Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 06/07/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018010940 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende vereenvoudiging, harmonisering, informatisering en modernisering van bepalingen van burgerlijk recht en van burgerlijk procesrecht alsook van het notariaat, en houdende diverse bepalingen inzake justitie. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 18/07/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018010941 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 38 van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, wat betreft het verval van het recht tot het besturen van niet gemotoriseerde voertuigen. - Duitse vertaling type wet prom. 09/04/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018010955 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken. - Duitse vertaling type wet prom. 17/05/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018010956 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Intervenanten ». - Duitse vertaling type wet prom. 19/09/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018010942 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Gerechtelijk Wetboek, de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en het Consulair Wetboek met het oog op de strijd tegen de frauduleuze erkenning en houdende diverse bepalingen inzake het onderzoek naar het vaderschap, moederschap en ****, alsook inzake het **** en de **** samenwoning. - **** vertaling van uittreksels type wet prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018011005 bron europese centrale bank Toestemming voor fusie tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 77 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op de kre(...) type wet prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030553 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Technische geneeskundige raad van 20 februari 2018 en in uitvoering van artikel 22, Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 17 (Röntgendiagnose) van de nomenclat(...) type wet prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018090302 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand februari 2018 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand februari 2018, 106.22 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...) type wet prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200523 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 maart 2009, wordt de heer Mar

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 10/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011028 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende aanwijzing van een ondervoorzitter van de Nationale Commissie voor de rechten van het kind type koninklijk besluit prom. 26/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten ter uitvoering van de wapenwet, betreffende de uitlening, de neutralisering en de vernietiging van vuurwapens en tot bepaling van de procedure bedoeld in artikel 45/1 van de wapenwet type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030432 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 1991 betreffende de uitoefening van het beroep van vroedvrouw type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030546 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 31 oktober 2017 's avonds, is Mevr. Hubert M.-F., raadsheer in het hof van beroep te Luik, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen Bij koninklijke besluiten van 10 februari 2018, die in werking treden op 28 februari 2018 's av(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018201070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen Beëindiging van het mandaat van een managementfunctie Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 wordt, met ingang van 1 september 2018, op zijn verzoek, een einde gesteld aan de ui De heer TRIFIN, Marc, wordt ertoe gemachtigd zijn pensioenaanspraken te laten gelden in het raam va(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030542 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministerieel besluit van 20 februari 2018, is het verzoek tot associatie van mevr. Rosoux H., notaris ter standplaats Herstal, en van mevr. Sherrington V., kandidaat-notaris, om de associatie "Hélène ROSOUX & Virginie SHER Mevr. Sherrington V. is aangesteld als geassocieerd notaris ter standplaats Herstal. Het beroep (...) type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030554 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van experten voor de externe kwaliteitsevaluatie type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030555 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Beroepscommissie voor klinische biologie type ministerieel besluit prom. 30/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Commissie voor klinische biologie type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018200950 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type ministerieel besluit prom. 21/12/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018200949 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 13, de programma's 02, 03 en 11 van organisatieafdeling 14, programma 02 van organisatieafdeling 15, de programma's 02, 03 en 31 van organisatieafdeling 16, programma 12 van organisatieafdeling 17, de programma's 02, 03, 04, 21, 31 en 32 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018011001 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Raad van State. - Vernietiging Bij arrest nr. 240.756 van 20 februari 2018 vernietigt de Raad van State, Afdeling Bestuursrechtspraak, VIIIde Kamer, het koninklijk besluit van 29 mei 2016 tot aanwijzing van de voorzitter van het Directiecomité v

decreet

type decreet prom. 09/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010885 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Oeganda tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol ondertekend te Kampala op 26 juli 2007, zoals gewijzigd door het protocol ondertekend te Kampala op 25 april 2014; 2° het protocol, ondertekend te Kampala op 25 april 2014, tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst type decreet prom. 02/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010886 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Argentinië inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door de gezinsleden ten laste van het personeel van de diplomatieke zendingen en consulaire posten, ondertekend te Brussel op 20 april 2017 type decreet prom. 09/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010888 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met: 1° de overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Canada tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, en het protocol, ondertekend te Ottawa op 23 mei 2002, zoals gewijzigd door het protocol ondertekend te Brussel op 1 april 2014, 2° het protocol, ondertekend te Brussel op 1 april 2014 tot wijziging van de onder 1° vermelde overeenkomst type decreet prom. 18/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010954 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het brevet van ziekenhuisverpleger in het secundair onderwijs voor sociale promotie van de vierde graad

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030545 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Brussel Bij beschikking van 18 januari 2018 werd de heer Verhegge A., ere-advocaat-generaal, door de procureur-generaal van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om, voor een termijn van één jaar vanaf Bij beschikking van 2 februari 2018, werd de heer Hiernaux G., door de eerste voorzitter van he(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200965 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Arbeidshof van Antwerpen Bij beschikking van 12 februari 2018 werd de heer HELLINGS Gerard, ere-raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het Arbeidshof van Antwerpen door Mevrouw de Eerste Voorzitter van dit hof aangewe

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 26/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010884 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 van bijlage XIII bij het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen van gebruikers en mantelzorgers type besluit van de vlaamse regering prom. 19/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010905 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een tweede proefproject

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010939 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van de besluiten van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen en van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010975 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van het mandaat van inspecteur belast met de coördinatie van de inspectiedienst van het kunstonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010978 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 houdende benoeming van de inspecteurs van het gewoon secundair onderwijs die aan de werkzaamheden deelnemen van de examencommissie voor het ingangs- en toelatingsexamen voor de studie van de eerste cyclus in de geneeskunde en/of de studie van de eerste cyclus in de tandheelkunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010977 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van de bijlage van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 oktober 2008 tot goedkeuring van het opleidingsplan in verband met het luik dat eigen is aan het onderwijsnet georganiseerd door de Franse Gemeenschap, bij toepassing van artikel 18, § 2, van het decreet van 2 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de directeurs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018010979 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning, voor het schooljaar 2017-2018, van een afwijking van sommige behoudsnormen in het gewoon secundair onderwijs

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 22/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011011 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van twee leden van de Gewestelijke Ontwikkelingscommissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 09/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018011042 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de handhaving van de ruimtelijke ordening en tot wijziging en opheffing van diverse besluiten type besluit van de vlaamse regering prom. 23/02/2018 pub. 28/02/2018 numac 2018030557 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018010964 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Algemene Directie Economische Reglementering Bericht in verband met de aanpassing van de bedragen van de bedragen vermeld in het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de vergoeding voor gebruik van werken, databanken en prestaties ter Overeenkomstig artikel 11, derde lid, van het koninklijk besluit van 31 juli 2017 betreffende de ve(...) type bericht prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018010995 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De BELGISCHE STAAT die woonplaats kiest bij Mrs. Bart VAN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.317/X- 17.123. Namens de Hoofdgriffier: type bericht prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030549 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Roger BRANT die woonplaats kiest bij Mrs. Dirk VAN HEUVEN Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.444/IX-9.237. Namens de Hoofdgriffier : type bericht prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030548 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De bvba CUBE ZERO, de bvba OFF-LINE, de bvba BIG GAME, de Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 224.422/XIV-37.629. Namens de Hoofdgriffier :(...) type bericht prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200941 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 a. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2018 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2018, is beroep tot b. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 31 januari 2018 ter post aangetekende b(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018010989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toelatingen tot de stage. - Benoemingen. - Promotie. - Opdracht Erratum In het Belgisch Staatsblad van 29 januari 2018, akte [2018/10322], pagina 6837, moet : « Bij besluit van de **** **** Regering van 7 januari 2013 wordt **** gelezen worden als: « Bij besluit van de **** **** Regering van 7 januari 2013 ****(...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200984 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Fleet Manager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectie-nummer : AFG18010 Solliciteren kan tot 14/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. 19/10/2017 pub. 28/02/2018 numac 2018200999 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 13 juli 2006 betreffende de opname van gehandicapten in woonressources type document prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018201028 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Duitstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de FOD Financiën (BDG18001 - BDG18002 - BDG18003)(...) BDG18001 Aktenverwalter - Steuer der natürlich(...) type document prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018201033 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Facility Manager (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer: AFG18006 Solliciteren kan tot 14/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelne(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...) type document prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018201073 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Specialisten in openbare werken en infrastructuur (niveau A), voor de SPW et certains organismes d'intérêt public de la Région wallonne. - Selectienummer : AFW17009 Solliciteren kan tot 14/03/2018 v(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018201101 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige junior marketing medewerkers (niveau A1), voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer : ANG18039 Solliciteren kan tot 14/03/2018 via www.selor.be De gedetailleerde(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Nationale Orden. - Benoemingen Bij koninklijke besluiten van 18/12/2016 LEOPOLDSORDE Het koninklijk besluit van 18/12/2015 wordt ingetrokken wat de heer ANDRE François betreft. Wordt benoemd tot de graad van Officier in de Leopoldsorde: Mevrouw PENSAERT Jeannine, geboren te Zele op 01/05/1955, attaché bij de Federale Overheidsdienst V(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200521 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 1 mei 2016, wordt mevrouw Mir type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200522 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bijzonder comité bedoeld in artikel 28, § 2, van de wet van 26 juni 2002 betreffende de sluiting van de ondernemingen. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 7 februari 2018, dat uitwerking heeft met ingang van 15 november 2014, wordt mevro type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200705 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018, is de heer DEPREZ Henk benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement West-Vlaanderen ter vervanging type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200707 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018, is de heer VAN HOUT Wim benoemd tot werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Nederlandstalige arbeidsrechtbank van Brussel ter vervanging van de heer SOETE

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200966 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werkgever bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Herwig DIERCKX, De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018200980 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Adviesraad van de Magistratuur Tweede oproep tot kandidaten voor het mandaat van lid of plaatsvervangend lid van de Adviesraad van de magistratuur Ter uitvoering van de wet van 8 maart 1999 tot instelling van een Adviesra Er moeten 44 leden worden gekozen waarvan 22 Nederlandstaligen en 22 Franstaligen. Voor elk lid wor(...)

document

type document prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030560 bron de federale ombudsman De federale Ombudsmannen werft een directeur en een administrateur aan Het College van de federale ombudsmannen (hierna de federale Ombudsman) organiseert een selectie voor de aanwervin(...) Het statuut van het personeel van de federale Ombudsman bepaalt dat de opdrachthouders worden benoe(...) type document prom. -- pub. 28/02/2018 numac 2018030563 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen . - Oproep voor kandidaturen van zelfstandige dierenartsen voor het uitvoeren van audits van autocontrolesystemen Artikel 2 van het koninklijk besluit van 11 november 2013 tot de v(...) In deze oproep gaat het meer bepaald over taken van validatie van autocontrolesystemen (ACS) in dez(...)
^