Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 december 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014256 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Wet betreffende compensaties ten gunste van bedrijven getroffen door de fipronilcrisis type wet prom. 25/05/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031800 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet met betrekking tot de financiering van het asbestfonds. - Duitse vertaling

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017055495 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmaking voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk Wetboek. - **** nalatenschap **** nalatenschap van **** **** **** ****. **** **** ****, geboren te **** **** **** te beslissen over de vraag van de Algemene Administratie van de **** - (...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017013087 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de bezoldigingsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014260 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de nationale samenwerking tussen het College van toezicht op de bedrijfsrevisoren, de Hoge Raad voor de economische beroepen en de minister bevoegd voor Economie, alsook betreffende de internationale samenwerking met derde landen type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014276 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de samenwerking tussen de Commissie voor de regulering van de elektriciteit en het gas en de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 29/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014286 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25, § 3bis, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 10/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014288 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031259 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 betreffende de maritieme beveiliging type koninklijk besluit prom. 03/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031803 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de vice-voorzitter van de raad van bestuur van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203843 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector van de taxiondernemingen en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203852 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 december 2016, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de maatregelen ten aanzien van de risicogroepen in de subsector voor verhuisonderne-mingen, meubelbewaring en hun aanverwante activiteiten type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017203880 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 januari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor het vervoer en de logistiek, betreffende de ecocheques voor werknemers die tewerkgesteld zijn in de sector van taxi's en van de diensten voor het verhuren van voertuigen met chauffeur type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204397 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende de werkgeversbijdrage voor de financiering van maatregelen ter bevordering van de vorming en tewerkstelling van risicogroepen in uitvoering van artikel 190 van de wet van 27 december 2006 type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, tot vaststelling van de werkgeversbijdrage aan het sociaal fonds type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204457 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 van 21 maart 2017 van de Nationale Arbeidsraad, tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204644 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders in de bakkerijen en banketbakkerijen volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere bedienden volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204489 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers in een zwaar beroep die worden ontslagen en betreffende de uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 122 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204611 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de voedingsnijverheid, tot aanpassing en verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2005 betreffende het tijdskrediet voor bedienden in de voedingsnijverheid type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204706 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders volgens het algemeen stelsel type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204717 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor arbeiders met een lange loopbaan in de bakkerijen en banketbakkerijen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017204720 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 mei 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag zwaar beroep type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206626 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 november 2017 wordt Mevr. Béatrice MOLLET, adviseur klasse A3, met ingang van 1 mei 2018, eervol ontslag verleend uit haar functies. type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206627 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Personeel. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 29 november 2017 wordt de heer Dirk VAN NUFFEL, adviseur-generaal klasse A3, met ingang van 1 januari 2018 eervol ontslag verleend uit zijn functies.

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014209 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 februari 2015 houdende benoeming van de leden van het Beheerscomité van de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging type ministerieel besluit prom. 04/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014294 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 juni 2009 tot vaststelling van de auditreferentiesystemen type ministerieel besluit prom. 28/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014295 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 juli 2008 tot vaststelling van de regels voor berekening van de transmissieverliezen type ministerieel besluit prom. 28/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017014296 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van bijlagen XII en XIII van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 december 2007 tot vaststelling van de eisen op het vlak van de energieprestatie en het binnenklimaat van gebouwen type ministerieel besluit prom. 30/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031721 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Coördinatiecommissie van het BELAC accreditatiesysteem van instellingen voor de conformiteitsbeoordeling type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017031759 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2017 houdende de benoeming van de leden van de Dienst Administratieve Geldboetes van het Directoraat-generaal Scheepvaart van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer type ministerieel besluit prom. 10/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031836 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot goedkeuring van de AqualityboxR als alternatieve beheersmaatregel in het kader van het Legionellabesluit type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017031861 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 oktober 2015 tot vaststelling van de samenstelling van de directieraad van het Koninklijk Instituut voor Kunstpatrimonium type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031864 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de Directieraad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 07/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende delegatie van handtekening aan de directeur-generaal van het Bestuur Economie en Werkgelegenheid van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het landbouwbeleid type ministerieel besluit prom. 05/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017040965 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2017 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206521 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 17 oktober 2017 wordt de BVBA Gijsels vanaf 17 oktober 2017 voor vijf jaar erkend als vervoerder van dierlijke afval van categorie 1, 2 en 3. Bij ministerieel besluit van 19 oktober 2017 worden voor - de heer Rémy Derie als verantwoordelijke persoon voor de binnen de NV Cimenteries C.B.R. uitgevoe(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017205279 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 105/2017 van 28 september 2017 Rolnummer 6363 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel XI.29, § 1, b), van het Wetboek van economisch recht, gesteld door de Rechtbank van Koophandel te Gent, afdeling Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters E. De Groot en J. Spreutels, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206423 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 142/2017 van 30 november 2017 Rolnummer 6709 In zake : het beroep tot vernietiging van de artikelen 1 tot 10 en 13 tot 18 van het decreet van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2017 betreffende de studie geneeskunde Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...)

decreet

type decreet prom. 17/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031872 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 21 december 2001 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2002 en het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid type decreet prom. 20/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017206385 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tot oprichting van de internationale EU-LAC-Stichting, gedaan te Santo Domingo op 25 oktober 2016

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031795 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 17/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031838 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning en subsidiëring van de vertrouwenscentra kindermishandeling en de partnerorganisatie

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/12/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031989 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden en ondertekening aan de Minister bevoegd voor het Landbouwbeleid inzake samenwerking met betaalorganen

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017031947 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Thomas VAN HUELE en de VOF LOTAS, die woonplaats kiezen bi Het eerste bestreden besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 18 september 2017. (...)

erratum

type erratum prom. 19/11/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017031796 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van de wet van 28 februari 2007 tot vaststelling van het statuut van de militairen en kandidaat-militairen van het actief kader van de Krijgsmacht wat de politieke activiteiten en mandaten van militairen betreft. - Erratum

document

type document prom. 14/09/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017206382 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 november 2015 tot aanwijzing van de leden van het beheerscomité van de Dienst voor arbeidsbemiddeling van de Duitstalige Gemeenschap

huishoudelijk règlement

type huishoudelijk règlement prom. 19/10/2017 pub. 15/12/2017 numac 2017206384 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de kunstcommissie van de Duitstalige Gemeenschap

document

type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206529 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Sociaal Assistenten (niveau B) voor FOD Binnenlandse Zaken. - Selectienummer : ANG17250 Deze selectie werd afgesloten op 01/12/2017. Er zijn 5 laureaten. De lijst is 1 ja(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206546 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige Procurement officer (niveau A2) voor de FOD Beleid en ondersteuning. - Selectienummer : AFG17294 Solliciteren kan tot 05/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206552 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Attaché telecommunicatiesystemen (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17229 Deze selectie werd afgesloten op 28/11/2017. Er is 1 laureat. De lij(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206570 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Secretarissen voor de commisie van de mandaten (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : ANB17022 Deze selectie werd afgesloten op 04/12/2017(...) Er zijn 6 laureaten. De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206569 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige JAVA Deskundige (niveau A2) voor de FOD Justitie. - Selectienummer : AFG17287 Solliciteren kan tot 08/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaa(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206581 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Secretarissen voor de commisie van de mandaten (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer : AFB17039 Deze selectie werd afgesloten op 29/11/2017. (...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206603 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Adjunct-verantwoordelijke Support Services (m/v/x) - BNG17248 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsv(...) Solliciteren kan tot 5 januari 2018. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zic(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206605 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Cyber Threat Intelligence Analyst (niveau A2) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : AFG17242 Deze selectie werd afgesloten op 11/12/2017. Er zijn 2 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206621 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Consultants HRS (niveau B) voor Selor (FOD BOSA). - Selectienummer : AFG17245 Deze selectie werd afgesloten op 08/12/2017. Er zijn 3 laureaten. De lijst is 1 jaar geldig.(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206632 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Juristen (m/v/x) (niveau A1) voor de FOD BOSA en de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG17340 Solliciteren kan tot 15/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrij(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206634 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attaché klachtenbeheer (m/v/x) - BFG17183 Er zijn 4 laureaten. Deze selectie werd afgesloten op 7 december 2017. type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206633 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Federale Pensioendienst : Attachés klachtenbeheer (m/v/x) - BNG17175 Er is 1 laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 07/12/2017. D(...) type document prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206659 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Dataminers (niveau A2), voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer : ANG17334 Solliciteren kan tot 3/01/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinh(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017031899 bron hoge raad voor de justitie Bericht. - Werving van kandidaat-magistraten . - Oproep tot de kandidaten. - **** langs elektronische weg Bij toepassing van artikel 259bis-10 van het Gerechtelijk Wetboek, zullen de ****(...) Het examen inzake **** is bedoeld om de voor de uitoefening van het ambt van ****(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017206541 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te : - Mol : 1 - Anderlecht : 1 - Brussel (grondgebied van het tweede kanton) : 1 (in associatie) Deze plaats vervangt deze gepubliceerd(...) - Brussel (grondgebied van het vierde kanton) : 1 (in associatie) - Assenede : 1 Deze plaa(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 15/12/2017 numac 2017031917 bron raad van state Werving van magistraten voor het Auditoraat en het **** van de Raad van State en de samenstelling van een **** ****. Met het oog op de samenstelling van een **** van adjunct-auditeur en ****(...) ****. Om tot het vergelijkend examen te worden toegelaten, moet de kandidaat ten volle 27 jaar oud ****(...)
^