Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 27 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/11/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018013281 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, met betrekking tot de opeisbaarheid van de belasting, de met diensten gelijk-gestelde handelingen, de regeling van actieve veredeling bij invoer en de vrijstelling van de belasting voor de levering van schepen voor de vaart op volle zee. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018013389 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Oproep tot kandidaatstelling als lid van het Wetenschappelijk Comité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen De Minister van Landbouw, Artikel 8 van de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het F Dit Comité dient verplicht voor advies te worden geraadpleegd over alle wetsontwerpen en alle ontwe(...) type wet prom. 04/05/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Uitvoeringsafspraak tussen het Koninkrijk België, het Groothertogdom Luxemburg en het Koninkrijk der Nederlanden betreffende de samenwerking, begeleiding en ondersteuning bij repatriëringsmaatregelen over het grondgebied van de Benelux-landen, gedaan te Brussel op 16 juni 2016 (2) type wet prom. 31/07/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018031694 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten, met het oog op de tenuitvoerlegging van Verordening nr. 596/2014 betreffende marktmisbruik en de omzetting van Richtlijn 2014/57/EU betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik en Uitvoeringsrichtlijn (EU) 2015/2392 met betrekking tot de melding van inbreuken, en houdende diverse bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018204312 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Bijzondere wet tot wijziging van artikel 6 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen wat de verkiezingsuitgaven voor de lokale verkiezingen betreft

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/06/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013208 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2018-2019 type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013262 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot erkenning van het "Laboratorium CABIDEX, bvba" als laboratorium volgens ISO - 17025 norm voor bloedanalyses in het kader van drugsopsporing in het wegverkeer type koninklijk besluit prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018013392 bron federale overheidsdienst justitie Katholieke eredienst. - Assenede. - Omvorming van een plaats van kerkbedienaar in een plaats van onderpastoor Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, in artikel 1, wordt de plaats van kerkbedienaar ten laste van de Schatkist bij de parochie van Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 19 juni 2018. (...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013404 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 10, § 1, tweede lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type koninklijk besluit prom. 06/06/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031728 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de administratieve sanctieprocedure bedoeld in de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031746 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2002 betreffende de instelling van mechanismen voor de bevordering van elektriciteit opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018203846 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit betreffende elementen van een nucleaire installatie bestemd voor de industriële productie van elektriciteit die dienen voor de transmissie van elektriciteit en onderworpen zijn aan de controle van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/08/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018

arrest

type arrest prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018203575 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 21/2018 van 22 februari 2018 Rolnummer 6543 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 848 tot 850 van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door de Correctionele Rechtbank Luik, afdeling Luik. Het Grond samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul,(...)

decreet

type decreet prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031743 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van het Onroerenderfgoeddecreet van 12 juli 2013 naar aanleiding van de ex-post evaluatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013343 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van een premie aan sommige leden van het personeel van de niveaus 1, 2+ en 2 van de Algemene directie van de Infrastructuren van het Ministerie van de Franse Gemeenschap die de verantwoordelijkheden van leidend ambtenaar van opdrachten voor werken uitoefenen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031733 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van het decreet van 18 mei 2018 betreffende de optimalisatie van het beheer van de financiële activa van de Vlaamse overheidsentiteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031748 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering en tot bepaling van de berekeningswijze van de waarborgregeling ter uitvoering van het decreet van 21 maart 2014 betreffende maatregelen voor leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031756 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 juli 1990 tot vastlegging van het pakket "uren-leraar" in het voltijds secundair onderwijs, wat de uren-leraar van het eerste leerjaar A en B betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018031783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de lijst van educatieve masteropleidingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040619 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de stemgerechtigde leden van de Raad voor de bevordering van burgerzin en interculturaliteit. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040622 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "herwaardeerder" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040621 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "technicus bewerkingssystemen" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040623 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "hotelreceptionist" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018040620 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het referentiesysteem voor de bekrachtiging van het bekwaamheidsbewijs van "industrieel elektrotechnisch installateur" in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding

bericht

type bericht prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018013387 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bericht betreffende de oproep tot voorstellen in het kader van het Energietransitiefonds De oprichting van het Energietransitiefonds is een maatregel van de Federale overheid die tot doel heeft onderzoek en ontwikkeling op het vlak van energie t Krachtens artikel 3, paragraaf 1, van het koninklijk besluit van 9 mei 2017 tot vaststelling van de(...) type bericht prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018013423 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Franstalige benoemings- en aanwijzingscommissie. - Examen inzake beroepsbekwaamheid. - Wijziging datum van het schriftelijke deel Wegens de autoloze zondag van 16 september 2018 in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft de Franstali De ingeschreven kandidaten zullen per e-mail en gewone brief worden verwittigd. type bericht prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204360 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attaché economisch advies macro-economie (niveau A2), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18052 Deze selectie werd afgesloten op 3/08/2018. Er zijn 3 laureaten. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204373 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen Experten in het domein van de burgerlijke aansprakelijkheid en schadevergoeding (niveau A2) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG18205 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. De lijst van geslaag(...)

erratum

type erratum prom. 18/07/2018 pub. 27/08/2018 numac 2018013402 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtakte en van verbeteringsakte voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie. - Erratum type erratum prom. 21/12/2017 pub. 27/08/2018 numac 2018040528 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de invoering van een beveiligingsperiode en tot wijziging van de wet van 20 juli 1990 betreffende de voorlopige hechtenis voor wat de onmiddellijke aanhouding betreft. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204180 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders Kwaliteit (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en vervoer (BELIRIS). - Selectienummer : ANG18149 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschr(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204258 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Economisten (niveau A1) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG18179 Solliciteren kan tot 16/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204257 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dossierbeheerders (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer : ANG18180 Solliciteren kan tot 16/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204306 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige consultants R & S (niveau A), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18116 Deze selectie werd afgesloten op 9/08/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204314 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Inspecteurs (niveau C), voor Economische Inspectie en de Gewestelijke Werkgelegenheidsinspectie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18021 Solliciteren kan tot 27/09/201(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204381 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Digitale Transformatie voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA). - Selectienummer : ANG18720. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 20/08/2018(...) Solliciteren kan tot en met 17/09/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...) type erratum prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204380 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Secretariaat voor personeels- en loonadministratie PersoPoint voor de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning (BOSA). - Selectienummer : ANG18719. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in(...) Solliciteren kan tot en met 17/09/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deeln(...)

document

type document prom. -- pub. 27/08/2018 numac 2018204391 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige vertalers / dossierbeheerders (niveau A1) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : AFG18001 Deze selectie werd afgesloten op 22/08/2018. Er zijn geen laureaten.(...)
^