Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/06/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019010825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/02/2019 pub. 14/02/2019 numac 2018015027 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 betreffende bij de produktie van voedingsmiddelen gebruikte extractiemiddelen type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010447 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid 18 NOVEMBER 2018. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 18 november 2018 wordt bepaald: Artikel 1. § 1. Worden bevorderd tot Ridder in de Kroonorde: de heer BELIEN Karel Maria Julia Augustina Deskun(...) RI 08/04/2016, als houder van deze nieuwe onderscheiding mevrouw DE PAEPE Marijke Hermine Andre (...) type koninklijk besluit prom. 03/02/2019 pub. 14/02/2019 numac 2019010896 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 41, § 2, en 134, § 2, van de wet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 14/02/2019 numac 2019040220 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019091302 bron federale overheidsdienst financien Hypothecaire kredieten. - Veranderlijkheid der rentevoeten. Referte-indexen. - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek De lijst der referte-indexen van de maand februari 2019 is samengesteld als volgt : Index A (sch(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200067 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, wordt aan de heer MEERSMAN William op het einde van de maand februari 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200069 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, wordt aan mevrouw DECALUWE Veronique, op haar verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Arbeidsrechtbank van type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200070 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, wordt aan de heer FERRANT Baudouin op het einde van de maand juni 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200072 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, wordt aan de heer JESPERS Marcus op het einde van de maand mei 2019, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt van wer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2019 pub. 14/02/2019 numac 2019010886 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen , wat betreft de modaliteiten van de twee eerste oproepen in 2019 type ministerieel besluit prom. 08/02/2019 pub. 14/02/2019 numac 2019010916 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2018 houdende dringende maatregelen betreffende de bestrijding van de Afrikaanse varkenspest type ministerieel besluit prom. 04/12/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019040255 bron vlaamse overheid 4 DECEMBER 2018. - Ministerieel besluit houdende vaststelling van de maatregelen en de modaliteiten tot uitvoering van het natuurinrichtingsproject Schuddebeurze en houdende ontheffing van verbodsbepalingen die gelden in het Vlaams Ecologisch Netwe DE VLAAMSE MINISTER VAN OMGEVING, NATUUR EN LANDBOUW, Gelet op het decreet van 21 oktober 1997 b(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019040270 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Waterstofvervoersleidingen Vervoersvergunning A.323-4273 Bij ministerieel besluit van 4 februari 2019 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A.323-4076 van 26 januari 2017 voor het vervoer van waterstof door middel van leidingen verleend

decreet

type decreet prom. 20/12/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019200630 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 19 maart 2009 betreffende de instandhouding van het gewestelijke openbaar wegen- en waterwegendomein

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/12/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019010709 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de huur van hulpmiddelen voor communicatie, computerbediening en omgevingsbedieningen voor personen met een snel degeneratieve aandoening

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019040278 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2018/2619 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 2 juni 2016 houdende benoeming van de leden van de afdeling gezondheidspromotie van de Bruss Het College, Gelet op het decreet van 5 juni 1997 houdende oprichting van de Brusselse Franstali(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010877 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020. - Errata In het Belgisch Staatsblad nr. 16 van 22 januar - op bladzijde 7785, Nederlandse tekst, artikel G., moeten de woorden "voor het inkomstenjaar (...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200532 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse I, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besche Mijnheer CORTENBOSCH Geert, geboren te Elsene op 17 augustus 1975, wordt erkend als deskundige bevo(...) type erkenning prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle. - Kennisgeving. - Erkenning van deskundigen bevoegd in de fysische controle van klasse II, in toepassing van artikel 73 van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de besch Mijnheer IMMESOETE Peter, geboren te Eeklo op 18 juli 1981, wordt erkend als deskundige bevoegd in (...)

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010827 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 25 januari 2019 heeft de **** **** **** de nodige machtiging ontvangen om het ambt van **** van de **** **** te Namen uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie Namen. <**** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010831 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 15 januari 2019 heeft de Mevr. **** **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de **** **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied het **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019040247 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 19 december 2018 heeft de heer **** **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek ten Oosten van **** uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair ****

erratum

type erratum prom. 21/12/2018 pub. 14/02/2019 numac 2019040260 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende de algemene Uitgavenbegroting van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie voor het begrotingsjaar 2019. - Erratum

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019040261 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 8 januari 2019 heeft de heer **** **** BEUREN de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincie West-Vla type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019040263 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 7 december 2018 heeft de heer **** **** DE **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van Malta uit te oefenen, met standplaats te **** en consulair rechtsgebied de

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010918 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, worden benoemd tot leden van de Accredi erkende huisartsen : - de heren PENNINCKX Guido en SAMYN Emmanuel, in de hoedanigheid van werken(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010919 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - College van artsen-directeurs, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, dat uitwerking heeft Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ROOTHANS Dessie, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010920 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Beheerscomité van de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt eer Bij hetzelfde besluit, wordt mevr. CASTELEIN Lisa benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend l(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200065 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 februari 2019, is mevrouw VAN LIER Amelia benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van d

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010757 bron rekenhof Aanwerving van **** adjunct-auditeurs. - **** **** **** Rekenhof organiseert een vergelijkend examen met het oog op de aanwerving van **** adjunct-auditeurs, richting financiële audit en het aanleggen van een ****(...) Bijkomende informatie Het examenreglement bevat gedetailleerde informatie over de ****(...) type aanwerving prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010876 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Directie-generaal Rekrutering en Ontwikkeling. - Vergelijkende selectie van **** **** AUDIT (niveau ****2), voor ****. - ****: ****19028 Solliciteren kan tot 25/02/2019 via ****.****.****. De gedetailleerde ****(...) Na de selectie wordt een lijst met geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Naast deze ****(...)

document

type document prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019010829 bron federale overheidsdienst justitie Bestuur van het Belgisch Staatsblad Kosten van bekendmakingen Met ingang van 1 maart 2019 worden de kosten voor bekendmaking van akten van rechtspersonen in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad als volgt vastgesteld : 1. Voor de ondernemin 234,20 EUR, exclusief btw, voor een op papier neergelegde oprichtingsakte; 189,20 EUR, exclusief(...) type document prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200682 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen overheidsopdrachten (niveau A1) voor Talent.brussels. - Selectienummer: ANB19001 Solliciteren kan tot 01/03/2019 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Economische controleurs voor het directoraat-generaal Economische Inspectie (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: AFG18259 Deze selectie(...) Er zijn 10 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. (...) type document prom. -- pub. 14/02/2019 numac 2019200685 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch Tekenaars AutoCAD (niveau B) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG18307 Deze selectie werd afgesloten op 06/02/2019. Er zijn 3 laureaten. De l(...)
^