Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 oktober 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013873 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, wat betreft het elektronisch vergaderen type wet prom. 19/04/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013963 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013965 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 13/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014018 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende wijziging van de wet van 11 december 1998 tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen, veiligheidsattesten en veiligheidsadviezen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013561 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2006 houdende de regeling van het uniform van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014014 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de publicatie van een informatienota bij een aanbieding aan het publiek of een toelating tot de verhandeling op een MTF en houdende diverse financiële bepalingen type koninklijk besluit prom. 18/09/2017 pub. 05/10/2018 numac 2018014077 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van boviene virale diarree. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014140 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 03/10/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2018 houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2017-2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014150 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 16 september 2018, uitwerking hebbend met ingang van 31 juli 2018 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Therssen G., secretaris bij het arbeidsauditoraat Gent, gerechtelijk arrondi Betrokkene mag haar aanspraak op definitief vroegtijdig pensioen laten gelden; Bij ministeri(...) type koninklijk besluit prom. 02/10/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018031931 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205091 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksdienst voor Sociale Zekerheid. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 17 augustus 2018, de Nederlandse "Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt, met ingang van 1 september 2018, de toekennin(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205093 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, is de heer Carens L., vrederechter van het kanton Westerlo, gemachtigd om zijn ambt te blijven uitoefenen na de leeftijd van zevenenzestig jaar te hebben bereikt, voor een termijn van é Deze machtiging kan worden hernieuwd. Bij koninklijk besluit van 15 juli 2018, is het verlof(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205098 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 7 juli 2017, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegging van zijn opvolger, is aan de heer Derdin R., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Mol. Het is hem v Bij koninklijk besluit van 9 september 2018, dat in werking treedt op de datum van de eedaflegg(...) type koninklijk besluit prom. 23/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018205115 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de mandaten van de voorzitter, de ondervoorzitter en van leden en benoeming van leden van het Beheerscomité van de dienst "Fonds voor de Medische Ongevallen" van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juni 2006 inzake de basisuitrusting en de algemene functieuitrusting van de leden van het operationeel kader van de geintegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus type ministerieel besluit prom. 24/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot bepaling van de modelformulieren voor de oprichting van de balans van afgewerkte olieproducten type ministerieel besluit prom. 28/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014155 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 30/08/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018031912 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de formule, vermeld in artikel 9/13, eerste lid van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 2018 tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden type ministerieel besluit prom. 25/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018040699 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheid inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten type ministerieel besluit prom. 19/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204969 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 september 2015 tot uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018204963 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidsrechtbank van Henegouwen Bij beschikking van 13 september 2018 werd de heer DELEPIERE Alain, rechter in sociale zaken als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Henegouwen door Mevrouw de Voorzitter van deze rechtbank type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018204964 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Bij beschikking van 18 september 2018 werd de heer MONNIER Guy, rechter in sociale zaken als werknemer-bediende bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel door Mevrouw de Voorzi

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205094 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 13 september 2018, werd de heer Deliége A., ere-plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, v Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel Bij beschikking van 12 september 2018, werd de heer (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/06/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018013345 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 juni 2018 tot goedkeuring van de vervreemding ten algemenen nutte van de terreinen gelegen 10-12 strostraat te Brussel

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 07/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014013 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende maatregelen ter ondersteuning van het basisonderwijs en houdende wijziging van diverse besluiten betreffende personeelsformatie, scholengemeenschappen en salarisschalen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/09/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018014127 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de ambtenaren van de diensten van de Regering die belast zijn met de uitoefening van de bevoegdheden van preventieverantwoordelijke, in uitvoering van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 05/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018040697 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1007 van het college van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de erkenningsvoorwaarden alsook de procedure voor de toekenning, de opschorting en de intrekking van de erkenning van de opleidingsondernemingen voor de richting bedrijfsleider binnen de permanente vorming voor de middenstand en de kleine en middelgrote ondernemingen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204968 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 10 september 2015 betreffende steun voor ontwikkeling en investering in de landbouwsector

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014167 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Anne WELLENS, Sara COPPENS, Dries COPPENS en Layla COPPENS Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014134 bron federale overheidsdienst financien Lijst van de fondsen neergelegd na sluiting van een faillissement voor de periode 2017-2018 Koninklijk besluit van 25 mei 1999 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld type lijst prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205067 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0446.177.729 LE BLE D'OR Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0851.519(...) type lijst prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205066 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0427.839.977 DAEMS LUC intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 18/09/(...) type lijst prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205124 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Budget Officer (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten. - Selectienummer : ANG18195 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetail(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205143 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie. - Financieel deskundigen (m/v/x) (BFG18064) Er zijn 2 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 2/10/2018 (datum (...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig. type lijst prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205144 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de FOD Justitie. - Financieel deskundigen (m/v/x) (BNG18067) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 2/10/2018 (datu(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018013641 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 september 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle type vergunning prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018031851 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 27 september 2018 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de vereniging zonder winstoogmerk « The World Wide Fund for Nature - Belgium » te Bruss

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018013981 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 24 augustus 2018 heeft de heer **** **** **** **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van **** van het **** van **** te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014079 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 23 september 2018 heeft **** **** de **** de **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek van Malta te **** uit te oefenen, met als consulair ressort de provincies **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014084 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse consulaten in België Op 11 september 2018 heeft de heer **** **** de nodige exequatur ontvangen om het ambt van **** van de Republiek Malta, met standplaats ****, uit te oefenen, en als consulair ressort de provincie **** type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014086 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 12 september 2018 heeft de heer **** VAN **** de nodige volmacht ontvangen om het ambt van ****-generaal van de **** ****, met standplaats te ****, uit te oefenen, met als consulair ****

registratie

type registratie prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014136 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als vervoerder van afgedankte voertuigen Bij de beslissing van 01/06/2017 van de leidende ambtenaren van Leefmilieu Brussel, werd DERICHEBOURG BELGIUM N.V. geregistreerd als vervoerder van afgedankte v(...) De registratie draagt het nummer : ENR/VHU-T/001557554 (...)

programmadecreet

type programmadecreet prom. 17/07/2018 pub. 05/10/2018 numac 2018204997 bron waalse overheidsdienst Programmadecreet houdende verschillende maatregelen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet

document

type document prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205052 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Cyber Security Experten (niveau A2), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18154 Solliciteren kan tot 29/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205095 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige juristen in economische reglementering (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18235 Solliciteren kan tot 19/10/2018 via www.selor.be De gedetaill(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205097 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve deskundigen aankoopplanners (niveau B), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : MNG18083 Solliciteren kan tot 22/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functie(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205123 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Ingenieurs (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG18230 Solliciteren kan tot 22/10/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205121 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Bachelors (niveau B), voor de Openbare Instellingen voor Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18208. - ERRATUM Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 7 september 2018. (...) Solliciteren kan tot 19/10/2018 via www.selor.be (...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018013307 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 wordt de heer Hannes EECHAUTE, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 maart 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bi Overeenkomstig de gecoôrdineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor administratieve controle. - Personeel. - Benoeming van een technisch deskundige Bij koninklijk besluit van 19 september 2018 wordt de heer BREUER Nicolas, met ingang van 1 ap Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018014115 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Deskundigen financieel beheer en gerechtskosten bij de dienst gerechtskosten van het directoraat-generaal rechterlijke organisatie - FOD Justitie te Brussel: 5 (Nederlandstalig) Voor bovenv(...) Voor de ambten en de functies binnen de rechterlijke orde, moeten de betrokkenen een gedrag hebben (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 05/10/2018 numac 2018205059 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking. - Oproep tot kandidaten magistraat voor een mandaat van lid van het wetenschappelijk comité van het Instituut voor gerechtelijke opleiding Het wetenschappelijk comité is een orgaan van het Instituut voor De opdracht van het wetenschappelijk comité bestaat erin om, op verzoek van de directie en de raad (...)
^