Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 april 2019

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019010706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs van de Franse Gemeenschap en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de beroepsinschakeling voor het niet-gesubsidieerd contractueel personeel van de hogescholen van het gesubsidieerd vrij onderwijs in de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019011384 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 10 maart 2019, wordt de heer Diego Claessens, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 februa Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011476 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 juni 1994 tot vaststelling van de regels van toepassing op het aanhouden op rekening van gedematerialiseerde effecten uitgedrukt in vreemde munten of in rekeneenheden type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019200510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor toeristische attracties, betreffende diverse bepalingen van het sectorakkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019200656 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de eindejaarspremie type koninklijk besluit prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019200817 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2008 tot erkenning van vakorganisaties van werkgevers als representatief in de bedrijfstak van de sociale huisvesting type koninklijk besluit prom. 17/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot toekenning van een bijdrage aan de Internationale vereniging voor sociale zekerheid van België in 2019 type koninklijk besluit prom. 23/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot hernieuwing van de mandaten van de Wetenschappelijke Raad, ingesteld bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011389 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 17 november 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Schaarbeek type ministerieel besluit prom. 28/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011492 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende wijziging van de ministeriële besluiten van 30 maart 2007 houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van aardgas aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie en houdende vaststelling van sociale maximumprijzen voor de levering van elektriciteit aan de beschermde residentiële klanten met een laag inkomen of in een kwetsbare situatie

arrest

type arrest prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019201023 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 141/2018 van 18 oktober 2018 Rolnummer 6690 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 39/82, § 1 en § 4, tweede lid, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verbli Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011326 bron vlaamse overheid Decreet houdende een circusbeleid type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201524 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 31 december 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Franse Gemeenschap, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, de Franse Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de financiering van zorg bij gebruik van zorgvoorzieningen over de grenzen van de deelstaat type decreet prom. 28/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201525 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, en tot invoering van een certificering "Water" voor bebouwde onroerende goederen, "CertIBEau" genoemd

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019011328 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van een subsidie voor een vernieuwend project werknemersstatuut van de kinderbegeleider gezinsopvang type besluit van de vlaamse regering prom. 01/03/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019030260 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en de subsidieregeling van gebruikersverenigingen met informatieloket voor personen met een handicap en van gebruikersverenigingen met informatieloket voor collectieve overlegorganen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/02/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201518 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een verzekering tegen het risico van inkomensverlies wegens verlies van betrekking of arbeidsongeschiktheid

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019011416 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en -Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 - Addendum Ingevolge de Wet van 1 maart 2019 tot wijzigi II A. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, §&se(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019201566 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten P&O - screening & project (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : MFG18054 Deze selectie werd(...) De lijst van geslaagden, zonder rangschikking, bestaat uit de kandidaten die het meest aansluiten b(...)

document

type document prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019201547 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige screening & projecten (niveau A2) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer: MNG18064 Deze selectie werd afgesloten op 21(...) Er zijn 0 laureaten.

erratum

type erratum prom. 31/01/2019 pub. 02/04/2019 numac 2019201391 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Technisch reglement van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van 31 januari 2019 tot bepaling van de criteria voor aangifte aan het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle van significante gebeurtenissen met betrekking tot de stralingsbescherming en/of de veiligheid van de werknemers, het publiek, de patiënten en het leefmilieu bij handelingen in inrichtingen van klasse II en III alsook bij vervoer. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019011383 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019 wordt Mevr. Deladrière Ariane tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang Bij koninklijk besluit van 1 maart 2019 wordt de heer Kaddour Djebbar Younesse tot rijksambtena(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019011451 bron raad van state Vacatures van Franstalig staatsraad Eerlang zullen twee betrekkingen van Franstalig staatsraad te begeven zijn bij de Raad van State. Artikel 70, § 2, van de gecoördineerde wetten op de Raad bepaalt : "Niemand kan tot staatsr(...) 1° geslaagd zijn voor het vergelijkend examen van adjunct-auditeur en adjunct-referendaris bij de (...)

document

type document prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019011410 bron gewestelijke overheidsdienst brussel fiscaliteit Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit 1) Een attaché invorderingsdeskundige - voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Fiscaliteit - Directie Financieel Beheer (ref. : 2019/FIN/invorderingsdes(...) Er is een betrekking van attaché (rang A1) vacant verklaard bij de Gewestelijke Overheidsdienst Bru(...) type document prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019011544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige controleurs (niveau B) voor het FAGG. - Selectienummer: ANG18263 Solliciteren kan tot 19/04/2019 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, s(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 25 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019030333 bron studiebeurzen Commissie voor Studiebeurzen- stichtingen van Brabant School- en Academiejaar 2019-2020 De Commissie heeft tot opdracht aan jongeren en hun ouders steun te verlenen door het toekennen van studiebeurzen middels de opbrengst van de stichtingen waa Deze aanplakbrief vermeldt het rangnummer, de benaming en de datum van alle stichtingen waarvan tha(...) type document prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019201354 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de taxi's Bij besluit van de Directeur-generaal van 14 maart 2019, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de taxi's : 1. als vertegenwoordigers v(...) type document prom. -- pub. 02/04/2019 numac 2019201569 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers Frans - Duits (niveau A1), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen. - Selectienummer : AFG18283 Deze selectie werd afgesloten op 27/02/2019. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...)
^