Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 januari 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017031953 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei ****987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 november 2017 is machtiging verleend aan ****. ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig verzet **** **** koninklijk besluit van 29 november 2017 is machtiging verleend aan de heer ****, **** ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017014404 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit inzake de federaal gecentraliseerde overheidsopdrachten in het kader van het federaal aankoopbeleid type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017040868 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2011 betreffende de vergunning voor treinbestuurders en de registers van vergunningen en bevoegdheidsbewijzen type koninklijk besluit prom. 11/01/2018 pub. 16/01/2018 numac 2017041014 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juli 2017 tot het verbinden van een griffie aan meerdere vredegerechten en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 tot vaststelling van de dagen en de uren waarop de griffies van de hoven en de rechtbanken open zijn type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017206834 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, wordt aan de heer SWINGS Alex, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit het ambt van werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Arbeidsrechtbank v Belanghebbende wordt ertoe gemachtigd de eretitel van het ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2018010042 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 december 2017, uitwerking hebbend met ingang van 31 oktober 2017 's avonds, is een einde gesteld aan de functies van Mevr. Vervoort, T., griffier bij de rechtbank van eerste aanleg Antwerpen. Bet Bij koninklijk besluit van 7 december 2017, in werking tredend op 30 april 2018 `s avonds, is M(...) type koninklijk besluit prom. 25/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018010106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een dotatie voor 2017 aan het Brussels Hoofdstedelijk gewest ten laste van het « Fonds ter financiering van sommige verrichte uitgaven die verbonden zijn aan de veiligheid voortvloeiend uit de organisatie van de Europese Toppen te Brussel, evenals van uitgaven voor veiligheid en preventie die verbonden zijn aan de nationale en internationale hoofdstedelijke functie van Brussel »

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017032051 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende het instellen van tijdelijke maatregelen voor zeebaars ter uitvoering van artikel 14 van de wet van 1 juli 1954 op de riviervisserij type ministerieel besluit prom. 12/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017032191 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 1 van het ministerieel besluit van 20 juli 2015 betreffende de huisartsenzones type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017206941 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördin type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017206942 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördin type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017206945 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van de cursusmodule "aanvulling tot coördinator" inzake veiligheid en gezondheid Bij ministerieel besluit van 21 december 2017 wordt de cursusmodule "aanvulling tot coördin type ministerieel besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2018200056 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 23 november 2017 wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 19 oktober 2017 gewijzigd waarbij de « SARL Le Goff-Brehalaise de Transports » als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen erken Bij ministerieel besluit van 28 november 2017 wordt de « GmbH Bernhard Geller » met ingang van (...)

decreet

type decreet prom. 22/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018030192 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 31 juli 1990 betreffende het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Vervoermaatschappij - De Lijn, het decreet van 2 maart 1999 houdende het beleid en het beheer van de zeehavens, het decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kortrijk-Wevelgem en Antwerpen en aan bijlage 2 bij de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013, ingevoegd bij het decreet van 3 juli 2015 tot invoering van de kilometerheffing en stopzetting van de heffing van het eurovignet en tot wijziging van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032105 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Promotie's Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 wordt de heer ALU Cataldo, ingenieur, wordt bevorderd, bij verhoring in graad, tot de graad van eerste ingenieur vanaf 1 september 2017. Bij b(...) Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 30 november 2017 wordt de heer CHERRA(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 30/11/2017 pub. 16/01/2018 numac 2017032202 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2016/51 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende wijziging van het besluit 2001/549 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 6 juli 2001 tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018010010 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van het personeelsplan voor 2018 van Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200047 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de Raad voor Toerisme type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200050 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de Toeristische gidsen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200049 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de Toeristische bezienswaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200048 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de Reisbureaus type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200051 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor het hotelwezen in de openlucht type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200053 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de toeristische instellingen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200052 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor het hotelwezen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200055 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité van de streekgebonden toeristische logiesverstrekkende inrichtingen type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200054 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de voorzitter en de ondervoorzitter van het Technisch comité voor sociaal toerisme type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200057 bron walse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de nominatieve overplaatsing van de personeelsleden van het "Institut du Patrimoine wallon" naar de diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 21/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018200092 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de "Legend Boucles de Bastogne" op de gemeenten Vaux-sur-Sûre, Bertrix, Paliseul, Herbeumont, Florenville, Saint-Hubert, Sainte-Ode, Tenneville, Bertogne, Houffalize en Bastenaken op 4 februari 2018

bericht

type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.203 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032002 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.66 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst In overeenstemming met de wet van 24 ap(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032004 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.373 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032005 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.396 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032013 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.416 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, brevettering en wachtdienst In overeenstemming met de wet van 24 a(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032016 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.11 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032017 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.13 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van (...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032014 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.1 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van v(...) type bericht prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017032015 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MSC.6 die verscheidene amendementen aanbrengt aan het Internationaal Verdrag voor de beveiliging van mensenlevens op zee In overeenstemming met de wet van 24 april 2014 betreffende de bekendmaking van v(...)

erratum

type erratum prom. 09/03/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018010030 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek Colombia inzake het verrichten van betaalde werkzaamheden door gezinsleden van het diplomatiek en consulair personeel, gedaan te Bogota op 25 augustus 2015 . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2018010061 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken Uitslag van de Duitstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C voor de Rechterlijke orde . ER zijn geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2017.(...) type document prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2018010060 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken Uitslag van de Nederlandstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C voor de Rechterlijke orde . Er zijn 30 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2017. Er zijn (...) Rangschikking van de laureaten : 1 Ex-Aequo type document prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2018010062 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Hoven en Rechtbanken Uitslag van de Franstalige vergelijkende selectie voor bevordering naar het niveau C voor de Rechterlijke orde . Er zijn 37 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2017. Er zijn 37 la(...) Rangschikking van de laureaten : 1 Ex-Aequo

erratum

type erratum prom. 17/12/2017 pub. 16/01/2018 numac 2018030178 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen II . - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017014375 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 november 2017 wordt mevrouw DEGRAUWE Greta, geboren op 17 oktober 1958, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 15 juli 2017, in de titel van Adviseur in de klasse A3, bij Empreva. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017206620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 25 december 2017, is de heer PUYPE Dominiek benoemd tot werkend raadsheer in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij het Arbeidshof van Gent ter vervanging van de heer VERHEYE Erwin wien type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2018030190 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Hoge commissie van de Geneeskundige raad voor invaliditeit, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 22 december 2017, worden benoemd in

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017206835 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Gent arrondissement Oost-Vlaanderen ter vervanging van de heer Alex S De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 16/01/2018 numac 2017206976 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid Boek II, Titel 4, Vorming en bijscholing van de preventieadviseurs, van de codex over het welzijn op het werk. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij mi
^