Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 30 november 2017

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/12/2015 pub. 30/11/2017 numac 2015015192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Groothertogdom Luxemburg inzake de uitwisseling en wederzijdse bescherming van geclassificeerde informatie, gedaan te Luxemburg op 9 februari 2012 (2) type wet prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014253 bron nationale bank van belgie Toestemming voor een fusie tussen kredietinstellingen Met toepassing van artikel 77, 3° van de wet van 25 april (...) Ingevolge artikel 78 van de wet van 25 april 2014 op het statuut van en het toezicht op kredietinst(...) type wet prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017040886 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, en de genaamde ****(...) Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017090311 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2017 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand november 2017, 105.55 punten bedraagt, tege De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017013889 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2013 tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031544 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 12/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031545 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Overeenkomstencommissie kinesitherapeuten - verzekeringsinstellingen type koninklijk besluit prom. 21/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031619 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 1988 betreffende de samenstelling en werking van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien en de inschrijving en doorhaling in het register van de erkende gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031657 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst personeel en organisatie Planning en Selectie Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A4 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel wo - 1 betrekking van Adviseur-generaal in de klasse A4 - Adviseur-generaal/Directeur Logistiek - Alge(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017040872 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen Verklaring van openbaar nut A324-4190 Bij koninklijk besluit van 15 november 2017 wordt de oprichting van gasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Maarkedal en Ellezelles en va - Maarkedal (Vijverbeek) Station, - DN 150 HP Maarkedal (Vijverbeek) - Ronse (Bossenberg), - (...) type koninklijk besluit prom. 26/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040909 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het globaal budget in 2017 van de financiële middelen voor het hele Rijk voor de verstrekkingen inzake de farmaceutische specialiteiten in het kader van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging type koninklijk besluit prom. 19/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017204648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een schijf van het forfaitaire bedrag besteed aan de preventieprojecten of academisch onderzoek die verband houden met de asbestproblematiek voor de jaren 2017, 2018 en 2019

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017013610 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "L. Orthopedie en traumatologie" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031593 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 september 2017 wordt een subsidie van 11 500,00 euro toegekend aan de gemeente Anderlecht ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale belei type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031590 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 september 2017 wordt een subsidie van 6 000,00 euro toegekend aan de gemeente Koekelberg ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031591 bron brussels hoofdstedelijk gewest Toekenning facultatieve subsidie Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 8 september 2017 wordt een subsidie van 5 805,00 euro toegekend aan de Stad Brussel ter ondersteuning van gelijkheid in het lokale beleid- Proje type ministerieel besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031627 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Federale mobiliteit Bij ministerieel besluit van 7 november 2017, wordt de heer Benedikt Verhaeghe, attaché bij de Federale Overheidsdienst Financiën, met ingang van 1 november 2017, in hoedanigheid van attaché, op het Nederlands ta Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type ministerieel besluit prom. 25/10/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040798 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "B. Neurochirurgie" van de lijst, gevoegd als bijlage 1 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 20/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040835 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot goedkeuring van het gestandaardiseerde rooster voor ondernemingen in de privésector met minder dan 50 voltijds equivalenten, vastgesteld door Reprobel, betreffende de vergoeding voor reprografie verschuldigd aan auteurs en de vergoeding van de uitgevers voor de reproductie op papier of op een soortgelijke drager van hun uitgaven op papier, bedoeld in de artikelen XI.235 en XI.318/1 van het Wetboek van economisch recht

decreet

type decreet prom. 17/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031581 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de samenwerkingsovereenkomst inzake partnerschap en ontwikkeling tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Islamitische Republiek Afghanistan, anderzijds, ondertekend te München op 18 februari 2017 type decreet prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206134 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één gewest bestrijkt

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031548 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 januari 2002 betreffende de kwaliteit van het leidingwater type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031661 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in de artikelen 313/3 en 313/9 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 23/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017031662 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende hernieuwing van mandaten van de op voordracht van de Commissie gekozen leden van de Koninklijke Commissie

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/10/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017040855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie CB0-1CB-B-2-AB-PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2017- VAK/VEK buffer

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206131 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van TEC-Waals-Brabant type besluit van de waalse regering prom. 16/11/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een lid van de Raad van bestuur van « Société régionale wallonne du Transport »

overeenkomst

type overeenkomst prom. 23/10/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017014076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen

lijst

type lijst prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014077 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 22 juni 2017, en Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...) type lijst prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Commissie tegemoetkoming implantaten en medische hulpmiddelen van 6 juli 2017, en i Interpretatieregels betreffende de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasiev(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014018 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Tombola. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 21 november 2017 genomen krachtens de wet van 31 december 1851, op de loterijen, is vergunning verleend aan de internationale vereniging zonder winstoogmerk « De Blauwe Wereldketen » te Brussel om

document

type document prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014011 bron federale overheidsdienst financien Algemene administratie van de fiscaliteit Inkomstenbelastingen. - Directe belastingen Voorafbetalingen Regeling waardoor zelfstandigen en vennootschappen een belastingvermeerdering kunnen vermijden en bepaalde belastingplichtigen De vierde kwartaalbetaling waarvan sprake in het stelsel van de voorafbetalingen van belasting, moe(...) type document prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031574 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige ETL developers (niveau B) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17248 Deze selectie werd afgesloten op 14/11/2017. Er is 1 laureaat. De lijst is 1 jaar geldig. Er we(...) type document prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031600 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinatoren ICT-Applications (niveau A3) voor de FOD Justitie. - Selectienummer: ANG17316 Solliciteren kan tot 15/12/2017 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 20 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. Na(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017040790 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Beslissing van de Overeenkomstencommissie opticiens-verzekeringsinstellingen met betrekking tot de modaliteiten van toepassing van de derdebetalersregeling voor de opticiens. - Erratum In het Belgisch Staatsblad nr. 251, van 13 oktober 2017, Ed. - in 1. worden de woorden ", het persoonlijk aandeel" geschrapt; - in 2. worden de woo(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017040882 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse Ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 22 november 2017 hebben H.E. mevrouw Esther Rabasa Grau, mevrouw Maria d'Assunç+o De Barros Amaral Aguiar, de heer Apolinssrio Mendes de Carvalho en de heer Aunexe Makoi Simat H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 17/07/2017 pub. 30/11/2017 numac 2017206135 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de erkende plaatselijke geloofsgemeenschappen van de erkende erediensten, waarvan de gebiedsomschrijving het grondgebied van meer dan één gewest bestrijkt

document

type document prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017206278 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal voor de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging (CDSCA). - Selectienummer : ANG17721 Solliciteren kan tot en met 20/12/2017 via www.selor.be De fu(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014215 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 12 november 2017 wordt de heer Jelle VAN LOO, in vast dienstverband benoemd, met ingang van 1 oktober 2017, in de titel van attaché in de klasse A1 op het Nederlandstalig taalkader, bij de Federa type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014252 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, dat in werking treedt de Bij hetzelfde besluit, wordt de heer COBUT Michel, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017014251 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 november 2017, dat in werking treedt de dag van deze bekendmakin Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ABSIL Carole, benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend li(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031614 bron wetgevende kamers, kamer van volksvertegenwoordigers Nieuwe oproep tot kandidaten voor het mandaat van mannelijk Nederlandstalig lid van de lokale politie voor het Controleorgaan op de politionele informatie Aangezien de vorige oproepen tot kandidaten voor het mandaat van mannelijk Nederlandstalig Samenstelling De leden van het Controleorgaan worden door de Kamer van volksvertegenwoordigers b(...)

document

type document prom. -- pub. 30/11/2017 numac 2017031385 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Interpretatieregels betreffende de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen Op voorstel van de Overeenkomstencommissie Bandagisten - Verzekeringsinstellingen van 10 oktober 2017 Interpretatieregels betreffende de verstrekkingen van artikel 27, § 1, van de nomenclatuur van(...)
^