Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018011854 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de vaststelling van de arbeids- en beloningsvoorwaarden voor de ondernemingen in de bedrijfstak van de tandprothesen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018012811 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 april 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, betreffende de erkenning van de anciënniteit in de diensten die worden gesubsidieerd door de Duitstalige Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018012810 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 december 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het drukkerij-, grafische kunst- en dagbladbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 mei 1980 tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018013126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 30 maart 2018, wordt de heer DE RAEDT, Lieven, A1, geboren op 1 november 1982, bevorderd met ingang van 1 april 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Attaché A2, op het Nederlandse taalkader, bij d type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018013125 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 24 juni 2018, wordt mevrouw CHARLIER Vinciane, A1, geboren op 19 april 1978, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Attaché A2, op het Franse taalkader, bij de Federa type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018013127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 24 juni 2018, wordt mevrouw GRIBOMONT, Cindy, A1, geboren op 21 januari 1978, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Attaché A2, op het Franse taalkader, bij de Feder type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018013130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij Koninklijk besluit van 24 juni 2018, wordt de heer ROGE, Benoît, A1, geboren op 12 maart 1985, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Attaché A2, op het Franse taalkader, bij de Federale Ov type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018013131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 juni 2018, wordt mevrouw VANDENBERGHE, Heleen, A1, geboren op 16 december 1983, bevorderd met ingang van 1 juli 2018 door verhoging naar de hogere klasse, tot Attaché A2, op het Nederlandse taalkader, bi type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018013186 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - **** **** koninklijk besluit ****. 2351 van 12 juli 2018, wordt de majoor ****. **** op pensioen gesteld op 1 maart 2019. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018031745 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 10 december 2017, wordt aan de heer Pierre SOHIER, rijksambtenaar in de klasse A2 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, ontslag uit zijn functie verleend m Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt aan de heer Thierry PEETERS, rijksambtenaar i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018040600 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Pensioen Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018 wordt er met ingang van 1 september 2018 een einde gesteld aan de functie van de heer Patrick NAULAERS, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning. De heer Patrick NAULAER type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018202172 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018202338 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, betreffende de uitvoering van het interprofessioneel akkoord voor de jaren 2017-2018 en andere maatregelen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018202397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot vaststelling van een sectorale regeling van de maaltijdcheques in de inrichtingen voor tandprothesen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018203248 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een eindejaarstoelage in de inrichtingen voor tandprothesen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/06/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018013353 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2016 houdende uitvoering van het decreet van 10 juni 2016 tot regeling van bepaalde aspecten van alternerende opleidingen, wat betreft de voorwaarden van de onderneming, de beroepsmogelijkheden en de modelovereenkomsten type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2018 pub. 22/08/2018 numac 2018031719 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de selectie van samenwerkingsplatformen voor het lerarenplatform in het secundair onderwijs

bericht

type bericht prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018040590 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Annemieke MATTHEE en Herbert MATTHEE die woonplaats kiezen Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 3 mei 2018. Deze zaak is ingeschreve(...) type bericht prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018040589 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Armand JANSSEN, Pieter ASCOOP en Philippe DE MEULENAERE, h Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 8 juni 2018. Deze zaak is ingeschrev(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018031755 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Erkenning als Basisopleidingscentrum voor examinatoren in het kader van het KB van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs Begindatum erkenning Date de reconnaissance Einddatum erkenning Da 16-08-2018 16-08-2023 Overeenkomstig artikel 26bis, § 2 van het (...)

document

type document prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018204283 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Specialisten P&O - screening & projecten (niveau A2), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : MNG18064 Solliciteren kan tot 3/09/2(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018204308 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Administratief mederwerkers (niveau C), voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : AFB18013 Deze selectie werd afgesloten op 26/07(...) Er zijn 501 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018204307 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratief medewerkers (niveau C), voor de overheidsdiensten en ION's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Selectienummer : ANB18006 Deze selectie werd afgesloten op 2(...) Er zijn 97 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 22/08/2018 numac 2018031754 bron commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas (creg) Selectie van voorzitter van het directiecomité voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Selectienummer: ANE18701 Solliciteren kan tot en met 7 september 2018 via www.selor.be. De functiebeschrijving (jobinhoud, deelneming(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.
^