Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 13 augustus 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/03/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018013257 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018040607 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van 30 augustus 2013 tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018040615 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens tijdig(...) Bij koninklijk besluit van 19 juli 2018 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, geboren(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018013229 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Carrière. - Aanstelling tot Directeur-Generaal Bij koninklijk besluit van 23 november 2017 werd de heer Axel KENES aangesteld tot titularis van de managementfunctie van Directeur-Generaal van de Directie-generaal voor Multilaterale type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018013240 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt Mevr. Eva De Koninck, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Nederlands taalkader, met ingang van 1 december 2 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018013269 bron federale overheidsdienst justitie Bevordering Bij koninklijk besluit van 30 juli 2018, wordt de heer Pierre Parys, bevorderd naar de hogere klasse in de klasse A3 bij de Federale Overheidsdienst Justitie in een betrekking van het Frans taalkader, met ingang van 1 januari 2018. type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018031643 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 22 juli 2018, wordt de heer Dries VAN EECKHOUTTE, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens de academiejaren 2018-2019 en 2019-2020 het mandaat uit te oefenen van assistent aan d type koninklijk besluit prom. 30/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018201023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 2017 tot vaststelling, voor het jaar 2017, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202177 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde werklieden die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202225 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot vaststelling van de werkgeversbijdragen aan het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de zagerijen en aanverwante nijverheden" type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de toekenning van een jaarlijkse premie in uitvoering van het sectorakkoord 2015-2016 type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202230 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 mei 2017 betreffende het nationaal akkoord 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202265 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202268 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de statuten van het fonds voor bestaanszekerheid type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202271 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de tewerkstelling en de vorming van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202277 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende de toekenning van ecocheques type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018202278 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de beroepsopleiding type koninklijk besluit prom. 15/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018203249 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 december 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het vervaardigen van en de handel in zakken in jute of in vervangingsmaterialen, betreffende de vormingsinitiatieven voor de risicogroepen type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018203433 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2018 Koninklijk besluit van 30 juli 2018. LEOPOLDSORDE Wordt bevorderd tot de graad van Commandeur in de Leopoldsorde : De heer : DEVOS, Rafaël, adviseur bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorzi Hij zal het burgerlijk ereteken dragen. Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Leopold(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018203430 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2018 Koninklijk besluit van 30 juli 2018. ORDE VAN LEOPOLD II Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : Mevrouw : DUMONT, Dominique, adviseur-generaal bij het Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heren : BAERT, S(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018203431 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden Uitreiking van 8 april 2018 Koninklijk besluit van 30 juli 2018. KROONORDE Worden benoemd tot de graad van Grootofficier in de Kroonorde : De heer : CARLENS, Georges, administrateur-generaal van de Rijksdienst voor Mevrouw : LAMBRIGHS, Diane, adviseur-generaal bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening, met ui(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018031648 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Domeinconcessie verleend aan de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid. - Overdracht aan nv Seastar. - EB-2011-0019ter-A Bij ministerieel besluit van 18 juli 2018, wordt aan de nv Seastar, geregistreerd onder het ondernemingsnummer 054.401.324 e type ministerieel besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018031649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Modaliteiten tot uitvoering van de overdracht aan de nv NORTHWESTER 2 van een deel van de domeinconcessie toegekend aan de tijdelijke handelsvennootschap MERMAID. - Wijziging - EB-2011-0019bis-B Bij ministerieel besluit van 18 juli 2018 wordt he type ministerieel besluit prom. 18/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018040579 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vastlegging van de modellen van voordrachtsakte en van verbeteringsakte voor de lokale en provinciale verkiezingen van 14 oktober 2018, met inbegrip van de individuele geschreven en te ondertekenen verklaring van de niet-Belgische kandidaten die onderdaan zijn van een lidstaat van de Europese Unie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/07/2018 pub. 13/08/2018 numac 2018013223 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende sluiting van de zitting 2017-2018 van het Vlaams Parlement

document

type document prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018203924 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Managementondersteuners (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : ANG18137 Solliciteren kan tot 7/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemings(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018204079 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Attachés Sociaal Inspecteurs (niveau A1) voor de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer: ANG18175 Solliciteren kan tot 10/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018204101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Budget Attachés (niveau A1), voor Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. - Selectienummer : AFG18124 Solliciteren kan tot 7/09/2018 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018204138 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige directiesecretarissen (niveau B), voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Selectienummer : AFG18115 Solliciteren kan tot 24/08/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018040587 bron federale overheidsdienst justitie Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 july 2018 wordt mevrouw Lotte Van Liefde tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Federale Overheidsdienst Justitie, in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met i Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018013312 bron instituut voor gerechtelijke opleiding **** van een attache voor de dienst opleiding **** Instituut voor gerechtelijke opleiding zal overgaan tot de aanwerving van een attaché voor de dienst opleiding van de **** **** (****/****/**** - niveau ****). **** **** om ****(...) ****. **** **** attaché staat onder meer in voor de volgende taken* : ?het detecteren (...)

document

type document prom. -- pub. 13/08/2018 numac 2018040540 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking De heer Denis DELVAX, Eerste auditeur in de Raad van state, krijgt de machtiging om tijdens het academiejaar 2018-2019, ten belope van 30 uren, de cursussen publiekrecht en bestuursrecht te geven die onderdeel uitmake
^