Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/2017 pub. 15/05/2018 numac 2018012015 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de overdracht van een deel van de bevoegdheden en het personeel van de Directie-generaal Oorlogsslachtoffers naar de Federale Pensioendienst. - Duitse vertaling type wet prom. 04/04/2014 pub. 15/05/2018 numac 2018012017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de verzekeringen type wet prom. 30/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018012022 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type wet prom. 31/07/2017 pub. 15/05/2018 numac 2018030975 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot invoering van een doorlopend systeem van voorschotten op de opbrengst van de aanvullende gemeentebelasting op de personenbelasting. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 15/05/2018 numac 2018012016 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van diverse besluiten betreffende de procedure voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018031009 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen Wegvergunningen Dossier 235/34060 SIX Bij het koninklijk besluit van 4 mei 2018 wordt de beslissing van het College van Burgemeester en Schepenen van de stad Antwerpen van 23 maart 2018, waarbij aan de nv ELIA Asse type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018202395 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen Verlenging van het mandaat van administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 30 april 2018 wordt, met ingang van 1 mei 2018, het mandaat verlengd van de heer Jean-Marc VANDENBERGH als titularis van d

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011998 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 2 van het ministerieel besluit van 27 juni 2014 houdende de benoeming van een lid en een plaatsvervangend lid van de beroepsinstantie inzake openbaarheid van bestuur en hergebruik van overheidsinformatie, afdeling openbaarheid van bestuur type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018030955 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 21 februari 2018, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 2 125. De heer BAUDOUX Claude, geboren te Jadotville (Congo) op 25 januari 1950 : in goud een verlaag(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018030956 bron ministerie van de franse gemeenschap Registratie van wapenschilden van natuurlijke personen of familieverenigingen Bij het ministerieel besluit van 29 januari 2018, heeft de Minister van Cultuur, overeenkomstig het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 oktober 20 124. De heer VAN INGELGEM Philippe, geboren te Paray-le-Monial (Frankrijk) op 3 augustus 1940 : (...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018202408 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 26 maart 2018 wordt de heer Grégory Hodchamps vanaf 26 maart 2018 voor vijf jaar erkend als verantwoordelijke voor de verrichtingen m.b.t. de voorbehandeling van gevaarlijke afvalstoffen en afgewerkte olië Bij ministerieel besluit van 26 maart 2018 wordt de heer Tom Tack vanaf 26 maart 2018 voor vijf(...) type ministerieel besluit prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018202442 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlagen 1 en 2 bij het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2014 betreffende de rassencatalogi voor landbouwgewassen en groentegewassen en tot opheffing van verschillende desbetreffende bepalingen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 21/02/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011569 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de kwalificatieprofielen van « Onderhoudstuinier », « Tuinaannemer », « Technicus onderhoud en diagnostiek wagen » « Kelner/tafelbediende restaurant »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011925 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging en de bijzondere bepalingen voor het jaar 2018 van het Onroerenderfgoedbesluit van 16 mei 2014, wat betreft projectsubsidies

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011989 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 tot bepaling van de modellen van verklaringen betreffende de opmaak en de levering van verkiezingsdocumenten voor de verkiezingen van de gemeenteraden, de provincieraden en de sectorraden type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011991 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 juni 2006 betreffende de kiesverrichtingen voor de gemeenteraads-, provincieraads- en sectorraadsverkiezingen type besluit van de waalse regering prom. 19/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018011990 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 juli 2006 betreffende het digitaal invoeren, het digitaal overmaken en de geautomatiseerde behandeling van de gegevens van de verkiezingen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018012003 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de wijze van communicatie tussen het lokaal bestuur, de indiener van de klacht en de toezichthoudende overheid in het kader van het bestuurlijk toezicht op het lokaal bestuur

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018030950 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de Hogere Kunstscholen van het confessioneel vrij onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018030951 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het vrij confessioneel onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018030952 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij buitengewoon onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018030954 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/03/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018030953 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/04/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018030980 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het aantal te verkiezen gemeenteraadsleden per gemeente, schepenen per gemeente, leden van de raden voor maatschappelijk welzijn van Voeren en de randgemeenten, leden van het vast bureau van Voeren en de randgemeenten, districtsraadsleden per district in Antwerpen, leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst per gemeente, provincieraadsleden per provincie van het Vlaamse Gewest, en tot verdeling van de provincieraadsleden over de provinciedistricten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/03/2018 pub. 15/05/2018 numac 2018202444 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de verkeersbelasting of de inverkeersstellingsbelasting op de auto's. - In het buitenland ingeschreven voertuigen die door een persoon die in het Waalse Gewest verblijft, op het Waalse grondgebied gebruikt worden. - Voorwaarden voor de aanslag, de vrijstelling, en de eisbaarheid betreffende de verkeersbelasting en de inverkeersstellingsbelasting

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018011870 bron brussels instituut voor milieubeheer Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Beheerplan van het Zoniënwoud van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende de milieueffectenbeoordeling van bepaalde plannen en programma's, v Het openbaar onderzoek vindt plaats van 15 mei tot 15 juli 2018. Het ontwerpplan en het milieuef(...)

document

type document prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018202482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van directeur-generaal Gezondheid en Werk , voor de Federale overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG18710 Solliciteren kan tot en met 29/05/2018 via www.selor.be De functi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

erratum

type erratum prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018202492 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 108 van 7 mei 2018, blz. 38383, worden volgende wijzigingen aangebracht: - de tekst: " Paritair Comité voor de beursvennootschappen. Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 25 (...)

document

type document prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018202538 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige IT Junior projectleiders (niveau A1), voor de FOD Kanselarijj van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG18089 Solliciteren kan tot 29/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018202539 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Attachés Overheidsopdrachten (niveau A), voor de FOD Kanselarij van de Eerste Minister. - Selectienummer : AFG18090 Solliciteren kan tot 29/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebesch(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018202525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal Agentschap voor de Kinderbijslag. - Beheerscomité Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 27 april 2018 dat in werking treedt de dag waarop het bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt : - wo - worden mevrouw CEULEMANS Estelle en de heer ADRIAENS Fien benoemd tot effectieve leden van het Be(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2018 numac 2018011922 bron ministerie van landsverdediging Normale werving bijkomende **** van een kandidaat-reserveofficier in 2018 1. In 2018 wordt een bijkomende **** georganiseerd voor de normale werving van een kandidaat-reserveofficier voor de Landmacht voor de vacature Officie 2. **** ****. De inschrijving is mogelijk vanaf 7 mei 2018. ****. De inschrijvingen ****(...)
^