Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 11/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018013138 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018013141 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 11 juli 2018 die naturalisaties verleent type wet prom. 11/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018013140 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 11/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018013139 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 21/05/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031671 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus wat de verkiezing van de politieraad betreft. Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018013020 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2336 van 28 juni 2018, wordt mijnheer Pierre Joliet op 1 april 2018 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 april 2018. Een beroep tot nietigverklaring van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018013021 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Bevordering Bij koninklijk besluit nr. 2337 van 28 juni 2018, wordt mijnheer Denis Collard op 1 maart 2018 benoemd in de klasse A1 van niveau A. Hij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van zijn anciënniteit in Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 maart 2018. Een beroep tot nietigverklaring van de(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018013322 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière Ontheven uit functie Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 wordt de heer Philippe de MUELENAERE ontheven uit zijn functie van Consul-Generaal van België in de Verenigde Mexicaanse Staten, met standplaats te Mexico. Intrekking koninklijk besluit Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018 wordt het koninklijk (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018031547 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht Pensionering wegens leeftijdsgrens van officieren Bij koninklijk besluit ****. 2333 van 28 juni 2018 : De hieronder vermelde officieren worden op pensioen gesteld op 1 juli 2018 in toepassing van de samengeordende wetten op de mi LANDMACHT kolonels **** **** ****., De **** ****. kolonels militaire ****(...) type koninklijk besluit prom. 22/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031630 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie en tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1, 9 tot 13, 15 tot 24, 33 tot 38 en 41 tot 49 van de wet van 12 november 2017 betreffende de beveiligingsassistenten en -agenten van politie en tot wijziging van sommige bepalingen met betrekking tot de politie type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031661 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende eervol ontslag en benoeming van leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht NMBS

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031631 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het algemeen onderwijs- en examenreglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het kader van beveiligingsagenten van politie en van het kader van beveiligingsassistenten van politie type ministerieel besluit prom. 03/08/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018031670 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zeven coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018040592 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen in uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen type ministerieel besluit prom. 06/08/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018204123 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot invoering van een tijdelijk verbod op visvangst in de levendige wateren van het Waalse Gewest, met uitzondering van de levendige wateren van het onderstroomgebied van de Dijle-Gete, wegens grote hitte

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 06/07/2018 pub. 16/08/2018 numac 2018013246 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 3 juli 2009 houdende de uitvoering van het decreet van 3 april 2009 houdende de toekenning van subsidies voor de uitbouw, de coördinatie en de promotie van het sportaanbod van de studentensportvoorzieningen van de Vlaamse universiteiten en hogescholen en de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse overkoepelende studentensportvereniging

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018204084 bron waalse overheidsdienst Sociale actie Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018, dat in werking treedt op 1 januari 2019, wordt de "ASBL Kidslife Wallonie" erkend als privé-kinderbijslagfonds. Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 20 Bij besluit van de Waalse Regering van 19 juli 2018, dat in werking treedt op 1 januari 2019, w(...)

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018204107 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair subcomité voor de socio-culturele sector van de Vlaamse Gemeenschap Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 31 juli 2 worden Mevr. Veerle HUWE, te Geraardsbergen, de heren Erwin DE BRUYN, te Heusden-Zolder, Bart HOMBR(...)

document

type document prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018204173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Management Support Officers (niveau A1) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie. - Selectienummer : ANG18164 Solliciteren kan tot 03/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018204171 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau A1 , voor de FOD Sociale Zekerheid - Inhoudelijke ondersteuners (m/v/x) (BNG18115) - Coördinatoren dienst documentenbeheer (m/v/x) (BNG18114) De medewerkers die(...) Solliciteren kan tot 30 augustus 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten z(...) type document prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018204189 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants R&S (niveau A) voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18197 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018204215 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau B , voor de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid - Ontwikkelaars (m/v/x) (BNG18089) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te soll(...) Solliciteren kan tot 30/08/2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018204223 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Energy Security Officer (niveau A2), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18075 Deze selectie werd afgesloten op 6/08/2018. Er is 1 laureaa(...) De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018013137 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, dat uitwer Bij hetzelfde besluit, worden benoemd bij de genoemde Hoge commissie, als vertegenwoordigsters van (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018013305 bron federale overheidsdienst financien Stafdienst Personeel en Organisatie Benoeming tot Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018, worden de hiernavolgende personeelsleden benoemd in de hoedanigheid van rijksambtenaar in de klasse A1, in een betrekking waaraan de tit M. COUDIJZER Dirk G, geboren op 21.09.1969, met ingang van 01.06.2018 M. DE WAELE Bart, geboren (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018040611 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2340 van 29 juni 2018, wordt Mevr. Tinne Geuens, op 23 maart 2018 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit in Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 23 maart 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018040612 bron ministerie van landsverdediging Burgerpersoneel. - Benoeming Bij koninklijk besluit nr. 2341 van 29 juni 2018, wordt Mevr. Barbara De Corte, op 15 mei 2018 in vast verband benoemd in de klasse A1. Zij draagt de titel van attaché. Voor de vaststelling van haar anciënniteit i Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 15 mei 2018, met uitzondering van het tweede lid, dat u(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/08/2018 numac 2018013323 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 18 juli 2018, bladzijde 57657, akte nr. 2018/40390, regel 3, lezen: « Volgende Nederlandstalige plaatsen van Teamleaders Safety en Security voor de Re(...)
^