Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 14 mei 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/06/2014 pub. 14/05/2018 numac 2014015218 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Verenigde Naties voor Onderwijs, Wetenschap en Cultuur inzake de vestiging in België van een Project Office van het "International Oceanographic Data and Information Exchange" programma, gedaan te Parijs op 18 juli 2005 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011659 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, vooral met het oog op de toepassing van de uitvoeringsverordening 2015/2403 van de Commissie van 15 december 2015 tot vaststelling van gemeenschappelijke richtsnoeren betreffende normen en technieken om te waarborgen dat onbruikbaar gemaakte vuurwapens voorgoed onbruikbaar zijn, en met het oog op het mogelijk maken van het informatiseren van de registers bijgehouden door de schietstanden type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011736 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Black Pearl", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018011958 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Afwijking Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Jonas RIEMSLAGH, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2017-2018 een mandaat uit te oefenen van docent aan de Provinciale Academ type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018011959 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State - Afwijking Bij koninklijk besluit van 15 april 2018, wordt de heer Wouter DE COCK, auditeur bij de Raad van State, gemachtigd om tijdens het academiejaar 2017-2018, aan het Provinciaal Instituut voor Vorming en Opleiding -(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018012020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kamer van eerste aanleg die kennis neemt van alle zaken die in het Nederlands moeten worden behandeld, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Ontslag en benoemi Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, dat in werking treedt de dag van deze bekendmaking, wordt(...) type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012061 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement van 27 februari 2018 van de Nationale Bank van België houdende aanvullende eigenvermogensvereisten voor macroprudentieel risico met betrekking tot blootstellingen gedekt door residentieel vastgoed in België type koninklijk besluit prom. 04/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012076 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de aanwijzing en de hernieuwing van sommige leden van de federale politieraad type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018030889 bron ministerie van landsverdediging Burgerlijk onderwijzend personeel Eervol ontslag uit het ambt Bij koninklijk besluit nr. 2224 van 10 februari 2018, wordt aan mijnheer Jacques Bawin, op 1 april 2018 eervol ontslag uit zijn ambt van leraar aan de Koninklijke School voor Onder Hij wordt de toestemming verleend om de titel van het laatst uitgeoefende ambt eershalve te voeren.(...) type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018030946 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018030974 bron federale overheidsdienst justitie Onderneming UTC - Machtiging om grensoverschrijdende doorgiften te verrichten van persoonsgegevens overeenkomstig de haar bindende ondernemingsregels Bij koninklijk besluit van 27 april 2018, worden de Belgische entiteiten van de multinationale type koninklijk besluit prom. 27/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018202490 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de verdeling tussen rechthebbenden van de pensioenen en vergoedingen in het kader van de wet van 18 juli 2017 betreffende de oprichting van het statuut van nationale solidariteit, de toekenning van een herstelpensioen en de terugbetaling van medische zorg ingevolge daden van terrorisme

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018012078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Aanstelling in een hoger ambt Bij ministerieel besluit van 30 april 2018 wordt de heer Claude FONTAINE, eerste hoofdcommissaris van politie, aangesteld in het hoger ambt van commissaris-generaal van de federale politie met inga(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018030969 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie EB-2014-0024-B Bij het ministerieel besluit van 2 mei 2018, wordt aan de tijdelijke handelsvennootschap Mermaid, Buskruitstraat 3, 8400 Oostende, een vergunning toegekend voor de aanleg van één elektriciteitskabel van 22(...) type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031015 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Voormalige kazerne van Elsene" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031014 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Bordet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031016 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Weststation" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031017 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Delta-Herrmann-Debroux" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031018 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Heyvaert" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031021 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Mediapark" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031019 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Josaphat" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031020 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van een ontwerp van Richtplan van Aanleg voor de zone "Wet" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031022 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Stationswijk Brussel-Zuid" type ministerieel besluit prom. 08/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018031023 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende instructie om over te gaan tot de uitwerking van het Richtplan van Aanleg voor de zone "Ninoofse Poort" type ministerieel besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202379 bron waalse overheidsdienst Ruimtelijke ordening KOMEN-WAASTEN. - Bij ministerieel besluit van 16 maart 2018, wordt het zogenaamde stedenbouwkundig en leefmilieuverslag "Le Bizet", aangenomen door de gemeenteraad van Komen-Waasten op 19 juni 2017, goedgekeurd.

decreet

type decreet prom. 26/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011984 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van artikel 24 van het decreet van 29 maart 2018 tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011985 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de decreten van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder en van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut, met het oog op een sterker bestuur en een sterkere ethiek binnen de Waalse instellingen type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011987 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de Plaatselijke Democratie en de Decentralisering met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten in de lokale en bovenlokale structuren en hun filialen type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011986 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 12 februari 2004 betreffende het statuut van de overheidsbestuurder voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet en het decreet van 12 februari 2004 betreffende de Regeringscommissaris en de controleopdrachten van de revisoren binnen de instellingen van openbaar nut voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 12 van de Grondwet type decreet prom. 29/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011988 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op een sterker bestuur en een sterkere transparantie in de uitvoering van de openbare mandaten

beschikking

type beschikking prom. 19/04/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018011723 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 1997 betreffende de strijd tegen geluidshinder in een stedelijke omgeving type beschikking prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012007 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de benaming van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/05/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018012038 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van de benaming van het Brussels Instituut voor Milieubeheer

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/03/2018 pub. 14/05/2018 numac 2018030894 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het klimaatplan met betrekking tot de infrastructuur voor persoonsgebonden aangelegenheden

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202478 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor de vlasbereiding Bij besluit van de directeur-generaal a.i. van 26 april 2018, dat uitwerking heeft met ingang v wordt de heer Gieljan VAN MELLAERT, te Leuven, als vertegenwoordiger van een werknemersorganisatie,(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018011871 bron brussels instituut voor milieubeheer Bericht van openbaar onderzoek. - Ontwerp van Hulpbronnen- en afvalbeheerplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest In toepassing van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen en van de ordonnantie van 18 maart 2004 betreffende d Het openbaar onderzoek vindt plaats van 14 mei tot 14 juli 2018. Het ontwerpplan en het milieuef(...) type bericht prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018012060 bron belgische mededingingsautoriteit Belgische Mededingingsautoriteit. - Auditoraat. - Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. MEDE-C/C-18/0013 : Senior Living Group NV/Senior Assist NV Op 7 mei 2018, ontving de auditeur-generaal van de Belgische Me Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van (i) serviceflats voor ouder(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202441 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0427.930.049 INTRA - SERVICE intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: (...) type lijst prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202443 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0413.641.256 BELGIUM GEM COMPANY Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. (...)

document

type document prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202480 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige selectiedeskundigen (niveau B), voor de Federale Pensioendienst. - Selectienummer : MFG18041 Solliciteren kan tot 30/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige administratieve assistenten dienstsecretariaat (niveau C), voor de HVW. - Selectienummer : MFG18036 Solliciteren kan tot 28/05/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinho(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202506 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische controleurs regio Oost- en West-Vlaanderen (niveau B) voor de FOD Economie, K.MO., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18025 Deze selectie werd afgesloten(...) Er zijn 4 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018011806 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Medische dienst. - Benoemingen van kandidaat-beroepsofficieren van niveau **** van de bijzondere werving Bij koninklijk besluit ****. 2225 van 10 februari 2018 : Wordt de kandidaat-beroepsofficier van niveau ****, S. ****, op 26 december Worden de kandidaat-beroepsofficieren van niveau ****, ****. ****, S. **** en ****. ****-****, (...)

document

type document prom. -- pub. 14/05/2018 numac 2018202288 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de representatieve werknemers- en werkgeve Paritair Comité Datum 1. Paritair Comité voor de zeevisserij (nr. 143) 18.09.2018 2. Pari(...)
^