Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 18 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018031961 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking **** koninklijk besluit van 27 september 2018 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, **** **** koninklijk besluit van 27 september 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018040719 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Nationale projectoproep 2019 voor opvang 1. INLEIDING Het federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers is een instelling van openbaar nut onder de voogdij van de Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Fedasil is verantwo(...) 2. ALGEMEEN KADER Krachtens art. 62 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van asi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018013230 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Pensionering Bij koninklijk besluit van 27 juni 2018 wordt aan de heer Raoul VAN GAEVER, attaché bij de Algemene Directie Economische Inspectie, met ingang van 1 november 2018, eervol ontslag uit zijn functies verleen De heer VAN GAEVER wordt ertoe gemachtigd de titel van attaché eershalve te voeren. Overeenkomst(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018013854 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2415 van 12 september 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat zij in de categorie van de beroepsofficieren Zij gaat op deze datum, met haar graad en haar anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018013855 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Overgang van het kader van de beroepsofficieren naar het kader van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2416 van 12 september 2018, wordt het ontslag uit het ambt dat hij in de categorie van de beroepsofficieren Hij gaat op deze datum, met zijn graad en zijn anciënniteit, over naar de categorie van de reserveo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018013860 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Aanstelling van een hoofdofficier **** koninklijk besluit ****. 2419 van 12 september 2018: Wordt de luitenant-kolonel **** S. ****, op 1 december 2018, voor de duur van de opdracht, aangesteld in de graad van **** type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018013889 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2018, wordt de heer Robby VANLAER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Ene Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014080 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Nationale Orden. - Ingetrokken bepalingen Bij koninklijk besluit ****. 2412 van 12 september 2018: Worden benoemd tot Commandeur in de Orde van **** **** op datum van 21 juli 2018: LANDMACHT **** luitenant-kolonel militair administrateur **** ****. luitenant-kolonels: Bourgeois ****., **** (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014098 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Eervolle onderscheidingen Toekenning van het Militair Ereteken Bij koninklijk besluit ****. 2414 van 12 **** 2018: Het Militair Ereteken van 1**** klasse voor **** wordt verleend aan de volgende militair op **** LANDMACHT reserve eerste sergeant-majoor **** ****. Het Militair Ereteken van 1**** klasse voor(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014274 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 5 september 2018, wordt de heer Stefan HOUSEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Ene Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014324 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende de overdracht bij wege van ambtshalve mobiliteit van sommige personeelsleden van de Federale overheidsdienst Justitie naar de Federale overheidsdienst Beleid en Ondersteuning type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014337 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2017 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014336 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van de subsidie 2016 aan ethische comités en tot toepassing van artikel 30 van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014349 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanpassing aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang van de regelgeving betreffende het vervoer via de weg van ontplofbare stoffen type koninklijk besluit prom. 18/09/2016 pub. 18/10/2018 numac 2018031952 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit houdende de preventie en de bestrijding van de hondsdolheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 11/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018032023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de registratie van de dienstenverleners aan vennootschappen type koninklijk besluit prom. 07/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040435 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en werking van de Commissie voor de Pleziervaart type koninklijk besluit prom. 27/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040710 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 33, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 18/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040723 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2018 aan WWF-Belgium voor het beheer en de ontwikkeling van het EU-TWIX project

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 11/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031998 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vervanging van een effectief lid van de raad van bestuur van het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg type ministerieel besluit prom. 13/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040726 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 22/02/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018205256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 10 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 15/02/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018205255 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018205257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02, 03 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 23/03/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018205258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 18 en programma 02 van organisatieafdeling 33 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2018

beschikking

type beschikking prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot invoering van de gelijkekansentest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014257 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 29 maart 2013 tot bepaling van de nadere regels inzake het planologisch attest, wat betreft het planologisch attest voor historisch gegroeide tuincentra

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018014289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van artikel 6, tweede lid, van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 juli 2017 tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) ("Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur") in de Hogescholen en het hoger onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040727 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2017 tot aanstelling van de leden van de werkgroepen belast met de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/09/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040733 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2014 tot benoeming van de leden van de raad van bestuur en de ondervoorzitters van de ARES type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2016 tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Overlegcomité opgericht tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van het onderwijs en van de gesubsidieerde PMS-Centra erkend door de Regering type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 03/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018040731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014 tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2de afdeling en van het Onderhandelingscomité voor de personeelsstatuten van het gesubsidieerd vrij onderwijs

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018205334 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Comité voor de handel in voedingswaren Bij besluit van de Directeur-generaal van 2 oktober 2018, dat in werking treedt op 4 wordt de heer Vinnie MAES, te Gent, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie, tot plaats(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014338 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De gemeente Itter heeft de nietigverklaring gevorderd van Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 226.151/XIII-8474. Voor de Hoofdgriffier : C. (...) type bericht prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014340 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De Orde van Advocaten van de balie van Hoei heeft de nieti Dat besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 1 augustus 2018. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014342 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap DOMAINE DU HAUT CORTIL c.s. heeft Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 226.138/XIII-8470. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014341 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht. - Consumentenkrediet - Maximale jaarlijkse kostenpercentages . - Koninklijk besluit van 14 september 2016 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van kredietovereenkomsten onderworpen aan boek(...) De maximale JKP's die van toepassing zijn sinds 1 juni 2016 wijzigen niet op 1 december 2018 na de (...) type bericht prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018032014 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Wim SCHALENBOURG heeft op 1 oktober 2018 de nietigverklari Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018205357 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Sociale Zekerheid: Coördinatoren dienst Documentenbeheer (m/v/x). - Selectienummer: BNG18114 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd af(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018205360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie: Attachés projectdeelname (m/v/x). - Selectienummer: BFG18065 Er zijn 8 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 3/10/2018 (d(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig. type lijst prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018205361 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Justitie : Attachés projectdeelname (m/v/x). - Selectienummer: BNG18071 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 3/10/2(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014265 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging Vredegerecht Sint-Joost-ten-Node Het vredegerecht van Sint-Joost-ten-Node is sinds 19/06/2018 verhuisd naar de Sterrenkundenlaan 30, te 1210 Brussel.

document

type document prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018205200 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige medewerkers inzake landbouw (niveau B), voor SPW en sommige openbare instellingen van het Waalse Gewest. - Selectienummer : AFW18010 Solliciteren kan tot 5/11/2018 via www.selor.be De gedetaillee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018013192 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt Mevr. Sofie VANDENBEMPT, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 januari 2018, in de titel van attaché in de klasse A2 op het Nederlandstalig taalkader, Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014276 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 7 augustus 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw De Thaye Erina wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 augustus 2018, in de betrek Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014275 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 26 juni 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, Dhr. Nguyen Ngoc Jérémy wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 juni 2018, in de betrekking v Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014278 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 20 september 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Pirotte Evelyne wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 september 2018, in de be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoemingen prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014277 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Personeel. - Benoeming Bij ministeriëel besluit van 20 september 2018, bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten, mevrouw Bruneel Sophie wordt in vast dienstverband benoemd met ingang van 1 september 2018, in de bet Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018014316 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers **** op de politionele informatie Vacante betrekkingen In de loop van de maand december 2018 zal het **** overgaan tot de aanwerving van 2 statutaire ambtenaren binnen haar administratie : **** **** **** **** Directie-assistent (code 2018- ****/2/****) **** aanwerving geschiedt door middel van een vergelijken(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018032008 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 27 september 2018, bladzijde 74183, akte nr. 2018/13884, regel 4, lezen: « van griffiers en secretarissen - niveau B voor de Rechterlijke Orde (ANG18095)(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 18/10/2018 numac 2018032009 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 28 september 2018, bladzijde 74183, akte nr. 2018/13884, regel 4, lezen: « griffiers en secretarissen - niveau B voor de Rechterlijke Orde (ANG18081). » (...)
^