Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 31 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018090305 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand mei 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand mei 2018, 106.91 punten bedraagt, tegenover 106. De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017031849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de terugwinning van allerlei producten, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017031938 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grint- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaams-Brabant, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, de witzandexploitaties uitgezonderd type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017206477 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de opleiding en de vorming ten voordele van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017206502 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de arbeidsorganisatie type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017206505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de gewaarborgde minimumwedde type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017206533 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende het budget type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017207033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de tewerkstellings- en opleidingsinitiatieven ten gunste van de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2017207035 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de non-ferro metalen, betreffende de werkzekerheid type koninklijk besluit prom. 19/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012185 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan bepaalde ambtenaren van het Directoraat-generaal Wegvervoer en Verkeersveiligheid en tot intrekking van het mandaat van bepaalde ambtenaren type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012167 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende vaststelling van de besmettelijke ziekten voor dewelke de procedure bedoeld in `Hoofdstuk IX - Onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit', van boek II, titel IV, van het Wetboek van Strafvordering kan worden toegepast en tot vaststelling van de laboratoria aan dewelke deze onderzoeken kunnen worden opgedragen type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012238 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2018 bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het terrorisme en het radicalisme type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012237 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot opheffing van bepaalde koninklijke besluiten en ministeriële besluiten met betrekking tot de dierengezondheid type koninklijk besluit prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012283 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012291 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en regie der gebouwen Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging en aanvulling van het koninklijk besluit van 2 augustus 1972 houdende goedkeuring van de lijst der terreinen, gebouwen en aanhorigheden, als bedoeld in artikel 19 van de wet van 1 april 1971 houdende oprichting van een Regie der Gebouwen type koninklijk besluit prom. 23/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012383 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Hoge Raad van Financiën type koninklijk besluit prom. 25/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031074 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 augustus 2004 tot regeling van de opleidings- en certificatievoorwaarden van de leden van de luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031104 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 januari 2007 betreffende de vergunning van de spoorwegonderneming type koninklijk besluit prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018031159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Overplaatsing Bij koninklijk besluit van 10 december 2017 wordt mevrouw Katleen Vandergucht, attaché - klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Beleid en Ondersteuning, op haar aanvraag overgeplaatst, in de hoedanigheid van attaché Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018200151 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, betreffende het behoud van de lagere leeftijdsgrens voor de landingsbanen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018200263 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de permanente vorming type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018200840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 september 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de zagerijen en aanverwante nijverheden, tot toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58 of 59 jaar in het kader van de zware beroepen en met een loopbaan van 33 jaar (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/03/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012252 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2018 tot aanstelling van de leden van de Leescomités in het kader van het opmaken van de initiële competenties en de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type ministerieel besluit prom. 16/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012253 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 maart 2018 tot aanstelling van de leden van de Leescomités in het kader van het opmaken van de initiële competenties en de herziening van de eindtermen voor de eerste acht leerjaren van het leerplichtonderwijs type ministerieel besluit prom. 24/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012301 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 mei 2018 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018012325 bron federale overheidsdienst justitie Machtiging Bij ministerieel besluit van 25 mei 2018, machtiging, om de minister van Justitie te vertegenwoordigen voor de Commissie voor financiële hulp aan slachtoffers van opzettelijke gewelddaden en aan de occasionele redders, wordt verleend a) Mevr. Nadia BAALICH, Administratief assistent; b) Mevr. Stéphanie TOYE, Attaché; c) De hee(...) type ministerieel besluit prom. 28/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012387 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 december 2017 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het jaar 2018 tot het behoud van de visbestanden in zee

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012139 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van twee erkenningen van centra voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018012254 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 maart 2018 wordt Mevr. Nathalie MONQUIGNON, door verhoging in graad, tot de graad van directrice - graadcategorie : inspectie - Kwalificatiegroep : 2, benoemd, en dit op 1 ap Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State, kan een ondertekend en gedateerd verz(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012257 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de externe evaluatie zonder getuigschrift inzake eerste sensibilisering in het derde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012256 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de externe evaluatie zonder getuigschrift voor wetenschappen in het 4e leerjaar van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018012255 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met het opstellen van de externe evaluatie zonder getuigschrift inzake eerste sensibilisering in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018030913 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten van de Vlaamse Regering met betrekking tot het Universitair Ziekenhuis Gent

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/04/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031079 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, voor het gewoon basisonderwijs, van de programma's voor de opleiding tijdens de loopbaan op het mesoniveau voor het schooljaar 2018-2019

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 17/05/2018 pub. 31/05/2018 numac 2018031133 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 september 2017 betreffende de tenuitvoerlegging van het Europese programma voor scholen

bericht

type bericht prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018012343 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC-C/C-18/0019: DANONE/DANONE HOMBOURG RECOLTE Op 24 mei 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Mededingingsautoriteit een aanmelding van een c Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de productie van zuivelproducten, en in h(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018031095 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen. - Erratum In het ministerieel besluit van 21 februari 2018, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 15 mei 2018, op bladzijde 40454, in de Franse tekst, leze men

document

type document prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018031173 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Burgerlijk ingenieurs (niveau A), voor Brussel Mobiliteit van Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB18017 Solliciteren kan tot 26/06/2018 via www.selor.be De gedetailleerde (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018031174 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Burgerlijke ingenieurs (niveau A), voor Brussel Mobiliteit van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB18015 Solliciteren kan tot 26/06/2018 via www.selor.be De gedeta(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018202813 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants R&S (niveau A), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18116 Solliciteren kan tot 14 juni 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018202814 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Consultants R&S (niveau B), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG18117 Solliciteren kan tot 14 juni 2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (job(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018202832 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van **** **** (niveau ****), voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de **** (****). - **** : ****17330 Deze selectie werd afgesloten op 23 ****(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...) type document prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018202844 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Juristen Deskundigen EU Sociale zekerheid (m/v/x) (niveau A), voor de FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer : AFG18002 Deze selectie werd afgesl(...) Er zijn geen laureaten.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018012222 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Twee Attachés Selectie A1 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref BruFOP04) Er zijn twee betrekkingen van Attachés Selectie (rang(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018012223 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - 5 Assistenten niveau B voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref BruFOP06) Er zijn 5 betrekkingen van Assistenten niveau B (rang B1(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018012353 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum In het Belgisch Staatsblad van 11 mei 2018, bladzijde 39453, akte nr. 2018/30876, regel 9, is de vacante plaats van Hoofdgriffier in de klasse A2 van de vredegerechten Sint-Gillis, geannuleerd

document

type document prom. -- pub. 31/05/2018 numac 2018012224 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt. - Attaché Mandaten A1 voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel Openbaar Ambt (ref BruFOP05) Er is een betrekking van Attaché Mandaten (rang A1) behoren(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...)
^