Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 17 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011723 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aanbevelingen van het Raadgevend Comité voor de telecommunicatie : publicatie voorgeschreven door artikel 6 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector Het Raadg Advies over de begroting 2019 van de Ombudsdienst voor telecommunicatie Dit advies is integraal (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011379 bron federale overheidsdienst justitie Opruststelling Bij koninklijk besluit van 28 maart 2018, werd aan Mevr. BERRENDORF Marie-Françoise, rijksambtenaar in de klasse A4 met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Justitie eervol ontslag uit haar functies verle Zij mag haar pensioenaanspraak doen gelden en is ertoe gemachtigd de titel van haar ambt eershalve (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011468 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 11 juni 2018, wordt mevrouw Arielle ADAM, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, ontslag uit haar ambt ver Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011819 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 29 mei 2018, wordt de heer André ROELS, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A1 met de titel van attaché, eervol ontslag uit De heer André ROELS mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van attach(...) type koninklijk besluit prom. 07/04/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011848 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de traceerbaarheid en het veiligheidskenmerk van producten op basis van tabak type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201121 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de toekenning van een sociaal voordeel type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201135 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 december 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201152 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 december 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 januari 2019, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019201461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 - Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers - van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011471 bron brussels hoofdstedelijk gewest Energieauditeur voor de milieuvergunning Bij ministerieel besluit van 14/03/2019, werd de N.V. TRACTEBEL ENGINEERING erkend als energieauditeur voor de milieuvergunning voor een periode van 5 jaar die loopt vanaf (...) De erkenning draagt het nummer: AGR/EA/001666939 (...) type ministerieel besluit prom. 21/11/2017 pub. 17/04/2019 numac 2019011635 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 november 2011 tot vaststelling van de technische normen met betrekking tot de veiligheidsinrichtingen aan overwegen op de spoorwegen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 10/04/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011856 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van een lid van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 26/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011916 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 2017 tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis van een taal met het oog op taalbadonderwijs type ministerieel besluit prom. 06/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019030363 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen van het ministerieel besluit van 26 januari 2017 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 november 2016 betreffende de geïntegreerde gewasbescherming

decreet

type decreet prom. 22/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011710 bron vlaamse overheid Decreet houdende een kader voor grote projecten en programma's type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011718 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 20 april 2018 houdende de invoering van sociale-impactobligaties, wat de evaluatie en ondersteuning van sociale-impactobligatieprojecten betreft type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011719 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011720 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011725 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 16 januari 2004 op de begraafplaatsen en de lijkbezorging type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011738 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van titel X van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid en het decreet van 23 december 2011 betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen type decreet prom. 29/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011767 bron vlaamse overheid Decreet tot oprichting van het Begeleidend Comité voor de opvolging van de monitoring van personeelsgegevens in het kader van de Vlaamse Intersectorale Akkoorden voor de social/non-profitsectoren type decreet prom. 14/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011882 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende de bevordering van de gezondheid op scholen en in het hoger onderwijs buiten de universiteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011150 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2015 tot aanwijzing van het Natura 2000-gebied - BE1000002: "Bossen en open gebieden in het zuiden van het Brussels Gewest - complex Verrewinkel - Kinsendaal". - Uitbreiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019040881 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De cvba VIAS INSTITUTE heeft de schorsing en de nietigverklaring gevorderd van het ministerieel bes(...) type bericht prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019040887 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De stad Neufchâteau heeft de nietigverklaring gevo Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 227.692/XV-4039. Voor de Hoofdgriffier, Cécile(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201897 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor het Ministerie van Landsverdediging Werftoezichters bouwkunde (m/v/x). - BNG18110 Deze selectie werd afgesloten op 12 december 201(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. (...) type lijst prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201918 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) : Administratief assistenten voor de Directie Zeevarenden (m/v/x). - BNG18184 Deze sel(...) Er is één laureaat. De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

erratum

type erratum prom. 21/03/2019 pub. 17/04/2019 numac 2019011702 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de opleiding en het getuigschrift PREV-1, PREV-2 en PREV-3 voor de personeelsleden van de hulpverleningszones. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201917 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers inzake landbouw (niveau B) voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer: AFW18010 Deze selectie werd afgesloten op 01/04/2019. Er(...) De lijst is 3 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011715 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 maart 2019 werd met ingang van deze datum benoemd : KROONORDE Grootofficier Baron Herman DAEMS, LUBBEEK

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct directeur-generaal of adjunct directrice-generaal (A4+) Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit in de franstalige taalrol De Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fis(...) Adjunct directeur-generaal of adjunct directrice-generaal (A4+) Gewestelijke Overheidsdienst Brusse(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011896 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct directeur/directrice-generaal (A4+) bij perspective.brussels in de Nederlandse taalrol Perspective.brussels is onderworpen aan de bepalingen van het besluit van de Brusselse (...) - Adjunct directeur/directrice-generaal (A4+) bij perspective.brussels Overeenkomstig artikel 4(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019011895 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van adjunct directeur-generaal of adjunct directrice-generaal (A4+) bij Brussel Preventie & Veiligheid in de Nederlandse taalrol Brussel Preventie & Veiligheid is onderworpen aan(...) - adjunct directeur-generaal of adjunct directrice-generaal (A4+) bij Brussel Preventie & Veili(...)

document

type document prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019040909 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp. - Resultaat van de selectie voor een betrekking van assistent bij de dienst aankopen in het Franstalige of Nederlandstalige taalkader Mijnheer Erwin Souffriau is laureaat van de s(...) type document prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201862 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Elektromechanische trainers (niveau A), voor Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG19003 Deze selectie werd afgesloten op 2/04/2019. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 j(...) type document prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201873 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Webontwikkelaars (niveau B) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer : AFG19011 Deze selectie werd afgesloten op 02/04/2019. Er is geen laureaat.(...) type document prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201874 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Inspecteur milieubescherming (niveau A) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG18140 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201875 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A voor de FOD Binnenlandse Zaken : Attachés Federale opdrachten in de provincies (m/v/x) - BFG18174. Attachés P&O (m/v/x) - BNG18175. - Attachés Dossier(...) Resultaat van de vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau A (reeks 3) voor (...) type document prom. -- pub. 17/04/2019 numac 2019201919 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor ONSS : Administratief assistenten (voor de Directie Zeevarenden) (m/v/x). - BFG18179 Deze selectie werd afgesloten op 5 april 2019. (...)
^