Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 7 februari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010761 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 25 januari 2019, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030094 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking **** koninklijk besluit van 9 januari 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig **** koninklijk besluit van 9 januari 2019 is machtiging verleend aan de heer ****, ****, ****(...) type wet prom. 07/12/2016 pub. 07/02/2019 numac 2019040160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot organisatie van het beroep van en het publiek toezicht op de bedrijfsrevisoren. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2018013992 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt de heer Benjamin HEYLEN bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Ene Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2018013991 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2018 wordt mevrouw Amélie GILLET bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energ Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2018206268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 20 januari 2019: Wordt benoemd: Officier in de Leopoldsorde : De heer Jacques FIERS Ere-Raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Gent Hij zal he Hij neemt vanaf 29 mei 2016 zijn rang in de Orde in. Bij hetzelfde koninklijk besluit wordt beno(...) type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, tot wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de Vlaamse opvoedings- en huisvestingsinrichtingen" type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 november 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de syndicale premie 2018 type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206401 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende de bevordering van de duurzame tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206398 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het medisch attest voor personen die in rechtstreeks contact komen met levensmiddelen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206400 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de elektronische ecocheques in de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat in het inplanten en onderhouden van parken en tuinen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het addendum aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017 betreffende de eindejaarspremie voor de provincie Antwerpen type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206428 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 september 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, betreffende de werkgeversbijdrage aan het "Vlaams Fonds voor bestaanszekerheid voor de ondernemingen voor beschutte tewerkstelling" type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2018206453 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2018, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010489 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2585 van 20 december 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsoffici Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019010555 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2018, voorzien bij het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige tandheelkundigen type koninklijk besluit prom. 17/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019010556 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2017 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige verpleegkundigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010724 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 wordt het mandaat van de heer Luc LACAEYSE als korpschef van de lokale politie van de politiezone ERPE-MERE/LEDE voor een termijn van vijf jaar her type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010723 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing mandaat Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019 wordt het mandaat van de heer Steve PROVOST als korpschef van de lokale politie van de politiezone SINT-TRUIDEN/GINGELOM/NIEUWERKERKEN voor een ter type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 januari 2019, met ingang van 1 februari 2019 wordt aan de heer Dieter DECOCK, auditeur bij de Raad van State, op zijn verzoek eervol ontslag uit zijn ambt verleend. Hij wordt gemachtigd type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030121 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 12 december 2018, wordt de heer Christophe HERINCKX, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2, met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., M Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 25/10/2018 pub. 07/02/2019 numac 2019040123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten inzake de contactambtenaren bij Europol of Interpol en de verbindingsofficieren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019040175 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Einde aanduiding Bij koninklijk besluit van 15 januari 2019 wordt, met ingang van 1 januari 2019, een einde gesteld aan de managementfunctie -2 "Administrateur van de Patrimoniumdiensten", toegekend aan de heer VAJDA Arnau Een beroep tot nietigverklaring van voormeld besluit kan voor de afdeling bestuursrechtspraak van d(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019040157 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 23 november 2018, wordt de heer Marc JANSSEN, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A3 met de titel van adviseur, eervol ontsl De heer Marc JANSSEN mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van advis(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019040183 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 3 van de "Sectorgids voor de primaire productie" gedateerd op 15/01/2019 werd op 18/01/2019 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en t Codiplan Havenlaan 86C/202B, 1000 Brussel Tel. : 02-880 22 00 02, Fax : 02-880 22 19 E-mai(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019040215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie van de federale politie. - Vrijwillige beëindiging mandaat Bij koninklijk besluit van 17 januari 2019 wordt het mandaat van eerste hoofdcommissaris van politie P type koninklijk besluit prom. 20/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019200009 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 november 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de schoonmaak, bettreffende de koppeling van de lonen aan de afgevlakte gezondheidsindex

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010722 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Aanwijzing Bij ministerieel besluit van 28 januari 2109 wordt mevrouw Machteld AERTS aangewezen bij de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie met type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010732 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4272 Bij ministerieel besluit van 29 januari 2019 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A323-4057 van 22 december 2016 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend a Betrokken gasvervoersinstallaties: Kraainem (O. De Burburelaan) Station DN600 LP Kraainem - B(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030070 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 april 2011 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 18/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019040187 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot vaststelling van het organogram van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019200475 bron waalse overheidsdienst Sociale Actie. - Gelijke Kansen Bij ministerieel besluit van 20 november 2018 wordt mevr. Laetitia Gigot, directrice bij het Operationeel Directoraat-generaal Binnenlandse Aangelegenheden en Sociale Actie, als sanctionerend ambtenaar aangewezen type ministerieel besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019200476 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 19 december 2018 dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt de erkenning als individueel zuiveringssysteem van het zuiveringssysteem die door de vz

decreet

type decreet prom. 14/11/2018 pub. 07/02/2019 numac 2019010733 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 20 oktober 2011 betreffende de strijd tegen doping en tot wijziging van het decreet van 10 mei 2013 tot instelling van een procedure voor de erkenning van de kwaliteitsfitnesszalen type decreet prom. 24/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019040188 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de oprichting en de werking van de Permanente Overlegcommissie inzake niet-dringend ziekenvervoer

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019200303 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 10 januari 2019 werd de heer JESPERS Marcus, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrou

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2018 pub. 07/02/2019 numac 2019010466 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2018 tot vastlegging van structuuronderdelen duaal en standaardtrajecten in het secundair onderwijs, wat betreft het buitengewoon secundair onderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 23/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019010701 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 mei 2017 tot benoeming van de voorzitters, de ondervoorzitters en de secretarissen van de examencommissie voor het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid vanaf de zitting 2016-2017 en tot organisatie van de bovenvermelde examencommissie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019010790 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofstedelijke Regering houdende verlenging van het mandaat van de heer Yves LEMMENS in de hoedanigheid van Directeur-generaal

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019200474 bron waalse overheidsdienst Huisvesting Overeenkomstig een besluit van de Waalse Regering van 20 december 2018 wordt de heer Bernard Poivre aangewezen als bijzondere Regeringscommissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij « Le Logis Quaregnonnais » te Quaregnon voor type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019200513 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 tot vastlegging van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van de externe carrière van "Wallonie-Bruxelles International". type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2019 pub. 07/02/2019 numac 2019200562 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot verdeling van de leden van het Waals Parlement tussen de kieskringen

bericht

type bericht prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010728 bron interregionale verpakkingscommissie Bericht in toepassing van het artikel 13, § 1, 12° van het samenwerkingsakkoord van 4 november 2008 betreffende de preventie en het beheer van verpakkingsafval In toepassing van het artikel 13, § 1, 12° van het samenwerkingsakkoord v

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2018013265 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt de heer Axel HERMANS in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 juni 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Franse taalkader, bij de Federale Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010260 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2557 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "technieken van het grondmaterieel" de volgende benoeming plaats In de graad van majoor, kapitein-commandant P. Laurent. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010259 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2556 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "militaire en burgergenie" de volgende benoemingen plaats op 2 In de graad van majoor, kapiteins-commandanten S. De Schepper, J. Art, S. Verbeke, D. Carryn, C. Vi(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010270 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2558 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "supply chain en mobiliteit" de volgende benoemingen plaats op In de graad van majoor, kapiteins-commandanten S. Schram, L. Dachet, M. Drugda, I. Timmermans, L. D(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010271 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2559 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoemingen plaats op 26 dec In de graad van majoor, kapiteins-commandanten C. Pollet, C. Vindevoghel, S. Verberckmoes, E. Eenae(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010272 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2560 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van luchtwapensystemen" de volgende benoem In de graad van majoor vlieger, kapiteins-commandanten vliegers C. Deroubaix, K. Hendrickx, L. Peet(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010303 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2562 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volge In de graad van majoor van het vliegwezen, kapiteins-commandanten van het vliegwezen F. Dyon, H. Br(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010307 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2565 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "medische technieken" de volgende benoemingen plaats op In de graad van apotheker-majoor, apotheker-kapitein-commandant A. de Witte. In de graad van gen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010306 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2564 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "algemene steun" de volgende benoemingen plaats op 26 decembe In de graad van majoor van het vliegwezen, kapiteins-commandanten van het vliegwezen G. Bogaerts, D(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010305 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2563 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "speciale technieken" de volgende benoeming plaats op 26 decembe In de graad van majoor van het vliegwezen, kapitein-commandant van het vliegwezen P. Degezelle. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010323 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2567 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoeming In de graad van korvetkapitein, luitenanten-ter-zee eerste klasse S. Dujeux, G. Vangaever, V. Van H(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010322 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2566 van 6 december 2018, heeft in de vakrichting "medische steun" de volgende benoeming plaats op 26 decem In de graad van majoor, kapitein-commandant F. T'Sas. In de vakrichting "speciale technieke(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010324 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2568 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van het marinematerieel" de volgende benoemingen plaa In de graad van korvetkapitein, luitenant-ter-zee eerste klasse C. Deham. In de graad van korvet(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010333 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2573 van 6 december 2018: In het korps van het niet-varend personeel hebben volgende benoemingen plaats op 28 december 2018: In de graad type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010405 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2574 van 6 december 2018 : In het medisch technisch korps hebben de volgende benoemingen plaats hebben op 28 december 2018: In de g In de graad van reserve-apotheker-luitenant-kolonel, reserve-apotheker-majoor M. Hing. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010487 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2584 van 20 december 2018, wordt mijnheer José-Manuel Fieuw, op 1 oktober 2018, in vast verband benoemd in de klasse A1. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn an Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 oktober 2018, met uitzondering van het tweede lid, da(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030012 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2569 van 6 december 2018, hebben de volgende benoemingen plaats op 28 december 2018: In de graad van reserve-kolonel in In de graad van reserve-kolonel in het korps van de logistiek, reserve-luitenant-kolonel T. Van Gen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030034 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2570 van 6 december 2018: In het korps van het niet-varend personeel hebben volgende benoemingen plaats op 28 december 2 In de graad van reserve-kolonel van het vliegwezen, reserve-luitenant-kolonels van het vliegwezen G(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030087 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoeming in de hogere graad in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2579 van 6 december 2018: In het korps van de transmissietroepen heeft de volgende benoeming plaats op 28 maart 2019: In type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019030103 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2583 van 20 december 2018, wordt mijnheer Etienne Bertrand, op 15 september 2018, in vast verband benoemd in de klasse A2. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 september 2018, met uitzondering van het tweede lid,(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019040105 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2561 van 6 december 2018, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen p In de graad van majoor van het vliegwezen, kapiteins-commandanten van het vliegwezen S. Boes, O. Ho(...)

document

type document prom. -- pub. 07/02/2019 numac 2019010793 bron federale overheidsdienst justitie Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor bevordering naar de functie van attaché managementondersteuning voor het parket Brussel (selectienummer BFG19007) 1 In de loop van het eerste semester van 2019,(...) 2. Enkel de personeelsleden die vast benoemd zijn in een graad van het niveau B of C worden tot dez(...)
^