Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 september 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/05/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 3 juli 2005 betreffende de rechten van vrijwilligers. - Duitse vertaling type wet prom. 09/12/2015 pub. 13/09/2018 numac 2018013626 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Turkije, gedaan te Ankara op 11 april 2014 (2)(3) type wet prom. 30/03/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 januari 1997 betreffende het pensioenstelsel der zelfstandigen met toepassing van de artikelen 15 en 27 van de wet van 26 juli 1996 tot modernisering van de sociale zekerheid en tot vrijwaring van de leefbaarheid van de wettelijke pensioenstelsels en van artikel 3, § 1, 4° van de wet van 26 juli 1996 strekkende tot realisatie van de budgettaire voorwaarden tot deelname van België aan de Europese en Monetaire Unie voor wat betreft de minimumovergangsuitkering. - Duitse vertaling type wet prom. 25/12/2017 pub. 13/09/2018 numac 2018040655 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen III

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018012576 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het ervaringsbarema type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018012597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar en 59 jaar voor werknemers met een lange loopbaan in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013326 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 maart 2018, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op de leeftijd van 58 jaar en 59 jaar voor werknemers die gewerkt hebben in een regeling van nachtarbeid of een zwaar beroep hebben uitgeoefend in de witzandexploitaties type koninklijk besluit prom. 26/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013594 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 november 2013 betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013607 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw ICare ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013606 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw CAD Limburg ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013608 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de vzw Fédito Wallonne ter ondersteuning van een pilootproject "drughulpverleningsprogramma voor personen in detentie" type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013683 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de ivzw openPEPPOL voor het begrotingsjaar 2018 type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031757 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 29 juni 2018 zijn benoemd of bevorderd : LEOPOLDSORDE COMMANDEUR De heer Marc ROELANDS adviseur met ingang van 8 april 2017 RIDDER De heer David BAERVOETS attaché met ingang van De heer Cosimo CAPIERRI attaché met ingang van 8 april 2012 De heer Werner CHRISTIAENS adm(...) type koninklijk besluit prom. 19/07/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018031817 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toepassing van artikel 124, 1° van de wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen teneinde een kader te scheppen voor de diagnostische oriëntatietests voor het humaan immuundeficiëntievirus HIV type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031852 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Federaal Planbureau. - Personeel PENSIONERING Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 wordt aan de heer Michel ENGLERT, adviseur bij het Plan, Verantwoordelijke van de Algemene Directie bij het Federaal Planbureau met ingang van 1 a(...) De heer Michel ENGLERT wordt ertoe gemachtigd de titel van zijn graad eershalve te voeren. H(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018040316 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het opleidingsCV type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018040363 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het gewaarborgd minimumloon voor de provincies Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018202924 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018202932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de toepassing van het nationale akkoord 2017-2018 voor de provincies Luik en Luxemburg type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstelling en de opleiding van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203040 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de definitieve overgang van ploegenwerk naar dagwerk type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203058 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het garagebedrijf, betreffende de vorming en de opleiding type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203059 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203321 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de buitengewone bijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende de invoering van een eindejaarspremie in de regio Mons-Borinage type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203462 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, tot vervanging van het pensioenreglement van het sociaal sectorplan type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot toepassing van het nationaal akkoord 2017-2018 in de bekken van Charleroi, de regio Mons-Borinage en de provincie Namen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203553 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van metalen, betreffende de vorming en opleiding en de ingroeibanen type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203634 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, betreffende het werkbaar werk en de loopbaanwijzigingen type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204112 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de wijziging van de statuten van het "Sociaal Fonds voor de bedienden metaal - Fonds voor bestaanszekerheid" - Bijdrage VIBAM type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204118 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 februari 2018, gesloten in het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw, tot wijziging van de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 02/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018204119 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de vorming en de opleiding

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/08/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013587 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 december 2013 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het statuut van de militairen type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018013599 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 maart 2009 houdende delegatie van bepaalde bevoegdheden van de minister die bevoegd is voor de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en tot opheffing van het ministerieel besluit van 17 mei 1995 houdende delegatie van bevoegdheid van de minister inzake de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. - **** vertaling type ministerieel besluit prom. 06/07/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018031788 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de bijzondere boekhoudkundige richtlijnen voor voorzieningen voor personen met een handicap type ministerieel besluit prom. 04/09/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018031873 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2018-2028 type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031894 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten Ontslag en benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 7 september 2018 dat in werking treedt op de dag van deze bekendmaking: - wordt aanvaard het ontslag aangeboden door de he - wordt benoemd binnen de Prijzencommissie voor de Farmaceutische Specialiteiten: de heer Jonathan (...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018204378 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 112/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6914 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 632bis van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de familierechtbank van de Rechtbank van eerste aanleg Namen, afdeling Na Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018204377 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 111/2018 van 19 juli 2018 Rolnummer 6894 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 46 en 47 van het koninklijk besluit van 22 juli 1977 tot bescherming van kweekproducten, gesteld door de Franstalige Het Grondwettelijk Hof, beperkte kamer, samengesteld uit voorzitter J. Spreutels en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 25/06/2018 pub. 13/09/2018 numac 2018203805 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord van 31 juli 2017 tussen de Vlaamse Gemeenschap, het Waalse Gewest, de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de Algemene kinderbijslagwet en de wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 1965 betreffende de kinderbijslag voor bepaalde categorieën van het door de staat bezoldigd personeel alsmede voor de personeelsleden van het operationeel kader en van het administratief en logistiek kader van de korpsen van de lokale politie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031739 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 28 juni 2018, wordt beschermd als monument de voormalige schuilkelder van de passieve luchtbescherming gelegen onder het Vossenplein te Brussel ter hoogte van Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031737 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bescherming van het erfgoed Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 juni 2018, wordt ingesteld de procedure tot bescherming als geheel van de voorgevels met inbegrip van de luifels van de gebouwen gelegen Jamarlaan 1a en 1b De goederen zijn gekend ten kadaster van Sint-Gillis, 2 de afdeling, sectie A, percelen 3(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013687 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw Federatie van Cafés van België c.s. heeft de nietigverklaring en de schorsing van de tenuitv(...) type bericht prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013690 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De naamloze vennootschap LIXON vordert de nietigverklaring Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A 224.887/XIII-8315. Voor de Hoofdgriffier, Cécil(...) type bericht prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013688 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De Orde van Franstalige en Duitstalige balies c.s. heeft de schorsing van de tenuitvoerlegging en d(...) type bericht prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031866 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Jimmy GROENEWEG heeft op 22 augustus 2018 de nietigverklar Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 19 juli 2018. Deze zaak is ingeschre(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018204644 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Procurement officer (niveau A2) voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectie-nummer : AFG18139 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018204645 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Procurement officer (niveau A2) voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectie-nummer : ANG18194 Solliciteren kan tot 24/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...) type lijst prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018204664 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs. - Arbeidsgeneesheren (niveau A3) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer: ANG18206 Solliciteren kan tot 27/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031457 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee type vergunning prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018040349 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verlee

document

type document prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013697 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Penitentiaire Bewakingsassistenten (m/v/x) (niveau C) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: AFG18214 Solliciteren kan tot 27/09/2018 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031889 bron federale overheidsdienst justitie Oproep tot kandidaturen voor de uitbating van transitiehuizen . - Erratum Op 30 juli 2018 werd een oproep tot kandidaturen gepubliceerd, blz. 60074, voor de uitbating van transitiehuizen (piloo(...) De termijn voor het indienen van de kandidaturen wordt verlengd tot 31 oktober 2018, uiterlijk om 1(...)

document

type document prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018204660 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Adviseurs Windows Systems Expert (niveau A3) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG18122 Deze selectie werd afgesloten op 31/08/2018. Er(...) De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013529 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 12 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, worden de hiernavolgende ambtenaren benoemd tot ICT deskundige. Deze ambtenaren worden aangewezen in een betrekking bij de Staf Naam Standplaats Nom Résidence (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013647 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Bart S.J.M. ADAMS, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013648 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Philip GYSEN, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013650 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt mevrouw Kristel G.B. VAN DEN BROECK, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissin type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013649 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Vincent L.J. VANDENBERGHE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013651 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt mevrouw Anne M. FESTJENS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013652 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Jurgen K.L. BEECKMAN, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013655 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 juli 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 augustus 2018, wordt de heer Arnaud GAILLY, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013653 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt de heer Abdessamad CHENOUILI, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013654 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 juni 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 juli 2018, wordt mevrouw Tina E.P. KUYPERS, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A3 - adviseur. Bij beslissing van de Voorz type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031823 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en verordeningen van België. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018 is de heer Julien Maquet benoemd tot lid van de Koninklijke Commissie voor de uitgave der oude wetten en veror

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031827 bron gewestelijke ontwikkelingsmaatschappij voor het brusselse hoofdstedelijk gewest Personeel. - Benoeming Niveau A Bij beslissing van de raad van bestuur van 18 juli 2018 wordt mevrouw Greet VERBEIREN met ingang van 1 juli 2018 vast benoemd via werving in de graad van attaché in het Nederlandse taalkader (...) Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde beslissing met individuele strekking kan bij de af(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018031850 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 september 2018 wordt de heer Jasper PILLEN, met ingang van 1 augustus 2018 tot rijksambtenaar benoemd, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, in de klasse A1 met de titel Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018040407 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Benoeming Bij koninklijk besluit van 22 juni 2018 wordt de heer Joris VERHOEVEN, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 april 2018, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federale Overheidsdiens type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018204013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 17 augustus 2018, is de heer LEMBERECHTS Filip benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/09/2018 numac 2018013729 bron instituut voor gerechtelijke opleiding Aanwerving van een administratief assistent voor de dienst opleiding Het Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een administratief assistent voor de dienst opleiding van de **** **** (****/(...) De geselecteerde kandidaat zal aangeworven worden ofwel op basis van een terbeschikkingstelling in (...)
^