Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 november 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/11/2017 pub. 20/11/2018 numac 2017040880 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC Stichting, gedaan te Santo Domingo op 25 oktober 2016 (2) type wet prom. 25/10/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014697 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en van de wet van 23 november 2017 tot wijziging van de naam van de Belgische Technische Coöperatie en tot vaststelling van de opdrachten en de werking van Enabel, Belgisch Ontwikkelingsagentschap type wet prom. 23/10/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018205498 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Aanpassing van de bedragen van de heffingen vermeld in artikel 30bis/4 van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle - jaar 2019

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018013590 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de arbeiders van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018013676 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 maart 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende het aanvullend sectoraal pensioenstelsel voor de bedienden van de scheikundige nijverheid type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018013810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen die behoren tot de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018013823 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de porfiergroeven in de provincies Waals-Brabant en Henegouwen en de kwartsietgroeven in de provincie Waals-Brabant, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018013831 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor bedienden van de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014701 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014753 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014760 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan de gemeenschappelijke Ombudsman voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest en de gelijkstelling betreffende de toekenning van eervolle onderscheidingen in de nationale orden aan de personeelsleden van de gemeenschappelijke Ombudsdienst voor de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018032070 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 21 oktober 2018, wordt er met ingang van 1 oktober 2018 een einde gesteld aan de functies van de heer REYNDERS Daniel, Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voeds De heer REYNDERS Daniel, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 oktober 2018, zijn aanspraken op (...) type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018204836 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 juni 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de papier- en kartonbewerking, tot wijziging van de statuten van het fonds van bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018032154 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 21 oktober 2018 wordt er met ingang van 1 november 2018 een einde gesteld aan de functies van de heer Dirk DE GROOF, attaché bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmili De heer Dirk DE GROOF, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 november 2018, zijn aanspraken op e(...) type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018204514 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de outplacement, met uitzondering van de witzandgroeven type koninklijk besluit prom. 04/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018204832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Waals-Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg en Namen, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014747 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014749 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 14/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014750 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

decreet

type decreet prom. 08/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018205733 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en het decreet van 19 december 2002 betreffende de organisatie van de gewestelijke gasmarkt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/05/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018012536 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende uitvoering van artikel 16 van de ordonnantie van 27 juli 2017 tot opstelling van een kader voor de Brusselse ontwikkelingssamenwerking en tot vaststelling van de selectieprocedures en -wijze voor de financiering van de multilaterale samenwerking type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/11/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014748 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2013 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde in de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest omschreven handelingen en van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 januari 2017 tot vaststelling van de modaliteiten van bepaalde handelingen voorzien door de ordonnantie van 23 december 2016 betreffende de gewestbelasting op de inrichtingen van toeristisch logies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 20/11/2018 numac 2018014807 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot herziening van het gewestplan Mons-Borinage en tot aanneming van het ontwerp-plan met het oog op de opneming van een gebied van gewestelijk belang zodat de ontwikkelingen van het dierenpark Pairi Daiza op het grondgebied van de gemeente Brugelette mogelijk worden gemaakt

bericht

type bericht prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018205642 bron federale overheidsdienst financien OFFICIELE BERICHTEN PRIJSCOURANT OPGEMAAKT DOOR DE ALGEMENE ADMINISTRATIE VAN DE PATRIMONIUMDOCUMENTATIE, OVEREENKOMSTIG DE KONINKLIJKE BESLUITEN VAN 16 DECEMBER 1926 EN 31 MAART 1936, OM DE WAARDE VAST TE STELLEN DER OPENBARE EFFECTEN, AANDE DE PRIJSCOURANT WORDT MAANDELIJKS GEPUBLICEERD; HIJ WORDT OPGEMAAKT VOLGENS DE KOERSEN DIE WERDEN T(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018014856 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Oproep tot kandidaatstelling voor het mandaat van directeur-generaal van de algemene directie van de gerechtelijke politie van de federale politie . - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 265 van 13 november 2018 (Ed. 1), akte nr.(...) type erratum prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018205767 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige ergotherapeuten (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG18248. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 29 oktober 2018. De uiterste inschrijving(...) Solliciteren kan tot 15/11/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhou(...)

document

type document prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018205796 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Managementondersteuners (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18137 Deze selectie werd afgesloten op 06/11/2018. Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018205797 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Statistici (niveau A1) voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18146 Deze selectie werd afgesloten op 09/11/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig.(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018032237 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken. - Inrichting van een vergelijkende selectie voor werving van data analisten voor de gemeenschappelijke **** van het college van hoven en rechtbanken en de gemeenschappelijke **** van het openbaar ministerie 1. In de loop van het eerste trimester 2019, zal **** te **** een vergelijkende selectie voor ****(...)

document

type document prom. -- pub. 20/11/2018 numac 2018205625 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen. - Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Bij besluit van de Directeur-generaal van 5 november 2018, dat in werking treedt de dag waarop h worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid :(...)
^