Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011790 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen type wet prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018031038 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2017206466 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 62 jaar of ouder zijn type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2017206484 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, houdende het akkoord van sociale vrede 2017-2018 type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2017206909 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2017206922 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 21/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011751 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden van de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 09/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011982 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 juni 2014 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type koninklijk besluit prom. 08/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018012089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot bepaling van de opdrachten en taken van civiele veiligheid uitgevoerd door de hulpverleningszones en de operationele eenheden van de Civiele Bescherming en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 februari 2006 betreffende de nood- en interventieplannen type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018012117 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2 van de "Gids autocontrolesysteem consumptie-ijs" gedateerd op 10/04/2018 werd op 3/05/2018 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en Krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldi(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018012173 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Federale mobiliteit Bij koninklijk besluit van 04 mei 2018 en met ingang van 15 mei 2018 wordt de heer Pieter VAN LOO overgeplaatst in het kader van de federale mobiliteit van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerhei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200159 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de Vlaamse aanmoedigingspremies type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het anciënniteitsverlof type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200473 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 september 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de vorming en de tewerkstelling van de werknemers type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200486 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende de vorming en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200845 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de invoering van een regeling ten gunste van sommige bejaarde bedienden met nachtprestaties indien zij worden ontslagen type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200849 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200850 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de werkzekerheid, de invoering van nieuwe technologieën en de tewerkstelling type koninklijk besluit prom. 15/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018200919 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de textielverzorging, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor werknemers die hebben gewerkt in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202580 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federaal agentschap voor nucleaire controle Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011983 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 03/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018030963 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 17/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018202665 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot verlenging van het ministerieel besluit van 12 maart 2018 betreffende de oproep tot het indienen van projecten voor het eerste bouwplan van ziekenhuizen en tot bepaling van de termijn van indiening van de aanvragen voor inschrijving van projecten, bedoeld in artikel 13, lid 2, van het besluit van de Waalse Regering van 20 juli 2017 tot uitvoering van het decreet van 9 maart 2017 betreffende de verblijfkosten en de financiering van sommige apparaten van de zware medisch-technische diensten in ziekenhuizen

arrest

type arrest prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018201411 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 30/2018 van 15 maart 2018 Rolnummer 6568 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 6 en 53 van het Vlaamse decreet van 3 juni 2016 « tot wijziging van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, het Provincied Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters A. Alen en J. Spreutels, de rechters T. (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018011588 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van « elektricien-installateur woongebouwen, industriële elektriciteit en tertiaire sector », « Binnen- en buitenschrijnwerker », « Kapper-manager », « Timmerman », « Barman/Barmaid », « Tegelzetter Chapelegger », « Chapelegger », « Tegelzetter », « Plafonneerder-cementwerker » « Operator fabricatie voedingssector », « Productieoperator voedingsindustrie », « Technicus bewerkingssystemen » en « Bouwer-monteur houtstructuur bouwsector »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/04/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018012057 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de gedeeltelijke opheffing van buurtweg nr. 53 op het grondgebied van Elsene type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018030964 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2013 betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten, met het oog op het invoeren van drie nieuwe parkeerzones genaamd "elektrisch laden", "autocars" en "vrachtwagens" type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 24/05/2018 numac 2018030962 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement

bericht

type bericht prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018012112 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0015: AUTOMOTIVE & MOBILITY INVEST NV / Groep Van Osch Zaak die in aanmerking kan komen voor een vereenvoudigde procedure. Op 9 mei 2018, o Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de detailhandel in auto(...) type bericht prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018012164 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Tom GELDOLF die woonplaats kiest bij Mr. Ciska Servais, ad Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 225.046/X-17.212. Namens de Hoofdgriffier, (...) type bericht prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018012193 bron belgische mededingingsautoriteit Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0017: Intergamma Holding BV/de VNG Bouwmarkten van CRH Nederland BV en Intergamma BV Op 16 mei 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) de bouwmarkten en ander(...)

document

type document prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202648 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige e-auditeurs (niveau A1) voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer: BFG17207 Deze selectie werd afgesloten op 10/01/2018. Er is 1 laureaat. De lijst is 2 jaar geldi(...) type document prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202691 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Projectleiders (niveau A2) voor de FOD Mobiliteit en vervoer (BELIRIS). - Selectienummer : ANG18010 Deze selectie werd afgesloten op 17/05/2018. Er zijn 5 laureaten. De l(...) type document prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202710 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen : verantwoordelijken budget (m/v/x). - Selectienummer: BFG17202 Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202711 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige verantwoordelijken budget (niveau A1) voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen. - Selectienummer : BNG17213 Deze selectie werd afgesloten op 16/02/2018. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een ha(...) type document prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202712 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige ICT deskundigen (niveau B) voor het Geofysish Centrum te Dourbes van het Koninklijk Meteorologisch Instituut. - Selectienummer : AFG17247 Deze selectie werd afgesloten op 30/01/2018(...) Er zijn 2 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld va(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202309 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, is de heer DE LOOSE Martin benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202310 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, is mevrouw CLAES Ilse benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Limburg ter vervanging van de heer LORQUI type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202308 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 8 mei 2018, is de heer VAN PELLICOM Guido benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de h

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 24/05/2018 numac 2018202567 bron federaal agentschap voor nucleaire controle Oproep tot kandidaten voor het voorzitterschap van de Medische Jury opgericht bij het Federaal Agentschap voor nucleaire controle De Medische Jury wordt ermee belast een advies uit te brengen over de volgende onderwerpen en dit voor individuele 1. de erkenningsaanvragen, de kwaliteit van de activiteitsverslagen en de minimale eisen inzake per(...)
^