Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040331 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, is machtiging verleend aan de ***** geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****, ****, geboren ****(...) Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. 21/07/2016 pub. 21/02/2019 numac 2019040161 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitvoering en aanvulling van de verordening nr. 910/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 23 juli 2014 betreffende de elektronische identificatie en vertrouwensdiensten voor elektronische transacties in de interne markt en tot intrekking van Richtlijn 1999/93/EG, houdende invoeging van titel 2 in boek XII "Recht van de elektronische economie" van het Wetboek van economisch recht, en houdende invoeging van de definities eigen aan titel 2 van boek XII en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan titel 2 van boek XII, in de boeken I, XV en XVII van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 11/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010935 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 17/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040249 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040345 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Dossier 235/80889 Bij koninklijk besluit van 7 februari 2019 wordt een wegvergunning verleend, met index: 235/80889, aan de nv Elia Asset, Keizerslaan 20 te 1000 Brussel, voor het aanleggen en explo

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010949 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende inschrijving in het register van erkende gemachtigden met toepassing van artikel XI.69 van het Wetboek van economisch recht type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040306 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanwijzing en hernieuwing van de bijzitters personeelsleden van de politiediensten bij de raad van beroep Bij ministerieel besluit van 29 januari 2019, Worden hernieuwd voor een periode van drie jaar als bijzitters personeelsleden van de poli Voor de federale politie : - als effectieve bijzitter : HCP Marc BELLIERE. Voor de lokale pol(...)

arrest

type arrest prom. 04/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010970 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het directiecomité tot oprichting van een buitendienst bij de Vertaaldienst

decreet

type decreet prom. 01/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019010883 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 2, 3 en 4 van het decreet van 23 mei 2003 betreffende de indeling in zorgregio's en betreffende de samenwerking en programmatie van gezondheidsvoorzieningen en welzijnsvoorzieningen type decreet prom. 17/01/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019200758 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de bestrijding van de luchtverontreiniging gebonden aan het verkeer van de voertuigen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/11/2018 pub. 21/02/2019 numac 2019010902 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft een aanpassing van de call-regeling voor de ondersteuning van groene warmte, restwarmte en biomethaan

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040360 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van eerste attaché A2. - Teamverantwoordelijke voor de Dienst Instellingen voor personen met een handicap en voor ouderen bij het Departement Beleid zorginstellingen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040359 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van eerste attaché A2. - Vertaler bij de directie Vertaling van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad . - Oproep (...) Overeenkomstig het besluit van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 21 maart 2018 houden(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040365 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 oktober 2018 houdende benoeming van de Voorzitter en van drie bestuurders van BRUGEL

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/12/2018 pub. 21/02/2019 numac 2019040373 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 maart 2014 tot verlening van de vergunning aan de lokale televisie Télésambre type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040374 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het administratieve, budgettaire, financiële en boekhoudkundige beheer van het « Agence francophone pour l'éducation et la formation tout au long de la vie » afgekort « AEF-Europe »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/12/2018 pub. 21/02/2019 numac 2019200752 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de voorwaarden voor het verspreiden van elektronisch versterkt geluid in voor publiek toegankelijke inrichtingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040371 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 december 2018 wordt de heer Dominique DENIS door verhoging in graad tot directeur - categorie van de graad : administratief - kwalificatiegroep : 1 op 1 januari 2019 benoem Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 januari 2019 wordt Mevr. Gaëlle DU(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 30/01/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040375 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij, voor 2018-2019, de organisatie of de toetreding tot subsidies van gegroepeerde basisopties in het gewoon secundair onderwijs wordt toegelaten en houdende afwijking, voor 2018 - 2019, van de voorwaarde beschreven in artikel 24, § 3, van het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 15 maart 1993 tot vaststelling van de verplichtingen tot overleg tussen gelijkaardige inrichtingen in het secundair onderwijs met volledig leerplan en waarbij afwijking wordt verleend, voor 2018-2019, aan diverse normen in het secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040390 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Mandaat Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 24 januari 2019 het mandaat van Directeur Diensthoofd bij Brussel Financiën en Begroting van de heer DEHOUX Mark wordt met ingang van 1 februari 2019 voor een periode van 5 ja(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijk Regering van 24 januari 2019 het mandaat van Direct(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040379 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Anton HANSEN die woonplaats kiest bij Mr. Christiaan Lesaf Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 227.212/X-17.426. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019040426 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State, in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeentek Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Dimitri FOURNY e.a. Eenieder kan inzage nemen van(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019010897 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel Mobiliteit. - Wegverkeer Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11.05.2004, betreffende de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Numéro d'agrément de l'école de conduite Date (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019030080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de paritaire organen op datum van 4 oktober 2018 Deze lijst geeft de benaming en het administratief nummer weer van de paritaire organen 1. Paritaire organen bevoegd voor de werknemers die hoofdzakelijk handarbeid verrichten en hun werk(...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019010931 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 8 januari 2019 heeft de heer **** ****. **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de **** van **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied het ****

erratum

type erratum prom. 07/02/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gewestelijk bestemmingsplan. - Erratum type erratum prom. 17/01/2019 pub. 21/02/2019 numac 2019040411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 20° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019010925 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot het behalen van het federaal geschiktheidsattest voor kandidaat brandweermannen (basiskader) 1. Organisatie van de geschiktheidsproeven De eerste test (competentietest) voor kandidaat (M/V)-brandweermannen (basiskader - beroe(...) - Op 4 mei 2019, in de provincie Namen, Ecoles Provinciales de Sécurité Civile (EPSC)- Ecole du feu(...) type document prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019010926 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verlenging van de geldigheid van het federaal geschiktheidsattest voor het deel fysieke geschiktheidsproeven 1. Organisatie van de fysieke geschiktheidsproeven De fysieke geschiktheidsproeven voor de kandidaten (M/(...) - Op 14 juni 2019, in de provincie Namen, Ecoles Provinciales de Sécurité Civile (EPSC)- Ecole du f(...) type document prom. -- pub. 21/02/2019 numac 2019200515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen.- Benoeming van de leden van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal van 31 januari 2019, dat in werking treedt de d worden benoemd tot leden van het Paritair Subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse G(...)
^