494 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 28 juni 2019, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de titel M. EMMERY Rien L, geboren op 27.10.1983, met ingang van 01.04.2017 M. SAVELKOUL Brecht C, gebore(...)

document

type document prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019203153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken Bij besluit van de Directeur-generaal van 24 juni 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch S worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken : 1. als verteg(...) type document prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019203492 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Beheerders Financieën en Boekhouding (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB19012 Deze selectie werd afgesloten op 17/07/2019. De lij(...) Er is 1 laureaat. type document prom. -- pub. 25/07/2019 numac 2019203497 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Arts inspecteurs (niveau A2) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG19111 Deze selectie werd afgesloten op 24/05/2019. De lijst is 1 jaar g(...) Er zijn 3 laureaten.
^