Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 februari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018030460 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee : verklaring naar aanleiding van de publieke raadpleging Context van de raadpleging Overeenkomstig de wet van 13 februari 2006 betreffende de beoordeling van de g(...) Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206057 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103ter, gesloten op 20 december 2016 in de Nationale Arbeidsraad, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, tot toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op 58/59 jaar met 40 jaar loopbaan (1) type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206122 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van 35 jaar hebben en gewerkt hebben in een zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206359 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 62 jaar type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2017, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de verhoging van het quotum overuren type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206357 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere werknemers die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn en een beroepsverleden van ten minste 40 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206361 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van het kleding- en confectiebedrijf, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige bejaarde bedienden die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 58 jaar of 59 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van 33 jaar hebben en 20 jaar nachtprestaties type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206501 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de toekenning van bovenwettelijke verlofdagen aan het personeel van de diensten ter bevordering van de gezondheid op school type koninklijk besluit prom. 31/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2017206566 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de meester-kleermakers, de kleermaaksters en naaisters, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2011 tot coördinatie van de regels inzake tussenkomst van de werkgevers in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 26/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018010773 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de kenmerken van de interventiekledij gebruikt door de hulpverleners actief binnen de dringende geneeskundige hulpverlening type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018030506 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van opdrachtgevers van niet-commerciële experimenten op grond van artikel 31, § 1, van de wet van 7 mei 2004 inzake experimenten op de menselijke persoon type koninklijk besluit prom. 07/02/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018030520 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1991 betreffende de schatting en de vergoeding van runderen geslacht in het kader van de gezondheidspolitie van de huisdieren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 09/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2017032060 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de "Service francophone des Métiers et des Qualifications" op het gebied van het kapsel, esthetica, automechanica en van de dekker-afdichter van het technisch en beroepsonderwijs type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010022 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Initiatie tot bemiddeling inzake partner- en intrafamiliaal geweld » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010024 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische verbindingen. - Wegvergunningen Bij het ministerieel besluit van 5 januari 2018 wordt aan de nv Elia Asset, Keizerlaan 20, 1000 Brussel, een vergunning toegekend voor de aanleg van vier elektriciteitskabels v(...) type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010636 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van A VOS SERVICES - TOT UW DIENST CVBA SO met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010648 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AKSENT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010656 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BAITA VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010658 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BANLIEUES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010657 bron brussels hoofdstedelijk gewest 15 DECEMBER 2017 - Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van AMAZONE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010659 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van BEL FOOD CVBA SO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010660 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BOULOT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010666 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BUURTHUIS BONNEVIE/MAISON DE QUARTIER BONNEVIE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010667 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van BUURTWERK CHAMBERY VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010665 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van BRUSSELS BRAZILIAN JIU JITSU ACADEMY VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010668 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van BUURTWERK NOORDWIJK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010669 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van DE BUURTWINKEL VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit de hernieuwing van de erkenning van EAT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010672 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van DOUCHEFLUX VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010678 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MISSION LOCALE D'ANDERLECHT POUR L'EMPLOI, LA FORMATION ET LE DEVELOPPEMENT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010679 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de uitbreiding van de erkenning van MISSION LOCALE DE MOLENBEEK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010677 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MEDIA ACTIE KUREGEM STAD VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010781 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van MULTIJOBS VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010782 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van erkenning van MURMUUR CVBA SO als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010779 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van MISSION LOCALE POUR L'EMPLOI DE SAINT-GILLES vzw als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010786 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van PROXIMITE SANTE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010784 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing de erkenning van PRETNET SERVICES VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010790 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van UNION DES LOCATAIRES ANDERLECHT-CUREGHEM VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010787 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van RECONFORT+ CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010788 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing de erkenning van SOCIAAL VERVOER BRUSSEL VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018030093 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de onderwijseenheid « Gendergeweld in een context van traditionele of culturele praktijken » gerangschikt op het gebied van de psychologische wetenschappen en de opvoedingswetenschappen van het hoger onderwijs voor sociale promotie van het korte type type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030363 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CANNELLE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030366 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CEMOME VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030365 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CASABLANCO VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030370 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CONVIVIUM VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030368 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CENTRE DE FORMATION 2MILLE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030369 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CENTRE D'ENTRAIDE DE JETTE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030371 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van CYCLO VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030372 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van DE WELVAARTKAPOEN VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van FIX VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van FOBAGRA VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030380 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende uitbreiding van de erkenning van GEMEENSCHAPSCENTRUM DE PIANOFABRIEK VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030386 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van CVBA SO LA BOULANGERIE DES TANNEURS als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030385 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van JLINE CVBA met een sociaal oogmerk als inschakelingsonderneming type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van GREAT VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030391 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de erkenning van DE KAAI VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030389 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende hernieuwing van de erkenning van LES PETITS RIENS - SPULLENHULP VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030388 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van LE POINT DE RIZ vzw als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030392 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van LOKAAL DIENSTENCENTRUM ELLIPS vzw als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030396 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van VRIENDEN VAN HET HUIZEKE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid type ministerieel besluit prom. 15/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030399 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van VITES BE VZW als plaatselijk initiatief voor de ontwikkeling van de werkgelegenheid

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018200398 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 6/2018 van 18 januari 2018 Rolnummers 6727, 6732 en 6735 In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van artikel 56ter, § 5, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 19/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018010830 bron vlaamse overheid Decreet houdende het overheidstoezicht in het kader van het gezondheids- en welzijnsbeleid type decreet prom. 22/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030234 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de fiscale gunstmaatregelen die verbonden zijn aan natuurbeheerplannen

beschikking

type beschikking prom. 25/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018030299 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de beperking van het aantal gemeentelijke mandatarissen en de invoering van nieuwe maatregelen inzake goed bestuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2017032064 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de vzw "Association des fédérations francophones du sport scolaire" als "Sportvereniging" Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 novemb De vzw "Association des fédérations francophones du sport scolaire" wordt vanaf 1 januari(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 15/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2017032068 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitstelling van de verbindingen cursus-ambt die gemeenschappelijk zijn voor het onderwijs voor sociale promotie tot het jaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2017032067 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de studierichtingen en thema's betreffende de opleiding tijdens de loopbaan, op macroniveau, van de personeelsleden van de inrichtingen voor gewoon basisonderwijs voor het schooljaar 2018-2019 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 maart 2011 betreffende de samenstelling van de Zonale commissies voor het beheer van de betrekkingen voor het gesubsidieerd confessioneel vrij gewoon en buitengewoon secundair onderwijs, kunstsecundair onderwijs met beperkt leerplan, kunstsecundair onderwijs en onderwijs voor sociale promotie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018010169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de huurhulp van het Woningfonds van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/01/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018030406 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de projecten die in aanmerking komen tot deelname aan de proefomgeving voor experimentele woonvormen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 08/02/2018 pub. 21/02/2018 numac 2018030478 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die de MIVB toestaat om percelen gelegen in het grondgebied van de Stad Brussel te onteigenen

bericht

type bericht prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010917 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Bart VAN HEES en Marjan VERBEEK hebben op 30 januari 2018 de schorsing en de nietigverklaring gevor(...) type bericht prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018200873 bron waalse overheidsdienst Aanstelling van de leden van de Waalse onafhankelijke toezichthoudende luchthavenautoriteit. - Bericht De nieuwe samenstelling van de Autoriteit is de volgende : * Gewone leden : - mevr. Véronique Cnudde, voorzitster; - de heer Rudy Val - de heer Loïc d'Haeyer; - mevr. Géraldine Weickmans; * Plaatsvervangende leden : - mevr. (...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010367 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Veertiende lijst van de apothekers en dierenartsen erkend, na 1 oktober 1995, als verantwoordelijken voor de farmaceutische voorlichting inzake geneesmiddelen voor diergeneeskundig gebruik volgens artikel 16, artikel 17, § 2, en artikel 18 van 1002 SCHWER Heidi Dierenarts/ Vétérina(...) type lijst prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018200963 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de HVW : Verantwoordelijken voor een uitbetalingsbureau (m/v/x) (BFG17203) Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 6/02/2(...) De lijst van laureaten is onbeperkt in tijd geldig.

buitenlandse consulaten

type buitenlandse consulaten prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010878 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Consulaten in België Op 7 februari 2018 heeft de **** **** ****, **** ****, de nodige machtiging ontvangen om het ambt van Consul-Generaal van de Federatie **** **** te **** uit te oefenen, met als consulair ****

registratie

type registratie prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018030463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registraties als vervoerder van afvalstoffen Bij de beslissing van 12/02/2018 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd AFFLITRANS B.V.B.A. geregistreerd als vervoerder van afvalstoffen. De registratie dr(...) Bij de beslissing van 09/02/2018 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd PUPH GROM DAMI(...) type registratie prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018030464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Registratie als inzamelaar, handelaar en makelaar van niet-gevaarlijke afvalstoffen Bij de beslissing van 30/03/2015 van de leidende ambtenaren van het B.I.M., werd J&M LOGISTICS gelegen HOOGEZIJDE 28B te 56(...) De registratie draagt het nummer ENR/CNC-DND/001399394. Bij de beslissing van 24/11/2017 van(...)

erratum

type erratum prom. 31/07/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018030515 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de erfenissen en de giften betreft en tot wijziging van diverse andere bepalingen ter zake. -Erratum

document

type document prom. 10/11/2017 pub. 21/02/2018 numac 2018200753 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 6 november 2014 tot aanwijzing van de regeringscommissarissen voor het centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren type document prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018200983 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Administratieve vastgoeddeskundigen (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer : ANG17292 Deze selectie werd afgesloten op 15/02/2018. Er zijn 2 laureaten. D(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010675 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2097 van 21 december 2017: In het korps van het marinepersoneel heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 ma In de graad van reserve-fregatkapitein, reservekorvetkapitein P. Claes. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010676 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2098 van 21 december 2017: In het korps van het niet-varend personeel heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficiere In de graad van reservemajoor van het vliegwezen, reserve-kapitein-commandant van het vliegwezen T.(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010683 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2099 van 21 december 2017: In het korps van het marinepersoneel hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op In de graad van reserve-fregatkapitein, de reserve-korvetkapiteins K. Engelen en W. Verstrepen. (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010785 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2101 van 21 december 2017 : In het korps van de infanterie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reservemajoor, de reserve-kapitein-commandanten S. Thys en S. Tichko. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010789 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht. - Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2102 van 21 december 2017 : In het korps van de artillerie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reservemajoor, de reserve-kapitein-commandanten M. Laven en P. de Jamblinne de Meux(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010806 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2116 van 21 december 2017: In het korps van de logistiek hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 d In de graad van reserve-luitenant-kolonel, de reserve-majoors P. Vanderstukken, V. Deca, B. Joncker(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010805 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoeming in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2115 van 21 december 2017: In het korps van de genie heeft volgende benoeming plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 december 2 In de graad van reserve-luitenant-kolonel, reserve-majoor P. Van Steen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010820 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2117 van 21 december 2017: In het korps van het niet-varend personeel hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveoffi In de graad van reserve-luitenant-kolonel van het vliegwezen, de reserve-majoors van het vliegwezen(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010821 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2118 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoeming plaat In de graad van kolonel van het vliegwezen militair administrateur, luitenant-kolonel van het vlieg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010824 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Marine Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2119 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "inwerkingstelling van marinewapensystemen" de volgende benoeming p In de graad van kapitein-ter-zee stafbrevethouder, fregatkapitein stafbrevethouder L. De Maesschalc(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010831 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoeming tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2120 van 21 december 2017, heeft in de vakrichting "technieken van communicatie- en informatiesystemen" de volgend In de graad van luitenant-kolonel van het vliegwezen stafbrevethouder, majoor van het vliegwezen st(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018010833 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Luchtmacht. - Benoemingen tot de hogere graad in de categorie van de beroepsofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2121 van 21 december 2017, hebben in de vakrichting "technieken van het luchtmaterieel" de volgende benoemingen In de graad van kolonel van het vliegwezen militair administrateur, luitenant-kolonel van het vlieg(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/02/2018 numac 2018030410 bron ministerie van landsverdediging Leger. - Landmacht Benoemingen in de categorie van de reserveofficieren Bij koninklijk besluit nr. 2104 van 21 december 2017 : In het korps van de infanterie hebben volgende benoemingen plaats in de categorie van de reserveofficieren op 28 In de graad van reserve-kolonel, reserve-luitenant-kolonels B. Henneaux en W. de Jamblinne de Meux (...)
^