Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 11 april 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011569 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de organisatie van de penitentiaire diensten en van het statuut van het penitentiair personeel type wet prom. 01/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019201795 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers en van andere wettelijke bepalingen inzake vrijwilligerswerk

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019055544 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschappen **** nalatenschap van ****, **** ****. ****, ****, **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2016204192 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 november 2015, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende het sectoraal systeem maaltijdcheques type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011348 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 maart 2001 betreffende de verloven en de afwezigheden toegestaan aan sommige personeelsleden van de diensten die de rechterlijke macht terzijde staan type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011722 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano type koninklijk besluit prom. 29/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011721 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 77, tweede lid, van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano , en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2018 tot uitvoering van de wet van 25 februari 2018 tot oprichting van Sciensano, wat betreft de maatschappelijke zetel, het bestuur en de werking, en tot aanpassing van diverse besluiten betreffende de rechtsvoorgangers van Sciensano wat betreft de directieraad en de jury type koninklijk besluit prom. 06/03/1997 pub. 11/04/2019 numac 2019040847 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de beroepstitel en de kwalificatievereisten voor de uitoefening van het beroep van bandagist, van orthesist, van prothesist en houdende vaststelling van de lijst van technische prestaties en de lijst van handelingen waarmee een bandagist, orthesist, prothesist door een arts kan worden belast. - Officieuze coördinatie in het Duits

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011797 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 maart 2014 tot bepaling van de wapens en de munitie die behoren tot de voorgeschreven uitrusting van de personeelsleden van de Algemene Dienst Inlichting en Veiligheid van de Krijgsmacht en tot vaststelling van de bijzondere bepalingen betreffende het voorhanden hebben, het bewaren, het dragen, het vervoeren en het gebruiken van de bewapening type ministerieel besluit prom. 14/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019030353 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van het Compendium voor Monsterneming en Analyse type ministerieel besluit prom. 16/02/2012 pub. 11/04/2019 numac 2019040845 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de beoefenaars van de verpleegkunde gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de pediatrie en neonatologie. - Officieuze coördinatie in het Duits type ministerieel besluit prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019040871 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Opvolgingsbureau van de tarifering type ministerieel besluit prom. 12/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019201749 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 27 maart 1998 tot uitvoering van artikel 45 van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019201750 bron waalse overheidsdienst Gezondheid Bij ministerieel besluit van 16 januari 2019, dat uitwerking heeft op 1 januari 2019, wordt het ministerieel besluit van 28 februari 2007 houdende definitieve erkenning van huisartsenkringen gewijzigd, door de woorden "Cercle gén Bij ministerieel besluit van 25 februari 2019, dat uitwerking heeft op 1 januari 2019, wordt de(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019201806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Einde tijdelijke aanstelling Bij ministerieel besluit van 8 april 2019 wordt met ingang van 1 mei 2019 een einde gesteld aan de tijdelijke aanstelling van de heer Damien DELATOUR, adviseur generaal klasse A4, in het mandaat van dire type ministerieel besluit prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019201845 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Verlenging van de tijdelijke aanwijzing in de managementfunctie van Directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 8 april 2019 Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. 29/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011737 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van de Dienst Interne Inspectie en de Dienst Organisatiebeheersing

decreet

type decreet prom. 22/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011503 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 31 januari 2014 betreffende opdracht van de bevoegdheid inzake het voeren van een specifiek grond- en woonbeleid en een specifiek welzijns- en gezondheidsinfrastructuurbeleid voor Vlaams-Brabant aan de provincie Vlaams-Brabant type decreet prom. 22/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011561 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type decreet prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019201748 bron waalse overheidsdienst Sectorovereenkomsten tussen de Waalse Regering en de Federaties Agoria, Carmeuse, Cobelpa, Crystal Computing, Essenscia, FBB-Fedicer, Febelcem, Fediex, Fedustria, Fetra-Febelgra, Fevia, FIV, GSV en Lhoist voor een betere energie-efficiëntie en een Overeenkomstig het decreet van 27 mei 2004 betreffende Boek I van het Milieuwetboek, deelt de Waals(...)

beschikking

type beschikking prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019040890 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de organieke ordonnantie van 23 februari 2006 houdende de bepalingen die van toepassing zijn op de begroting, de boekhouding en de controle

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011449 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd, betreffende het ziekenhuisnoodplan type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011494 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het extern verzelfstandigd agentschap De Vlaamse Waterweg nv, naamloze vennootschap van publiek recht type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011520 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van initiatieven die voorzien in een herstelgericht en constructief hulp- en dienstverleningsaanbod voor verdachten, in verdenking gestelde personen, beklaagden, veroordeelden of geïnterneerden, en voor slachtoffers van misdrijven, alsook voor hun onmiddellijke omgeving, dat niet wordt verstrekt ter uitvoering van een beslissing van een gerechtelijke of administratieve overheid type besluit van de vlaamse regering prom. 15/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011560 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 04/04/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019011644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse hoofdstedelijke Regering van 21 november 2006 tot goedkeuring van de Titels I tot VIII van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening, van toepassing op het volledige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019030359 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 23 februari 2018 tot vastlegging van de lijst van de bacheloropleidingen waarvoor deelname aan een niet-bindende toelatingsproef een voorwaarde voor inschrijving is

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/03/2019 pub. 11/04/2019 numac 2019201751 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 maart 2019 tot hernieuwing van de samenstelling van de Algemene vergadering van de « Conseil économique, social et environnemental de Wallonie »

bericht

type bericht prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019011643 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie van de Fiscaliteit Bericht in verband met de investeringsaftrek Algemeen Investeringen die aan de wettelijke voorwaarden voldoen geven recht op een investeringsaftrek die gelijk is aan een bepaald percentage van de aans Eenmalige aftrek Voor investeringen gedaan tijdens het belastbaar tijdperk dat aan het aanslagja(...) type bericht prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019040855 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv DERBY vordert de nietigverklaring van de beslissinge Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 227.287/XI-22.405. Namens de Hoofdgriffier, Cé(...) type bericht prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019040876 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering. - Bericht Consumentenkrediet Maximale jaarlijkse kostenpercentages Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van(...) De maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 juni 2016 wijzigen niet op 1 juni 2019 na de zesm(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019011598 bron vlaamse overheid 31 DECEMBER 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering Gelet op de Grondwet, artikel 128, 130, 135 en 138; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 19(...) type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019011599 bron vlaamse overheid 31 DECEMBER 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het uniek loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in het tweetalige gebied Brussel-Hoof Gelet op de Grondwet, artikel 128, 135 en 138; Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 to(...) type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019011596 bron vlaamse overheid 31 DECEMBER 2018. - Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschapscommissie, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de mobiliteitshulpmiddelen Gelet op Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 5, § 1(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019011808 bron nationale bank van belgie Erkenningsprocedure voor bedrijfsrevisoren voor het uitoefenen van een revisoraal mandaat bij verzekeringsondernemingen Oproep voor kandidaten De Nationale Bank van België richt een procedure in voor de erkenning van bedrijfsrevisoren met het Kandidaturen moeten uiterlijk op vrijdag 31 mei 2019 per e-mail worden gericht aan de Nationale Ban(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019011724 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attache voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** ****(...) ****. **** **** attaché staat onder meer in voor de volgende taken*: ? het detecteren (...)

document

type document prom. -- pub. 11/04/2019 numac 2019201761 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verantwoordelijken groot uitbetalingsbureau (niveau A3) voor de HVW. - Selectienummer: AFG18296 Deze selectie werd afgesloten op 03/04/2019. Er is geen laureaat.(...)
^