Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 6 april 2018

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011112 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de erkenning van conformiteitsbeoordelingsinstanties voor kabelbaaninstallaties type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 06/04/2018 numac 2018011520 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende vaststelling van het model van de legitimatiekaart bedoeld in artikel 24, paragraaf 3, van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren, voor de sector elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 06/04/2018 numac 2018011521 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2000 betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011607 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vastlegging van het model van het aangifteformulier inzake personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 type koninklijk besluit prom. 21/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011663 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 januari 2009 houdende onderrichtingen voor de apothekers type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018011670 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 23 februari 2018, wordt de heer Stéphane TELLIER, auditeur in de Raad van State, gemachtigd om tijdens de eerste vier maanden van het jaar 2018 gedurende zeven halve d type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030705 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 18 maart 2018, - is de heer Gysbergs, Ph., ere-advocaat-generaal bij het hof van beroep te Gent, bevorderd tot Commandeur in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk ereteke - is Mevr. Rober, V., ere-ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen en rech(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030704 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 14 januari 2018, - is de aanwijzing van de heer Mabilde, B., substituut-procureur des Konings bij het parket Oost-Vlaanderen, tot de functie van eerste substituut-procureur des Konings bij dit p - is de aanwijzing van de heer Huygebaert, D., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg We(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030731 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 6 september 2017, dat in werking treedt op 3 mei 2018, is aan de heer Van Eeckhoudt J., ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Halle. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve Bij koninklijk besluit van 10 december 2017, dat in werking treedt op 18 april 2018, is aan de (...) type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030762 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare dieetvoeding voor medisch gebruik type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030761 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030763 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de toekenning van een subsidie aan bloedinstellingen voor het jaar 2017 type koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201776 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Koninklijk besluit houdende hernieuwing van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal Bij koninklijk besluit van 4 maart 2018, wordt met ingang van 1 februari Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011581 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de uitvoering van artikel 33 van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen , wat betreft de modaliteiten van de oproepen in 2018 type ministerieel besluit prom. 23/02/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011582 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende uitvoering en wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 december 2017 tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018011672 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 28 maart 2018, - is het verzoek tot associatie van Mevr. Dupont, C., notaris ter standplaats Brussel , en van Mevr. Desenfans, H., kandidaat-notaris, om de associatie(...) Mevr. Desenfans, H. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Brussel (grondgebied van(...) type ministerieel besluit prom. 04/04/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030780 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot bevriezing van tegoeden en andere financiële middelen bedoeld in artikel 1/1 van de wet van 11 mei 1995 inzake de tenuitvoerlegging van de besluiten van de Veiligheidsraad van de Organisatie van de Verenigde Naties in toepassing van de resoluties betreffende beperkende maatregelen ten aanzien van de Democratische Volksrepubliek Korea type ministerieel besluit prom. 05/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018201634 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van de referentiewaarden van de metingen van potentieel uitspoelbare stikstof voor het jaar 2017 type ministerieel besluit prom. 16/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018201658 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het selectiecomité AIRBAG type ministerieel besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201777 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Tijdelijke vervanging van de houder van de managementfunctie van Directeur-generaal bij de Dienst voor geneeskundige verzorging Bij ministerieel besluit van 28 maart 2018 wo Het beroep van nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201049 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 132/2017 van 23 november 2017 Rolnummer 6546 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 39 en 40 van de wet van 5 augustus 1978 houdende economische en budgettaire hervormingen, gesteld door de Rechtban Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201051 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 134/2017 van 23 november 2017 Rolnummer 6569 In zake : de prejudiciële vragen over artikel 67, § 2, van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, gesteld door het Arbeidshof te Bergen. Het samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de rechters L. Lavrysen, J.-P. Snap(...)

decreet

type decreet prom. 30/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030753 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het beheer en de exploitatie van het havengebied van Gent en tot specifieke afwijkingen van het Havendecreet voor het havengebied van Gent

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030707 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Beschikking van het Benelux Comité van Ministers tot benoeming van een plaatsvervangend raadsheer in het Benelux Gerechtshof. - M 4 Het Benelux Comité van Ministers, Gelet op het artikel 3, leden 1 tot en met 3, va(...) Overwegende dat het Benelux Comité van Ministers op 28 november 2017 akte heeft verleend van het on(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030706 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Antwerpen Bij beschikking van 20 november 2017, werd de heer Rozie, M., erekamervoorzitter in het hof van beroep te Antwerpen, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen aangewezen om, v Bij beschikking van 23 november 2017 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Antwerpen, (...)

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018011575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het plan voor ontvangst en verwerking van de afvalstoffen van de Haven van Luik

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030716 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot bepaling van aanvullende programmatienormen voor bijkomende diensten waarin een magnetische resonantie tomograaf wordt opgesteld type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030717 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van diverse bepalingen van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030725 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2018, wordt Mevrouw Julie DEHALU, door verhoging in graad, tot de graad van directrice - graadcategorie: deskundige - Kwalificatiegroep: 1, benoemd, en dit op 1 ma Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 februari 2018, wordt Mevrouw Patri(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018040014 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Geert GHEYSELS, Kristine DE GRAVE, de bvba ANOBESIA en de Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A.224.829/X-17.198. Namens de Hoofdgriffier, Isab(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201779 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Boek II, titel 6, codex over het welzijn op het werk Erkenning van laboratoria Bij ministerieel besluit van 3 april 2018 wordt het laboratorium A-ULaB, rue Auguste Piccard 48, te 6041 GOSSELIES, erkend geworden voor de volgende scopes tot 31 Groep 2 Methode : PTPCM-01, PTPCM-02, PTPCM-03 Gebaseerd op : NBN T96-102 Verrichting en p(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030764 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Veertiende lijst van de apothekers en geneesheren erkend als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting volgens artikel 13, § 2 en § 3 en artikel 14 van het koninklijk besluit van 7 april 1995 betreffende de voorlichting en de Deze bekendmaking vervangt die van het Belgisch Staatsblad nr. 23 van 29 januari 2018 bladzijde 695(...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018011625 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Deelname aan het onderzoeksprogramma inzake Aardobservatie per satelliet "STEREO III" dat deel uitmaakt van het Ruimtevaartprogramma I. Inleiding Voor de implementering van de beslissing van de Ministerraad op 15 november 2012 (...) Voor dit programma heeft de federale Staat met de Gewesten en Gemeenschappen een samenwerkingsakkoo(...)

erratum

type erratum prom. 11/03/2018 pub. 06/04/2018 numac 2018030723 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende het statuut van en het toezicht op de betalingsinstellingen en de instellingen voor elektronisch geld, de toegang tot het bedrijf van betalingsdienstaanbieder en tot de activiteit van uitgifte van elektronisch geld en de toegang tot betalingssystemen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201725 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verantwoordelijken aankoop chemische producten of textiel (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18068 Solliciteren kan tot 23/04/2018 via www.selor.be De gedet(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201726 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren Boekhoudcel (niveau A1), voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG18066 Solliciteren kan tot 23/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (j(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201749 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Economische analist (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : AFG18053 Solliciteren kan tot 20/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschri(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201750 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Economische analist (niveau A), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18062 Solliciteren kan tot 20/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebe(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201766 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Copywriters (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : BFG17219 Deze selectie werd afgesloten op 2/02/2018. Er is 1 laureaat. De lij(...) type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201773 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Netwerkingenieurs (niveau A2), voor de FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : AFG18003 Deze selectie werd afgesloten op 29/03/2018. Er zijn geen laureaten.(...) type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201786 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B , Dossierbeheerders afdeling "Beheer en Controle financiële toegankelijkheidsgegevens" (m/v/x) voor het RIZIV (BFG17076) Deze selec(...) Er zijn geen laureaten. type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201785 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Vertalers (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG17226 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 6 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook (...) Deze lijst is 4 jaar geldig. type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201787 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attachés statistieken-Gegevensbeheerders (niveau A1), voor het RIZIV. - Selectienummer : AFG17239 Deze selectie werd afgesloten op 16/01/2018. Er zijn 2 laureaten. De lijst is(...) Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. Hierbij zijn er geen g(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201660 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Personeel. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur in de klasse A2 Bij koninklijk besluit van 25 maart 2018, wordt de he Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201783 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Federaal agentschap voor beroepsrisico's. - Technisch comité voor de zeevissers. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 29 maart 2018 dat in werking treedt de dag waarop dit uittreksel wordt bekendgemaakt, wordt op zijn ve Bij hetzelfde besluit wordt de heer VERHAEVEN Luc, tot lid van hetzelfde comité benoemd als vertege(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030728 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Elke kandidatuur voor een benoeming of voor een aanwijzing tot korpschef (zie opsomming in artikel 58bis, 2°, van het Gerechtelijk Wet(...) a) alle stavingstukken met betrekking tot de studies en beroepservaring; b) een curriculum vitae(...)

document

type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018030741 bron brussels hoofdstedelijk gewest Dienst voor Brandbestrijding en dringende medische Hulp van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Indiensthouding Bij besluit van 29 maart 2018, heeft de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest beslist de indiensthouding, na de wettelijk Een beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type document prom. -- pub. 06/04/2018 numac 2018201633 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 december 2017 wordt mevr. Maryse Carlier, directrice, vanaf 1 maart 2018 in ruste gesteld. Bij besluit van de secretaris-generaal van 7 december 2017 worden mevr. Martine Marchal en d Bij besluit van de secretaris-generaal van 11 december 2017 wordt de heer Francis Marsin, attac(...)
^