Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 januari 2019

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 03/08/2016 pub. 22/01/2019 numac 2018015054 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake spoorwegen. - Duitse vertaling type wet prom. 18/06/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010162 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake burgerlijk recht en bepalingen met het oog op de bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010310 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****...) Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019, is machtiging verleend aan de heer ****, **** Mak(...) type wet prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010340 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonen(...) Bij koninklijk besluit van 9 januari 2019, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****(...) type wet prom. 11/01/2019 pub. 22/01/2019 numac 2019010396 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende maatregelen van bestrijding van de belastingfraude en -ontwijking inzake roerende voorheffing

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014012166 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 7 september 2005, gesloten in het Paritair Comité voor het glasbedrijf, betreffende de arbeids- en loonvoorwaarden, de akkoorden voor de werkgelegenheid en de vorming en andere arbeidsmodaliteiten in de sector van de spiegelmakerij en van de fabricage van kunstramen type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014204501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2007, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de voordelen die worden toegekend door het "Sociaal Fonds voor taxiondernemingen en de diensten voor het verhuur van voertuigen met chauffeur" type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014205425 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juni 2009, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van lompen, tot wijziging en coördinatie van de statuten van het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 19/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2014205434 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 december 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het recht op tijdskrediet en loopbaanvermindering type koninklijk besluit prom. 12/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015418 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van het Opvolgingsbureau voor de tarifering bedoeld in artikel 217 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen type koninklijk besluit prom. 06/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015481 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Pro League, om een deel van de kosten van de ontwikkelingen van een toolbox met instrumenten voor begeleiding, bemiddeling en vorming rond diversiteit in sportclubs te dekken type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018032293 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke hernieuwing van de Hoge Raad voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 23/11/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018032313 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het vakantiegeld en de eindejaarstoelage toegekend aan sommige militairen type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010256 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het politiek verlof van de militairen type koninklijk besluit prom. 20/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019040038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van een lid van de Commissie voor de Aanvullende Pensioenen voor Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019040103 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst der vennootschappen op datum van 31 december 2018 die geregistreerd zijn om activiteiten uit te oefenen bedoeld in artikel 2, van het koninklijk besluit nr. 55 van 10 november 1967 tot regeling van het juridisch statuut der ondernemingen gesp Bekendmaking gedaan door de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in ui(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015508 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg van de evaluatiecriteria voor de programmatie, vermeld in artikel 2 van bijlage I bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type ministerieel besluit prom. 16/11/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015512 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de data en de locatie van het toelatingsexamen arts en het toelatingsexamen tandarts in 2019 type ministerieel besluit prom. 18/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015577 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden en de voorzitter van elke afdeling van de Raad voor de Intellectuele Eigendom type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010148 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 4 op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Luik, ter hoogte van de kilometerpaal 5.494 type ministerieel besluit prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 18A op de spoorlijn nr. 34, Luik - Hasselt, gelegen te Juprelle, ter hoogte van de kilometerpaal 17.957 type ministerieel besluit prom. 10/01/2019 pub. 22/01/2019 numac 2019010331 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Directiecomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type ministerieel besluit prom. 15/01/2019 pub. 22/01/2019 numac 2019200248 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende een tijdelijk verkeersverbod in de bossen om de verspreiding van Afrikaanse varkenspest te beperken

arrest

type arrest prom. 05/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010400 bron rijksdienst voor jaarlijkse vakantie Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2019 van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type arrest prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019200079 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 178/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6814 In zake : het beroep tot vernietiging van artikel 5 van de wet van 19 november 2017 tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de bevordering van de militairen, inges Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en F. Daoût, en de rechters T. M(...) type arrest prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019200144 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 174/2018 van 6 december 2018 Rolnummer 6711 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 2 en 7 van de wet van 25 december 2016 « houdende diverse wijzigingen van het Wetboek van strafvordering en het Straf Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters L. L(...)

decreet

type decreet prom. 20/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019200191 bron waalse overheidsdienst Decreet tot invoeging in Deel III van Boek III van het Wetboek van de plaatselijke democratie en decentralisatie van een Titel V betreffende de toelagen toegekend aan de grootsteden in het kader van hun perspectieven voor stedelijke ontwikkeling en tot wijziging van artikel D.I.4 van het Wetboek van Ruimtelijke Ontwikkeling

beschikking

type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010202 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2018 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de verdeling van de reserves van de krachtens de AKBW erkende vrije fondsen op het moment van de overname van het beheer en van de betaling van de kinderbijslag door een deelentiteit type beschikking prom. 21/12/2018 pub. 22/01/2019 numac 2019010201 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap houdende omzetting in de gezinsbijslagwetgeving van de richtlijn 2009/50/EG van de Raad van 25 mei 2009 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan, van de richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming en van de richtlijn 2016/801 van het Europees Parlement en van de Raad van 11 mei 2016 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van derdelanders met het oog op onderzoek, studie, stages, vrijwilligerswerk, scholierenuitwisseling, educatieve projecten of au-pairactiviteiten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010338 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij besluit van de **** **** **** van 23 november 2018 wordt Mevr. **** **** voor één jaar vanaf 1 december 2018 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Assistent. Bij besluit **** **** besluit van de **** **** **** van 9 januari 2019 wordt de heer **** ****(...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010370 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Overplaatsing en promotie Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 december 2018 wordt de heer MATHIEU Gaël definitief overgeplaatst door middel van vrijwillige intraregionale mobiliteit en wordt via een overgang naar het hoge Overplaatsing Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2018 wor(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010296 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv CHAUDFONTAINE LOISIRS en de bvba RAMSES, die woonpla Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2018. Deze zaken zijn ing(...) type bericht prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010372 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-19/0004: GCV StaPal/Groep VDB. - Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure Op 15 januari 2019, ontving de auditeur-generaal Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de groothandel in sanitair (...) type bericht prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010373 bron federale overheidsdienst financien Algemene Administratie voor Beleidsexpertise -en Ondersteuning. - Dienst Reglementering. - Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen. - Aanslagjaar 2020 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld in artike De tabel onder I hierna bevat de basisbedragen uit het genoemde Wetboek die volgens de voormelde co(...) type bericht prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010418 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 5, tweede lid, van het koninklijk besluit van 15 juli 1956 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling administratie van de Raad van State in geval van beroep als bedoeld bij artikel 76bis van de gemeenteki Gemeenteraadsverkiezingen te Bilzen Bij de Raad van State is beroep ingesteld door Johan Sauwens(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019200236 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Ondersteuners persoonlijke ontwikkeling, team- en organisatieontwikkeling (m/v/x). - Selectienummer: BNG18163 Deze s(...) Er is 1 laureaat. De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

erratum

type erratum prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2018206257 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Kroonorde.- Erratum In het koninklijk besluit van 27 april 2018, houdende toekenning van de Gouden Medaille de Kroonorde, wordt volgende vermelding geschrapt : " De heer DESENEPART Michel te Schaarbeek"(...)

document

type document prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019200247 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs NOE (niveau A1) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18219 Deze selectie werd afgesloten op 03/01/2019.(...) Er zijn 9 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019200249 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Technisch verantwoordelijken FOL (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: ANG18264 Deze selectie werd afgesloten op 14/01/2019. Er zijn 3 laureaten. type document prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019200262 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige E-auditors. - Data-analisten (niveau A1) voor de FOD FINANCIEN. - Selectienummer: ANG18150 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2019. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1(...) type document prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019200266 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerker inzake elektrische en elektromechanische uitrusting (niveau B) voor de SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. Selectienummer : AFW18006 Solliciteren kan tot 06/02/201(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010273 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 30 oktober 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de M. VERBIST Botho, geboren op 31.07.1984, met ingang van 15.06.2018 M. PEETERS Marit, geboren op (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010366 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 décember 2018, wordt mevrouw Wendy LEBRUN benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Bij koninklijk besluit van 28 november 2018, wordt heer Jérémie DEHOUX benoemd tot rijksambtena(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019030003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie voor begrotingscontrole, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 december 2018, dat in werking t Bij hetzelfde besluit, wordt de heer LEDENT Nicolas benoemd tot werkend lid bij genoemde Commissie,(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/01/2019 numac 2019010352 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van attachés budget (**** ****19004) 1. In de loop van het eerste semester van 2019, zal **** te **** een vergelijkende selectie voor ****(...) 2. Vereist diploma op de uiterste **** : **** **** van een basisopleiding van de 2(...)

document

type document prom. 30/10/2018 pub. 22/01/2019 numac 2018015510 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^